Close

Ders İçerikleri

TGT 101

Anatomi ve Fizyoloji I                 

(3-0)4

Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili temel tanımlamalar; insan gelişimi, Kimyasal evre, Hücresel evre, Doku evresi, Organ evresi, Organ sistemleri evresi – Solunum ve Sindirim sistemleri, Organ sistemleri evresi – Kalp ve Dolaşım sistemleri, Arasınav, Organ sistemleri evresi – Sinir sistemi, Organ sistemleri evresi – Sinir sistemi, Organ sistemleri evresi – İskelet ve Kas sistemleri, Organ sistemleri evresi – Endokrin ve Lenfatik sistemleri, Organ sistemleri evresi – Boşaltım ve Üreme sistemleri, Organ sistemleri evresi – Duyu organları.

TGT 103

Radyolojik Anatomi                     

(2-0)3

Radyolojik Anatomiye Giriş, Tıbbi görüntülemede topografik noktalar , Tıbbi Görüntüleme tekniklerinde anatomik karşılaştırma , Hareket Sistemi I ( Spinal Kolon ve Üst Ekstermite ) , Hareket Sistemi II ( Kemik Pelvis ve Alt Ekstremite ) , Solunum Sistemi , Vize , Kalp ve Dolaşım Sistemi , Boyun Anatomik Yapısı , Sindirim Sistemi , Ürogenital ve Endokrin Sistem , Baş ve Boyun Anatomisi , Merkezi Sinir Sistemi I , Merkezi Sinir Sistemi II

TGT 105

Tıbbi Fizik                                     

(3-0)6

Radyasyon Fiziğine Giriş, Madde ve özellikleri, atom ve özellikleri , Radyoaktivite kavramı ve radyoaktif parçalanma, Radyoaktif ışınların kullanım alanları , Radyasyon kavramı ve radyasyon çeşitleri , İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyonlar , Ara Sınav , X-ışınları tanımı, elde edilmesi ve sağlık alanındaki yeri , X-ışının özellikleri, Radyasyonun Madde ile Etkileşimi, Radyoizotoplar, Radyasyon Ölçüm Sistemleri, Radyasyonun Kalitesi

TGT 107

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri     

(2-0)3

Sağlık Kavramı, Genel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Sigorta Sistemleri, Hastanelerin genel Yapısı, çalışma sistemleri, bölümleri, Tıbbi Görüntülemenin sağlık sistemindeki yeri ve önemi, Görüntüleme bölümlerinin genel yapısı, görüntüleme yöntemleri, Radyoloji Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları, Hasta Hakları ve Çalışan Hakları, X-Işını kullanım yerleri ve Radyografi elde etme, Modern Röntgen Sistemlerinde Görüntüleme ( CR/DR) ve Panoromik ( Dental ) Grafi , Mammografi ve Kemik Mineral Dansitometri ( DEXA/CT/Co60),  Vize, Kontrastlı incelemeler ve Angiografi / DSA, Bilgisayarlı Tomografi, Nükleer Tıp: Radyoaktivite ve Gama-kamaralar, PET-CT , Magnetik Rezonans Görüntüleme I , Magnetik Rezonans Görüntüleme II, Magnetik Rezonans Görüntüleme III, Ultrasonografi’de görüntü elde etme prensipleri

TGT 121

Sağlık ve Sinema                          

(2-0)2

Hastalık temalı filmler, Sağlık Çalışanı ve hakları temalı filmler, Sinema ile verilen sosyal mesajlar, farkındalık.

TGT 102

Anatomi ve Fizyoloji II                

(3-0)4

Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili temel tanımlamalar; insan gelişimi, Kimyasal evre, Hücresel evre, Doku evresi, Organ evresi, Organ sistemleri evresi – Solunum ve Sindirim sistemleri, Organ sistemleri evresi – Kalp ve Dolaşım sistemleri, Arasınav, Organ sistemleri evresi – Sinir sistemi, Organ sistemleri evresi – Sinir sistemi, Organ sistemleri evresi – İskelet ve Kas sistemleri, Organ sistemleri evresi – Endokrin ve Lenfatik sistemleri, Organ sistemleri evresi – Boşaltım ve Üreme sistemleri, Organ sistemleri evresi – Duyu organları

TGT 104

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-I   

(3-0)6

Toraks Grafileri, Ekstremite Grafileri , Vertebra Grafileri , Kranium Graffileri , Batın Grafileri , Mammografi , Ara Sınav , Üriner Sistem Grafileri (Kontrastlı ), Sindirim Sistemi Grafileri I ( Kontarstlı ) ,  Sindirim Sistemi Grafileri II ( Kontrastlı ) ,  Genital Sistem Grafileri ( HSG ) ,  Fistülografiler
, İntraoperatif Grafiler ,  DSA Uygulamaları

TGT 106

Hasta Bakım Yöntemleri                

(2-0)4

Hastalara yaklaşım, Hastalarla diyalog kurma, Bilgilendirme, Bilgi edinme

TGT 122

Radyasyon ve Yaşam                     

(2-0)2

Radyasyon nedir?, Doğal Radyasyon nedir?, Gündelik yaşamımızdaki doğal ve yapay radyasyon kaynakları.

TGT 124

Radyofarmasi                                 

(2-0)2

Farmakolojinin tanımı ve dalları, İlaç tanımı ve sınıflandırılması, İlaçların kullanım amaçları,  İlaçların sunum şekilleri, İlaç uygulama yolları: lokal uygulama,  İlaç uygulama yolları: sistemik uygulama , Vize ,  Farmakokinetik: absorbsiyon ve dağılım,Farmakokinetik: metabolizma ve vücuttan atılım , İlaçların istenmeyen etkileri: Yalın Toksik Etkiler, İlaçların istenmeyen etkileri: alerji ve diğer etkiler ,  İlaçların istenmeyen etkileri: alerji ve diğer etkiler, Yeni ilaç geliştirilmesi,  İlaç araştırmaları ile ilgili regülasyonla

TGT 201

Nükleer Tıp                                      

(3-0)5

Nükleer Tıp-Moleküler Görüntülemeye Giriş -Atom, Radyasyon ve Diğer Temel Kavramlar, Nükleer Tıbbın Kapsamı, Radyolojik Görüntülemeden farkları, Tanı ve Tedaviye Katkı,  Moleküler Görüntülemede kullanılan Cihazlar ve Çalışma prensipleri -Gama Kamera(SPECT), SPECT-BT, PET-BT ve Kullanılan Diğer Cihazlar(Gama Prob Cihazı, Technegase Ventilasyon Sistemi ve Diğerleri),  Dolaşım-Solunum Sistemi Hastalıklarında Moleküler Görüntüleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Görüntülemede Hata Nedenleri, Çekim Teknikleri, Endikasyonlar,  İskelet Sistemi Hastalıklarında Moleküler Görüntüleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Görüntülemede Hata Nedenleri, Çekim Teknikleri, Endikasyonlar,  Enfeksiyon Hastalıklarında Moleküler Görüntüleme ve Hücre İşaretleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Görüntülemede Hata Nedenleri, Çekim Teknikleri, Endikasyonlar, Üriner Sistem Hastalıklarında Moleküler Görüntüleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Görüntülemede Hata Nedenleri, Çekim Teknikleri, Endikasyonlar ,  Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında Moleküler Görüntüleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Görüntülemede Hata Nedenleri, Çekim Teknikleri, Endikasyonlar , Ara sınav, Gastrointestinal Sistem hastalıklarında Moleküler Görüntüleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Çekim Teknikleri, End.
, Endokrin Hastalıklarında Moleküler Görüntüleme, Gözyaşı Yolları Sintigrafisi, Sentinel Nod Sintigrafisi ve Lenfosintigrafi -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Çekim Teknikleri, End. ,  Onkolojide Moleküler Görüntüleme -Kullanılan Radyofarmasötikler, Hasta Hazırlığı, Çekim Teknikleri, End. , Tanıdan Sonrası! Nükleer Tıpta Kullanılan Hedefe Yönelik Tedavi Yöntemleri, Tanı Yöntemlerinde Gelecek Nasıl Olacak? Bizi Neler Bekliyor?, Genel Tekrar

TGT 203

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II   

(3-0)6

Bilgisayarlı Tomografiye Giriş, Kranyum, Paranazal Sinüs ve Boyun BT Çekim Teknikleri, Toraks BT Çekim Teknikleri, Koroner BT Anjiografi Çekim Teknikleri, Batın BT Çekim Teknikleri, Ekstremite BT Çekim Teknikleri,  BT Anjiografi Uygulamaları,  Ara Sınav, MR Görüntülemeye Giriş ,  Kranyum MR Çekim Teknikleri, Difüzyon, Perfüzyon, Spektroskopi ve Anjiografi Uygulamaları,  Boyun, Nazofarenks, Hipofiz ve Orbita MR Çekim Teknikleri, Kardiyak MR Çekim Teknikleri, Batın MR Çekim Teknikleri

TGT 205

Tıbbi Görüntülemede Kalite           

(3-0)6

Kranium BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, Boyun, Nazaofarinks, Orofarinks, Larinx BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları,  Toraks BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları,  Ekstremite BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, Vertebra BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, Batın BT Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, Vize,  Kranim MR Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları ,  Boyun, Nazaofarinks, Orofarinks, Larinx MR Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, Toraks MR Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları ,  Ekstremite MR Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, Vertebra MR Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları,  Batın MR Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları, MRA ve BTA Görüntülemede Hatalar ve Düzeltme Yolları

TGT 207

Klinik Rotasyon-I                          

(0-4)4

Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin tamamlanması, Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması.,  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi., Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması., Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi.,  Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.,  Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi.,  Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan sorunların programda okutulan derslerle karşılanması., Ara Sınav Haftası,  Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.,  Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması. , Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman kişilerle paylaşılması. , Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurulabilmesi., Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması.

TGT 296

Meslek Etiği                                     

(2-0)2

Sağlık çalışanının mesleki sorumlulukları, etik kavramı.

TGT 221

Radyoterapi                                      

(2-0)2

Radyasyon onkolojisi nedir?, Onkoloji hastaları, Tedavi çeşitleri, IMRT, Proton terapi, Brakiterapi, Tomo Terapi, Cyber knife, Gamma Knife.

TGT 223

Tıbbi Görüntüleme Ekipmanları      

(2-0)2

Tıbbi Görüntüleme sistem ve cihaz komponentleri

TGT 225

Bilim Adamları ve Buluşları              

(2-0)2

Bilimin gelişimine katkı sağlayan 14 bilim adamının hayatları ve keşifleri.

TGT 202

Oral Radyoloji                                  

(1-2)6

İyonlaştırıcı radyasyonun Ağız Dokularına Etkileri, Radyasyondan korunma,  Projeksiyon Geometrisi ,  Dişhekimliği Radyoloji Teknikleri İntraoral Radyografiler: , Açıortay Tekniği , Parelel Teknik ,  Dişhekimliği Radyoloji Teknikleri – İntraoral Radyografiler: Isırma Radyografileri, Okluzal Radyografiler ,  Ara Sınav, Röntgen Filminin Yapısı Karanlık Oda Tasarımı ve Banyo İşlemleri , Diş hekimliğine Dijital Görüntüleme Yöntemleri ,  Diş hekimliği Radyoloji Teknikleri I Ekstraoral Radyografiler: Panoromik Radyografi ,  Dişhekimliği Radyoloji Teknikleri II Ekstraoral Radyografiler: • TME Radyografisi • Sefalometrik Radyografi ,  Dişhekimliği Radyoloji Teknikleri III Ekstraoral Radyografiler: • El-Bilek Radyografisi • Kafa Radyografileri ,  Dişhekimliği Radyoloji Teknikleri IV Ekstraoral Radyografiler: Tomografi I ,  Dişhekimliği Radyoloji Teknikleri V Ekstraoral Radyografiler: Tomografi II

TGT 204

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-III 

(3-0)6

Omuz, dirsek ve el bileği MR çekim protokolleri ,  Pelvis, diz ve ayak MR çekim protokolleri ,  Omuz ve üst ekstremite patolojileri ,  Alt ekstremite ve ayak patolojileri,  Kranyal patolojiler ve radyolojik yaklaşım ,  Spinal patolojiler ve radyolojik yaklaşım ,  Akciğer hastalıkları ve radyolojik yaklaşım ,  Ara Sınav , Kardiyak patolojiler ve çekim programlanması,  Karaciğer, safra yolları, dalak ve pankreas hastalıkları ,  Üriner sistem patolojileri ve radyolojik yaklaşım ,  Gastrointestinal sistem patolojileri ve radyolojik yaklaşım ,  Jinekolojik Hastalıklar ve radyolojik yaklaşım ,  Jinekolojik Hastalıklar ve radyolojik yaklaşım

TGT 206

Seminer                                         

(1-1)3

Bölüm ile ilgili verilen bir konuda seminer hazırlama ve sunabilme

RADY 109

Radyasyondan Korunma             

(2-0)3

İyonize ve non-iyonize radyasyon çeşitleri, Radyasyon doz birimleri, radyasyonun insan vücudundaki etkileri, X- Işını üretimi ve uygulama alanları, radyasyonda kullanılan ölçüm cihazları,  radyasyondan korunma kuralları ve hesaplamaları, radyoaktif kaynakların toplanması ve zararsız hale getirilmesi,  radyasyondan korunmada hukuksal durum.

RADY 206

Radyobiyoloji ve Patoloji              

(2-0)4

Moleküler, hücresel, doku ve tüm vücut düzeyinde; iyonlaştırıcı radyasyonun radyobiyolojik etkilerini ve buna bağlı olarak insan vücudundaki yapısal dokularda meydana gelen değişiklikleri inceler. Konular; normal ve kötü huylu hücre popülasyonlarının radyasyon etkilerini, tümör biyolojisini, tümörler üzerinde radyasyonun etkisini, tümör nüks olasılığını, radyasyon hücre canlılığı modellerini, doz etkileri ve tedavi oranlarını, toplam vücut ışınlaması etkilerini, radyasyonun geç etkilerini ve normal doku toleransını içerir.

TCT 103

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I           

(2-0)2

 

İNG 105

İngilizce I                                          

(2-0)3

 

 

TURK 103

Türk Dili ve Türkçe İletişim I         

(2-0)2

 

TCT 104

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II           

(2-0)2

 

İNG 106

İngilizce II                                          

(2-0)3

 

 

TURK 104

Türk Dili ve Türkçe İletişim II          

(2-0)2

 

Bil 110

Bilgisayar Becerileri                                

(1-2)3

 

TRH 103

Uygarlık Tarihi                                        

(3-0)3

Yüklenecek

İNG 201

Mesleki İngilizce I                                 

(2-0)3

Yüklenecek

 

İNG 202

Mesleki İngilizce II                                 

(2-0)3

Yüklenecek 

TGT 208

Klinik Rotasyon-II                                 

(0-4)4

Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin tamamlanması, Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması.,  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi., Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması., Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi.,  Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.,  Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi.,  Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan sorunların programda okutulan derslerle karşılanması., Ara Sınav Haftası,  Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.,  Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması. , Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman kişilerle paylaşılması. , Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurulabilmesi., Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması.

TGT 222

Güzel Sanatlar                                       

(2-0)2

Mimari (Yapı sanatı), Resim , Heykel (Yontu), Edebiyat, Müzik, Tiyatro, Sinema

TGT 290       

   Staj                                                

(0-0)8

30 iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.