Close

Ders İçerikleri

TLT 101 Genel Biyoloji

(3-2)5

Canlıların kimyasal içeriği, makromoleküllerin yapı ve işlevişi, metabolizmaya giriş, Laboratuvarda aletlerinin tanıtılması ve laboratuvarda uyulması gereken kurallar, Hücre içeriği ve organaller, Mikroskobun yapısı ve kullanımı, Hücre zarı, yapısı işlevi ve hücreler arası iletişim             , Hücre tiplerinin incelenmesi, Hücre solunumu ve fotosentez, Difüzyonla zardan geçişin incelenmesi, Hücre döngüsü, Mitoz Bölünme, Mayoz ve eşeyli yaşam döngüleri, Mayoz Bölünme, Mendel ve Gen Kavramı, Ergastik maddeler ve tanınması, Genden proteine dönüşüm, Sitoplazma Hareketi, Evrimin mekanizmaları  Bakteri Hücrelerini, Boyama ve inceleme, Bitki yapısı ve işlevi, Bitkilerde taşıma sisteminin gösterilmesi, Bitkisel Dokular, Hayvan yapısı ve işlevi, Hayvansal Dokular

TLT 103 Genel Kimya

(2-2)4

Temel kimya, kimyanın kavramsal kanunları, madde ve yapı taşları, atom ve molekül ağırlığı, periyodik tablo, kimyasal bağlar, moleküller arası kuvvetler, redoks reaksiyonları, kimyasal hesaplamalar, formüller ve denklemler, asit ve bazlar, termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler.

TLT 105 Tıbbi Mikrobiyoloji I

(3-2)4

Bu ders tıbbi mikrobiyolojinin temel konularını kapsar. Mikrobiyoloji tarihçesi, mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kuralları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları, prokaryotik ve ökaryotik hücre ile bileşenleri, mikroorganizmaların yapısı, çoğalmaları ve beslenmeleri, mikroorganizma üretimi için besiyerlerinin kullanımı,mikroorganizmaların kontrol altına alınma yöntemleri, mikroorganizma çeşitliliği, mikrobiyal genetik, mikrobiyal ekosistemler.

TLT 107 İmmunolojik Yöntemler                            

(2-0)2

Bağışıklık sisteminin tanıtılması, Antijen-Antikor birleşmesinin özelliklerini gösteren testleri irdelenmesi, Hemaglütinasyon testlerini uygulanması ve yorumlanması, Kalitatif ve Kantitatif immünokimyasal ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi, Kemilüminesansa dayalı immünokimyasal ölçümlerin incelenmesi, Akım sitometri yönteminin irdelenmesi, Alerji çeşitlerinin sınıflandırılması ve testlerinin uygulanması.

 

TLT100 Temel 

Laboratuvar  Bilgisi ve  Uygulamaları (2-4)4

Laboratuvarda kullanılan malzemeler, laboratuvar aletleri ve kullanımı, temel laboratuvar teknikleri, örnek alımı ve analiz edilmesi, preparat hazırlanması, mikroskop kullanımı, hassas terazi kalibrasyonu ve kullanımı, besiyeri hazırlanması, Ph metre kalibrasyonu ve çözelti Ph ölçümünün yapılması, etüv ve otoklav kullanarak malzeme ve besiyerin sterilizasyonu, laminar flow kullanımı, hücre kültürünün yapılması.

TLT 102 Tıbbi Mikrobiyoloji II

(3-2)4

Bu ders tıbbi mikrobiyoloji bilimini ayrıntılı olarak kapsar. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kuralları, gram pozitif ve negatif bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması, antibiyotik direnci, virüslerin yapısı ve sınıflandırılması, viral çeşitlilik, immünolojik tanı yöntemleri, mikoloji ve parazitoloji.

TLT 104 Histoloji

(3-0)2

Histoloji ile ilgili genel kavramlar ve terimler, doku ve organel morfolojisi, doku ve preparasyon teknikleri, Örtü ve bez epiteli, epitel doku, bağ dokusu, kan dokusu, kıkırdak dokusu, kas dokusu, kemik dokusu ve sinir dokusu.

TLT 106 Enstrumental  Analiz

(2-0)2

Bu ders enstrumental analiz içerisinde toksikolojik bilgiyi de kapsar. Spektrofotometrenin çalışma presipleri, kalibrasyon eğrisinin çizimi, çeşitli spektroskopik metotlar,  ekstraksiyon yöntemleri, çeşitli kromatografik metotlar, zehirler ve zehirlenmeler ile farklı zehirlenme biçimleri.

 

TLT 201 Biyokimya

(3-0)5

Biyokimya terminolojisi, enzim ve hormonlar, makromoleküller ve işlevleri, metabolizma,  metabolik hastalıklar, metabolik hastaların tanı yöntemleri, moleküler markerlar, vücut sıvıları, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, bilirubin metabolizması ve sarılık, doku ve organ biyokimyası, koagülasyon biyokimyası, gebelik biyokimyası.

TLT 203 Tıbbi Biyoloji ve Genetik

(3-3)6

İlk olarak hücrenin orijini, canlının doğuşu ve evrimi, çevre biyolojisi, hücresel organizasyon ve moleküler biyolojisi, hücrenin bölünüp çoğalması, üreme ve gelişme konularını içeren bilgiler verilmiştir. Devamında bu temel tıbbi biyoloji konuları üzerine, yüzyılımızın araştırmaya en açık alanı olan moleküler genetik, sitogenetik, prokaryot ve ökaryotlardaki kalıtım ilkeleri, immünogenetik, onkogenetik, genetik danışma, populasyon genetiği ve evrimsel genetik konularına yer verilmiştir.

TLT 205 Klinik Mikrobiyoloji

(2-2)5

Genel tıbbi mikrobiyoloji, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların yapı ve fizyolojisi, mikrobiyolojik tanı ve testler, dezenfeksiyon, sterilizasyon, besiyeri hazırlama, örnek alma, preparat hazırlama, hücre ekimi

 

TLT 207 Laboratuvarlarda Kalite Yönetim

(2-0)3

Bu ders kalite yönetim sistemlerinin temel konularını kapsar. Laboratuvar kalite standartları, TS EN ISO 9001: Kalite yönetim sistemleri, TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, TS EN ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar.

TLT 209 Hematoloji

(3-0)4

Kanın yapısı ve bileşenleri, kan ile yapılan uygulamaları destekleyici bilgilerdir.

TLT 200 Seminer

(1-1)3

Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme.

TLT 202 Moleküler Biyoloji Teknikleri 

(3-2)6

Dokulardan DNA,RNA, Protein izolasyon yöntemleri, Polimeraz zincir reaksiyonu, RFLP, PAGE, SDS-PAGE, RFLP, DNA dizileme Jel Elektroforez yöntemleri

 

TLT 204 Hormon Biyokimyası

(4-0)6

Bu ders ile öğrencilere Hormonların genel özellikleri ve işleyiş mekanizmaları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, adrenal korteks ve medulla hormonları, tiroid bezi hormonları, pankreas bezi hormonları, gonad ve gebelik hormonları, kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonlar anlatılarak genel metabolizma ile entegrasyonları kavratılacaktır. Hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde yararlanılan parametre ve teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

TLT 206 Parazitoloji

(2-0)4

Parazitlik ve paraziter yaşam, parazitlerin çeşitleri, parazitlerde yapı değişikleri, parazitlerin yaşayışı, parazitlerle konakları arasındaki ilişkiler parazitlik ve infeksiyon parazitozların tanımı, insan parazitleri, nematodlar. İnsanda parazitlik dışkıda protozoon aranması tanınması taze dışkıdan preparat hazırlamak, kalın damla kan preparatların Giemsa ile boyanması (Plasmodium araştırılması amacı ile), ince yayma kan preparatların Giemsa ile boyanması (kan hücreleri ve Plasmodium parazitlerini incelemek için), vücut boşlukları kamçılıları ve parazitliği, sabah idrarının incelenmesi

TLT 208 Laboratuvarlarda Akreditasyon

(2-0)4

Bu ders kalite yönetim sistemlerinin temel konularını kapsar. Laboratuvar kalite standartları, kalite yönetim sistemlerinin temel unsurları, laboratuvarda güvenlik kavramı, laboratuvar cihazı seçiminde dikkat edilecek noktalar, cihaz kalibrasyonları, kalite yönetim sisteminin planlaması, laboratuvar ihtiyaçlarının satın alma süreci,kalite sistemi içindeki laboratuvar dokümanları, laboratuvar personelinin yeterliliği, laboratuvarlarda numune yönetimi.

TLT 121 Gıda ve Su Mikrobiyolojisi

(2-0)2

Bu ders gıda ve su mikrobiyolojisi ile ilgili temel konuları kapsar.Gıda ve su mikrobiyolojisi ile ilgili yasal mevzuat, Gıda ve su numunelerinin laboratuvar öncesi işlemleri, Gıda Mikrobiyolojisi rutin ve ileri düzey analiz yöntemleri, Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) çalışmaları, sudaki mikrobiyolojik riskler, su mikrobiyolojisi analiz yöntemleri, suda farklı mikroorganizmaların tayini ve sayımı.

 

TLT 120 Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik

(2-0)2

Tehlikeli Kimyasallar, Tehlikeli Kimyasallar, Çeşitli Kimyasalların Aktarımı, Kimyasalların Depolanması, Kimyasalların Zehirli Etkileri, Labortau'da Yangın, Laboratuarlarda Yangın, Laboratuvarlarda Elektriksel Tehlikeler, Laboratuvarlarda Biyolojik Kimyasallar, Tehlikeli Kimyasallar, Laboratuvar Kimyasalları, Biyolojik Tehlikelerden Kaynaklanan Tehlikeler, Hastayla Güvenli Temas için Teknikler Laboratuarlardaki numuneler, Acil durum planları ve acil durum prosedürleri, Güvenlik organizasyonu ve uygulamaları, Bu tehlikelerin önlenmesi için güvenlik talimatları.

TLT 122 Davranışın Genetik Temelleri

(2-0)2

Davranışlarımızın beyindeki izdüşümlerini değerlendirebilmek, duyu ve hareketlerin işleyişindeki incelikleri fark edebilmek, genetik gelişim, adaptasyon ve maladaptasyon kavramlarını günlük davranışın değerlendirilmesine uyarlayabileceklerdir. Davranışların temel aldığı biyolojiyi bilerek günlük yaşamın değerlendirilmesinde patolojik olanın anlaşılmasında bir zemin oluşturabileceklerdir

TLT 221 Adli Bilimler Laboratuvarları

(2-0)2

Bu ders adli bilimler laboratuvarlarının temel konularını kapsar. Adli bilimlerin tarihçesi, delil kavramı, olay yeri inceleme, adli genetik, adli seroloji ve kan model analizi, adli toksikoloji, yasa dışı maddeler, adli odontoloji, adli belge inceleme, ateşli silahlar ve alet izleri, adli entomoloji ve patoloji,yangın ve patlamalar, parmakizi incelemeleri

 

TLT 220 Laboratuvarda Bilgi ve Doküman Yönetim Sistemleri

(2-0)2

Bu ders bilgi ve doküman yönetim sistemlerinin temel konularını kapsar. Kalite doküman yönetim sistemi, kalite el kitabı, kalite prosedürleri, kalite talimatları, kalite formları, kalite yönetim sisteminin planlaması, laboratuvar bilgi yönetim sistemleri.