Close

Yönergemiz

 

 

 

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

YNG001

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Altınbaş Üniversitesi’ne bağlı tüm öğrenci konukevlerinin yönetim, denetim ve işletme esasları ile öğrencilere düzenli ve güvenilir bir konaklama ortamı yaratarak eğitimlerini kolaylaştırmak ve disiplin işlemlerine ilişkin kuralları belirlemektir.

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönerge, Altınbaş Üniversitesi Konukevi Müdürlüğü ve personelini, Konukevi’nde yaşayan tüm öğrencileri, konukları ve ilgili tüm paydaşları kapsar.

Dayanak

Madde 3

 

(1)Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

(2)4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

(3)Altınbaş Üniversitesi ilgili mevzuatı

Tanımlar

 

Madde 4

 

(1)Üniversite: Altınbaş Üniversitesi.

(2)Genel Sekreter: Altınbaş Üniversitesi Genel Sekreteri.

(3)Konukevi Yönetim Kurulu: Her yeni eğitim döneminde oluşturulan; Üniversite Genel Sekreteri, Konukevi Müdürü, Konukevi Sorumlusu, bir Psikolog ve bir Öğretim Üyesinden oluşan ve Konukevi Yönetimi ile ilgili karar alma yetkisi bulunan kurul.

(4)Akademik Takvim: Öğretim yılı boyunca planlanan sınav ve organizasyonların yer aldığı takvim.

(5)Mütevelli Heyeti: Üniversite’nin tüzel kişiliğini temsil eden, en yüksek karar organı.

(6)Mali İşler Daire Başkanlığı: Muhasebeseye ait tüm bilgileri sağlayan birim.

(7)Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS): Derslere kayıt, not girme, ders programı ve öğrenciler hakkında kişisel bilgilerin tutulduğu elektronik ortam.

(8)Ziyaretçiler: Oda sahibi haricindeki tüm kişiler.

(9)Konukevi Görevlisi: Konukevinde kalmaya hak kazanmış öğrencilere, Altınbaş Üniversitesi Konukevi Yönergesi doğrultusunda rahat ve huzurlu bir ortamda konaklama imkanı sunmak için faaliyet gösteren personel.

(10)Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Uluslararası öğrencilerin Konukevi ile irtibatı sağlayan birim.

 

(11)Konukevi Başvuru Duyurusu: Oda planlama dönemlerinden önce web sayfasında yayımlanarak, e- posta gönderilerek ve bina girişlerine afişler asılarak öğrencilere yapılan bilgilendirmeler.

(12)Uyarı Puanı Sistemi: Öğrenci Konukevi Yönergesinde belirtilen kurallara uyulmaması halinde öğrencilere verilen ve disiplin uygulamalarının takibinde kullanılan sistem.

Sorumlular

 

Madde 5

 

(1)Bu Yönergenin hazırlanmasından Konukevi Müdürü sorumludur.

(2)Bu Yönergenin uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur.

(3)Bu Yönergenin koordinasyonundan Konukevi Müdürü sorumludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM-İŞLEYİŞ VE İŞLEMLER

 

Konukevi Yönetimi

Madde 6

(1)Altınbaş Üniversitesi Konukevi, Üniversite Genel Sekreteri’nin başkanlığında toplanan Öğrenci Konukevi Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Öğrenci Konukevi Müdürü tarafından yönetilir. Konukevi Yönetim Kurulu; Konukevi Müdürü’nün mutlak katılımı şartı ile en az üç kişi ile toplanarak karar alabilir.

(2)Konukevi’ne öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi, ilgili eğitim-öğretim yılındaki mevcut Öğrenci Konukevi kapasitesi ve tespit edilen ilkelere uygun olarak yapılır.

(3)Her eğitim-öğretim yılı başında, o yılki ihtiyaca göre kız ve erkek blok/kat ayrımı Konukevi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4)Konukevi giriş ve çıkış tarihleri her yıl akademik takvime göre Konukevi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen tarihlerde odasını teslim almayan öğrencilerin oda hakları, Konukevi Müdürlüğü tarafından, yedek listedeki diğer öğrencilere devredilir.

(5)Konukevi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda, oda sakinlerinin odalarını değiştirebilir.

(6)Yönergede belirtilen ve öğrencilerin konaklama süresince uymakla yükümlü oldukları kural ve/veya uygulamalara ters düşen davranışlar, uyarı puanları ile takip edilir.

(7)Dönem arası ve ara tatillerde, Konukevi, uygulama değişikliklerine gidebilir. Bu değişimler öğrencilere e-posta duyuruları ile iletilir.

Konukevine Giriş ve Kabul Şartları

Madde 7

(1)Konukevi’nde Altınbaş Üniversitesi mensupları konaklayabilir.

(2)Başvurular, Güz ve Bahar dönemlerini kapsayan bir akademik yıl için yapılır.

(3)Konukevi Müdürlüğü’nün Altınbaş Üniversitesi web sayfasında duyurularda ilan edeceği link üzerinden Konukevi başvurusunda bulunulur.

(4)Konukevi başvuru duyurularında belirtilen tüm belgeler Konukevi Müdürlüğü’ne teslim edilir.

(5)Konukevi başvurusunda bulunan burslu/burssuz tüm öğrenciler ile yabancı öğrenciler de konaklama depozito ücretini ödemekle yükümlüdürler. Depozitosunu ödemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(6)Daha önceki yıllarda Konukevi’nde konaklayan ve depozito ücretini geri almayan öğrencilerden tekrar Konukevi’ne başvuru yaptıklarında depozito ücreti yatırması gerekmez.

(7)Online başvuru sonrasında 5 (beş) iş gün içinde Konukevi depozitosunun ödenmesi gerekmektedir.

(8)Konukevi başvurusu sonrasında Konukevi’nde kalmaktan vazgeçilmesi durumunda depozito iadesi yapılmaz.

(9)Öğrenciler kendilerine tanımlı odayı eksiksiz veya Konukevi Müdürlüğü tarafından daha önce belirlenen eksiklikler ile aldığını belirten formu imzalayarak oda girişi yapar. Yıl içi kontrollerde oluşan hasarlar tutanak altına alınır ve öğrenci, söz konusu hasar karşılığında borçlandırılır.

(10)Öğrenciler, daha önce tespit edilemeyen ve odaya ilk girişte imzaladıkları resimli formda belirtilenlerin dışında odadaki demirbaş ve/veya diğer bölümlerde tespit ettiği eksik ve hasarı, oda tesliminden itibaren bir hafta içinde Konukevi Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde tüm eksik ve hasardan öğrenci sorumlu olup belirlenen tutarda borçlandırılır.

(11)Konukevi giriş işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar, Konukevi’nde kalınan tüm dönemler (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri) için geçerlidir.

(12)Konukevi kurallarına aykırı davranışlarda bulunmaları nedeniyle üst limit uyarı puanına ulaşan ve Konukevi ile ilişiği kesilen öğrencilerin, sonraki dönemlerde Konukevi’ne kabul edilip / edilmeyeceği Konukevi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(13)Her yıl duyurusu yapılan Konukevi ücret ödeme sürecinde, belirtilen tarihlerde ilgili ödemeler yapılmalıdır. Belirtilen tarihe kadar ilgili ödemelerin yapılmaması halinde başvuru iptal edilir. Oda hakları, Konukevi Müdürlüğü tarafından yedek listedeki diğer öğrencilere devredilir.

(14)Konukevi’ne girişler, her yıl Konukevi oda planlama sonuçlarına ilişkin duyuru ile öğrencilere bildirilir.

(15)Başvuru kabulleri yurt dışından gelen öğrenciler başta olmak üzere, şehir dışı ve İstanbul içi bölge dağılımına göre yapılır.

(16)Konukevi’nde kalan mevcut öğrencilere, bir sonraki yıl da Konukevi’nde konaklamak istemeleri halinde (Konukevi ön başvuru süresi bitimine kadar) mevcut odalarını seçme hakkı verilir.

(17)Bahar Dönemi oda başvuruları, Konukevi Müdürlüğü tarafından yapılan duyurularda belirtilen tarihlere göre dönemlik olarak yapılabilir.

(18)Oda planlaması için belirlenmiş olan depozito ücretinin Üniversite hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Önceki yıllarda depozitosunu yatıran ancak depozitosundan kesinti yapılan öğrenciler, depozitolarının eksik bakiyesini tamamlamalıdır.

(19)Oda planlama sonuçları, öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilir

(20)Öğrenciler kendilerine tanımlanan odalarla ilgili kayıt işlemlerini duyuruda belirtilen tarihe kadar tamamlamak zorundadır.

(21)Öğrenci, kendisine tanımlanan odanın yıllık ücretini; Üniversitenin web-sitesinde her yıl duyurusu yapılan usul ve şartlara göre ödeyecektir.

(22)Konukevi personeli tarafından öğrenciye oda girişi sırasında verilen Oda Giriş Formu ve Taahhütnamesi doldurulur. Konaklama sözleşmesi imzalanarak Konukevi Müdürlüğü’ne teslim edilir.

(23)Değişim programları kapsamında ya da Dış İlişkiler Daire Başkanlığı aracılığı ile gelen öğrenciler oda ücreti ve depozitosunu, oda girişini yapmadan öder.

(24)Dış İlişkiler Daire Başkanlığı üzerinden Konukevi konaklama rezervasyon yaptıran öğrencilerin, yedi (7) iş günü içerisinde gerekli evrakları tamamlamadıkları, konaklama ve depozito ücretlerini ödemedikleri takdirde rezervasyonları iptal edilir.

(25)Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri oda girişi yapmak zorunda kalanlar, yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibi ödemelerini önceden yaparak ve oda giriş prosedürlerini tamamlayarak odalarına yerleşebilirler.

Konukevi Ücretleri

Madde 8

(1)Konukevi’nde ücret karşılığında kalınır. Ücretler sadece konaklamayı içerir; yol, yemek ve öğrenciye ait diğer masraflar bu tutara dâhil değildir.

(2)Konaklama ücretleri her yıl Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3)Konukevi online başvurusu sonrasında depozito alınır. Başvuru sonrasında Konukevi’ne giriş yapmaktan vazgeçilmesi durumda alınan depozito iade edilmez.

Konukevinden Ayrılış

Madde 9

(1)Öğrencilerin farklı bir üniversiteye geçişi (Yatay Geçiş) veya sağlık sorunları (Devlet hastanelerinden alınan heyet raporunda, “ toplu alanlarda konaklamaya uygun değildir” ibaresi bulunması gerekmektedir.) gibi özel sebepler dışında oda çıkışı yaptıklarında ücret iadesi yapılmaz.

(2)Dönem sonunda ayrılmak isteyen öğrenciler, Konukevi Müdürlüğü’nün duyurduğu tarihe kadar çıkış bildirim formunu doldurup, Konukevi Müdürlüğü’ne iletmek ve çıkış tarihine kadar odayı boşaltıp oda kartını teslim etmekle yükümlüdürler. Formu doldurmayan veya formu doldurmasına rağmen odayı boşaltmayan öğrencilerin odaları, duyurulan çıkış tarihinden itibaren en geç üç gün sonra odalar Konukevi Müdürlüğü tarafından boşaltılacaktır. Odada bırakılan şahsi eşyaların kaybolmasından veya zarar görmesinden Üniversite ve Konukevi Müdürlüğü sorumlu değildir.

(3)Kayıt donduran (isteğe bağlı) öğrencilerin Konukevi ile ilişiği Konukevi Yönetim Kurulu tarafından kesilir. Öğrenci bir yarıyıl kaydını dondurur ise, yıllık ücretinin % 25’i, iki yarıyıl dondurur ise, yıllık ücretinin % 50’si öğrenciye iade edilir.

(4)Bir veya daha fazla yarıyıl izin alan (Başarı ile Hazırlık Sınıfını tamamlayan) öğrencilerin Konukevi ile ilişiği Konukevi Yönetim Kurulu tarafından kesilir. İzin alınan dönemin ücreti, bir sonraki eğitim dönemine aktarılır. Öğrenci bir sonraki eğitim döneminde Konukevi’nde kalmaması durumunda, ödemiş olup konaklamadığı tarihlerin ücretinin %50’si kesilir.

(5)Üniversiteden uzaklaştırma veya Konukevi’nden çıkarılma cezası alan öğrencilerin Konukevi ile ilişiği Konukevi Yönetim Kurulu tarafından kesilir. Bu öğrencilerin odalarından bir saat içerisinde güvenlik eşliğinde Konukevi’nden çıkış yapmaları sağlanır.

(6)Geçici ya da kesin çıkarma cezası alan öğrenciler, kendilerine bildirilen ve/veya bu Yönergede yer alan çıkış tarihinde Konukevi’ndeki odalarını boşaltıp anahtarını/kartlarını teslim etmekle yükümlüdürler.

(7)Geçici ya da kesin çıkarma cezası alan öğrencilerin, Konukevi’nden ayrılışlarında, konaklamadıkları döneme ait ödemiş oldukları ücretin % 50’si iade edilir.

(8)Konukevi’nden ayrılan öğrencinin odası Konukevi Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. Malzeme ve demirbaş eşyalara zarar verip vermediği belirlenir. Zarar tespit edilmesi durumunda ilgili tutar, öğrencinin depozitosundan kesilmek üzere oda çıkış formuna işlenir. Kalan depozito tutarı öğrenciye iade edilir.

(9)Konukevi’nden ayrılacak öğrenci, Konukevi Müdürlüğü Ofisini arayarak oda demirbaş ve hasar kontrolünün yapılabilmesi için bir gün önceden çıkış saatini belirtmekle ve oda çıkış formunu doldurmakla yükümlüdür. Odasından kendisine ait tüm eşyaları alarak odayı boşaltmalıdır. Odalar temiz ve düzenli teslim edilmelidir. (Aksi durumda çıkış işlemi başlatılamaz.) Tüm işlemler tamamlandıktan sonra öğrenci oda kartını teslim eder.

 

Çıkış İşlemlerini Tamamlamadan Konukevi’nden Ayrılma

Madde 10

(1) Çıkış işlemlerini tamamlamadan ayrılan öğrenciye ait eşyalar, Konukevi Müdürlüğü tarafından 15 gün depoya alınır. Öğrenciye en geç 15 gün içinde eşyalarını teslim alması gerektiği, altinbas.edu.tr uzantılı e-posta yolu ile bildirilir. Belirtilen sürelerde mazeret bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması durumunda; öğrencilerin ilgili eşyalar üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettiği kabul edilir.

(2)Oda çıkış işlemlerini yapmadan/tamamlamadan Konukevi’nden ayrılan öğrencilerin depozito ücretinin tamamı kesilir.

Mali Hususlar

Madde 11

(1)Ders ekleme/bırakma süresinin sonuna kadar Konukevi Müdürlüğü bilgisi dahilinde Konukevi kaydını iptal etmek isteyen öğrenciye depozitonun tamamı kesilerek , ödediği ücretten konakladığı günlerin ücreti düşülerek iade edilir.

(2)Ders ekleme – bırakma süresi sona erdikten sonrasında Konukevi’nden ayrılan öğrenciye herhangi ücret iadesi yapılmaz.

(3)Oda değişimlerinde ücretlendirme, öğrencinin oda değişimi yaptığı tarih itibari ile günlük olarak hesaplanır.

(4)Öğrencinin oda planlaması Konukevi açılış tarihinden sonraki bir tarihte yapılırsa, oda ücreti, odanın öğrenciye tanımlandığı tarih baz alınarak hesaplanır.

(5)Odalar ve/veya ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaların hasar görmesi/kaybolması durumunda hasar/eşya bedeli, öğrencilerin depozitolarından kesilir. Eğer birden fazla öğrenci hasara neden olmuşsa; ortaya çıkan mali zarar, öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir.

Oda Kartı ve Oda Güvenliği

Madde 12

(1)Oda kapılarının kapalı ve kilitli tutulması zorunludur. Öğrencilerin değerli eşyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

(2)Odalardaki demirbaş ve şahsi eşyaların sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir. Oluşabilecek hasar ve kayıplardan Konukevi Müdürlüğü ve Altınbaş Üniversite sorumlu tutulamaz.

(3)Konukevi’nde kalan öğrencilerin odaları güvenlik, temizlik, Konukevi kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla ve gerekli görülen hallerde Konukevi Müdürü ve/veya personeli tarafından kontrol edilebilir.

(4)Oda kartını kaybeden öğrenciler, Konukevi Resepsiyonuna başvurarak yeni kart alabilirler. Yeni kart için depozitolarından kart ücreti kesilir.

(5)Oda kartı yanında olmayan öğrenciye üç saat için yedek kart verilir. Yedek kartı zamanında teslim etmeyen öğrencinin depozitosundan 35 TL kart ücreti kesintisi yapılır.

Öğrencinin Konukevinden İlişiğinin Kesilmesi Koşulları

Madde 13

(1)10 uyarı puanını aşan öğrencinin, Konukevi Yönetim Kurulu kararı ile Konukevi’nden ilişiği kesilir.

(2)Herhangi bir sebepten dolayı Üniversite Disiplin Kurulu tarafından uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, uzaklaştırma süresi boyunca Konukevi ile de ilişiği kesilir.

(3)Altınbaş Üniversitesi ile ilişiği kesilmiş öğrencinin Konukevi ile de ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN İŞLERİ

 

Disiplin Usulü

Madde 14

(1) Disiplin işleri, Konukevi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Konukevi kurallarına uymayarak, düzen ve disiplinini bozmaya yönelik davranışlarda bulunan öğrencilerin yazılı ifadelerine başvurulur. Öğrenciler yazılı ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından, gerçekleşen kural ihlalinin niteliğine göre uyarı puanı alırlar. Yapılan son kural ihlali ile “10” uyarı puanına yaklaşan öğrenciler, içinde bulunulan ya da müteakip dönemlerde gerçekleşecek ilk kural ihlalinde Konukevinden çıkarılacakları yönünde son kez uyarılırlar. “10” uyarı puanını aşan öğrencilerin, Konukevi Yönetim Kurulu kararı ile Konukevi ile ilişiği kesilir.

(2)13.01.1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, ek ve değişiklikleri ve anılanların yerini alacak düzenlemeler, bu Yönerge kapsamında yer alan tüm yerlerde/tüm kişiler için de geçerlidir.

(3)YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde uyarma cezası verilen disiplin suçları, bu fiillerin Konukevi dahilinde işlenmesi durumunda “2” uyarı puanı, kınama cezası verilen disiplin suçları, bu fiillerin Konukevi dahilinde işlenmesi durumunda “4” uyarı puanı ile takip edilir.

(4)Öğrencilerin kural ihlalleri nedeniyle almış oldukları uyarı puanları, Üniversitedeki eğitim-öğretim süreleri boyunca geçerliliğini korur. Herhangi bir sebepten Üniversite Disiplin Kurulu tarafından uzaklaştırma cezası alan öğrencilerle ilgili, Konukevi Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda Konukevi’ne kabul edilip / edilmeyeceği değerlendirilir.

(5) Yönergede belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden uyarı puanları verilir.

(6)Uyarı puanları Konukevi Müdürlüğü tarafından, kesin çıkarılma cezaları Konukevi Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

Cezanın Tebliği

Madde 15- Üniversitenin akademik ve idari birimleri tarafından yapılan tebliğ işlemlerinde, öğrencilere Üniversite tarafından tahsis edilen altinbas.edu.tr uzantılı e-posta adresleri kullanılır. İlgili adrese gönderilen e-postalar, öğrencileri bağlayıcı nitelik taşır.

 

Konukevinden Kesin Çıkarılma

Madde 16- Konukevinden kesin çıkarılma, öğrencinin Konukevi ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, ilgili kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren Konukevi’nden bir saat içinde güvenlik eşliğinde çıkışı sağlanır.

 

Disiplin Cezasına İtiraz

Madde 17- Öğrenci, disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 15 (on beş) gün içinde cezaya itiraz edebilir. Uyarı puanlarına itiraz Konukevi Yönetim Kurulu’na, Konukevi’nden kesin çıkarılma kararlarına itiraz Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

Uyarı Puanları

Madde 18

(1) Aşağıdaki hallerde öğrencilere “1” uyarı puanı verilir :

(a)Odalarda bozulabilecek/koku yapabilecek yiyecekler ya da besin artıkları bırakmak,

(b)Ayakkabıları kapı önünde dağınık bırakarak görüntü kirliliği oluşturmak,

(c)Odalarda, dinlenme odaları ve tüm ortak alanlarında gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak/şarkı söylemek,

(ç)Müzik seti, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri yüksek sesle kullanmak,

(d)Konukevi’ne alkollü şekilde giriş yapmak ve/veya Konukevi düzenini bozmak/kirletmek,

(e)Pencerelerden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak,

(f)Odalarının pencere ve camlarına bayrak, flama vb. asmak.

(2) Aşağıdaki hallerde öğrencilere “2” uyarı puanı verilir :

(a)Odalara ziyaretçi kabul etmek ve/veya ziyaretçi olmak.

(b)Konukevi Müdürlüğü’nün bilgisi dışında oda değişikliği yapmak, farklı bir odada kalmak,

(c)Konukevi Müdürlüğü’nün bilgisi dışında odada fazla/şişme yatak bulundurmak,

(ç)Kendisine tahsis edilen odayı, Konukevi Müdürlüğü’nden habersiz başka bir öğrenciye devretmek,

(d)Oda kartını şahsen muhafaza etmemek, Konukevinde kalan/kalmayan başka bir öğrenciye vermek,

(e)Odalarında gaz ocağı, elektrikli ocak, ütü, tost makinesi ile benzeri ispirtolu/gazlı/elektrikli araç-gereçler bulundurmak ve kullanmak,

(f)Mutfaklar dışındaki alanları (dinlenme odası, öğrenci odası, vb.) yemek yapmak/pişirmek için kullanmak,

(g)Mutfak ve ortak alanda bulunan elektrikli eşyaları emniyetli ve/veya temiz bırakmamak,

(ğ)Mutfak, spor salonu, çamaşırhane, dinlenme odası ve ortak alanları kirletmek/temiz bırakmamak, demirbaş eşyayı uygun kullanmamak,

(h)Odasını temiz tutmamak, temizlik günlerinde odanın temizlenebilmesi için düzenli şekilde bırakmamak,

(ı)Oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. hayvan beslemek ya da barındırmak,

(i)Ortak alanlardaki demirbaş eşyaları kişisel kullanıma tahsis etmek, odalara veya başka alanlara taşımak,

(j)Odaların ve binanın ortak alan duvarlarına çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak,

(k)Kendilerinden kimlik bilgisi isteyen Konukevi Müdürlüğü personeline ve güvenlik personeline ad-soyad bilgilerini vermemek ve/veya kimlik kartını göstermemek,

(l)Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak,

(m)Oda çıkış işlemlerini; belirtilen tarih aralığında ve/veya madde 9.9. ‘da ifade edilen hususlara uygun olarak yapmamak, geç çıkış yapmak, odada eşya bırakıp gitmek,

(n)Konukevi yönetiminin/görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak,

(o)Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak veya zarar vermek,

(ö)Konukevi yöneticilerinin/görevlilerinin çalışmalarını engellemek/gereksiz yere meşgul etmek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak,

(3) Aşağıdaki hallerde öğrencilere “4” uyarı puanı verilir :

(a)Duman ve yangın dedektörlerini kurcalamak/kapatmak,

(b)Yangın söndürme cihazları, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerini kurcalamak ve amacı dışında kullanmak, gereksiz yere yangın alarmının çalmasına neden olmak,

(c)Tüm binada, öğrenci odaları ve pencere önlerinde, dinlenme odaları, koridor, kafeterya, spor salonu, çamaşırhane-banyo vb. ortak alanlarda sigara ve tütün mamülleri içmek,

(ç)Odasında sigara içilmesine müsaade etmek ya da göz yummak,

(d)Konukevi içinde kumar nitelikli oyunlar oynamak/oynatmak,

(e)Konukevi Müdürlüğü’nün izni olmadan bina içinde herhangi bir şey satmak veya bağış toplamak,

(f)Odaları ve/veya ortak alanlarında bulunan demirbaş eşyalara zarar vermek.

(g)Konukevi bölgesinde, tüm ortak alanlarda ve odalarda alkollü içki ve alkol şişesi bulundurmak ve/veya kullanmak.

(4) Aşağıdaki hallerde öğrencilere “10” uyarı puanı verilir :

(a)Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü duruma düşmek,

(b)Konukevinde ateşli,kurusu sıkı veya elektrikli silah, kesici ve delici alet, muşta, biber gazı taşımak/ bulundurmak,

(c)Konukevi tüm ortak alanlarında ve odalarında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve/veya kullanmak ve aynı ortamda bulunmak,

(ç)Konukevi sınırları içerisinde, kavga etmek,

(d)Siyasi propaganda yapmak, Bir başkasının adına izinsiz bildiri yayınlamak, özel hayatı deşifre etmek,

(e)Konukevi yöneticilerine ve görevlilerine saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Konaklamaya İlişkin Uyarı Hükümleri

Madde 19

(1)Konukevi’ne kayıtlı öğrencilerimiz akşam saat 23:00, hafta sonu ise 00:00’a kadar yurda giriş yapmalıdırlar.

(2)Konukevi’ne kayıtlı olmayan ziyaretçilerin en geç saat 23:00’da Konukevi’nden ayrılmaları gerekmektedir. Ziyaretçilerin bu kurala uymasından ve verebilecekleri her türlü zarardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.

(3)Misafir kuralı ihlali yapan öğrencinin misafiri, 2. bir karara kadar Konukevi’ne girişi yasaklanır. Bahse konu ihlalinin tekrar etmesi durumda ise öğrencinin ailesi dışındaki tüm misafirlerinin Konukevi’ne girişleri yasaklanır. Öğrencinin yasaklandığı misafiri Konukevi’nden herhangi bir öğrenciye gelse dahi girişine yine izin verilmez.

(4)Kendisine tahsis edilen odayı değiştirmek isteyen öğrenci, Konukevi Müdürlüğü’ne başvurabilir. Oda değişikliği talepleri Konukevi Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Taleplerin yerine getirilme garantisi yoktur.

(5)Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edilirse, Konukevi Müdürlüğü’nce odadan alınır ve dönem sonunda iade edilmek üzere depoya konur. Öğrenci bu gereçleri dönemin sonunu takip eden ilk on beş (15) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Belirtilen sürelerde mazeret bildirmeksizin eşyaların teslim alınmaması durumunda; öğrencilerin, ilgili eşyalar üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettikleri kabul edilir.

(6)Oda temizliği, Konukevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa göre yapılır.

(7)Mutfak, dinlenme odası, çamaşırhane, kafeterya gibi ortak alanlarda bırakılan eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. Değerli eşyaların şahsen muhafazası zorunludur, kayıp ve hasardan Konukevi Müdürlüğü ve Üniversite sorumlu tutulamaz.

(8)Mutfak ve banyo tezgahlarında bırakılan kirli bulaşıklar; hijyen kuralları gereği, görevliler tarafından çöpe atılır.

(9)Öğrenciler, şahsi kullanımları için gereken temizlik maddelerini kendileri temin ederler.

(10)Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde Konukevi binasında bulunan revir ve sağlık hizmetlerinden belirlenmiş çalışma saatleri içinde yararlanabilirler.

(11)Odalarda tespit edilen alkol şişeleri Konukevi Müdürlüğü tarafından alınarak tutanak karşılığında çöpe atılır.

(12)Konukevi’nden ayrılırken odalarda isimli / isimsiz olarak terk edilen, öğrenciye ait eşyalar Konukevi Müdürlüğü tarafından çöp olarak kabul edilir.

Yönerge Ekleri ve Yükümlülüğü

Madde 20

(1)KM- 01- Konukevi Başvuru Formu

(2)KM- 02- Oda Giriş Senedi ve Taahhütnamesi

(3)KM- 03- Oda Giriş Formu

(4)Eklerin içerikleri, her yıl Konukevi Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılabilir. Ekler son şekilleriyle geçerlidirler.

(5)Tüm Konukevi ilgilileri, bu Yönergenin WEB sitesinde ( http://konukevi.altinbas.edu.tr/tr#yonerge) yayımlanan en son güncel haline uymakla yükümlüdür.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönerge Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından 11./…08.. 2016. tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönerge Altınbaş Üniversitesi Rektör’lüğünce yürütülür.