Close

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

Alan Dersleri

SHI 102  Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                                                          (2-1)4               
Yöntem ve üzerine yapılan tartışmalar, araştırmalarda kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler; veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin işlenmesi, rapor yazılması.

SHI 103  Sosyal Hizmete Giriş                                                                                                                (3-0)5               
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Hizmet Mesleğinin gelişim süreci. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet mesleğinin temel unsurları, ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları.

SHI 104  Sosyal Hizmet Kuramları                                                                                                      (3-0)4               
Klasik sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar. Mikro, mezzo ve makro müdahale düzeyleri. Genelci yaklaşım, psiko-dinamik, sistem, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar. Çağdaş sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar.

SHI 105  Sosyal Psikolojiye Giriş                                                                                                         (3-0)4               
Sosyal psikolojinin kısa tarihi, sosyal psikolojide kuram ve araştırma yöntemleri; sosyal psikolojik kuramsal paradigmalar; sosyal algı, sosyal biliş, sosyal etki ve güç, tutum ve tutum değişimi, kişilerarası çekicilik ve yakın ilişkiler, özgeci davranış ve saldırganlık konusu.

SHI 106  Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi                                                                           (2-0)3               
Örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, örgüt türleri ve sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri. Sosyal hizmet yönetiminin temel ilkeleri ve boyutları, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı. 

SHI 107 Sosyolojiye Giriş                                                                                                                     (3-0)5

Sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları. Sosyal yapı ve özellikleri. Sosyal tabakalaşma, sosyal ilişkiler, sosyal değişme. Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özellikleri. Sosyoloji ve sosyal hizmet ilişkisi.

SHI 108 Sosyal Antropolojiye Giriş                                                                                                   (3-0)3               
Sosyal antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı. Kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları, kültür ve kişilik özellikleri. Uygulamalı antropoloji ve sosyal hizmet ilişkisi.

 

SHI 110  Sağlık Kurumu ve Mevzuatı                                                                                            (2-0)3               
Sağlığın hizmetlerinin örgütlenme biçimi ve işlevleri; birey, aile ve toplum sağlığı yönünden önemi. Ülkemizdeki genel sağlık sorunları, sağlık ocağında yürütülen hizmetler, sağlık hizmetleri içinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemi.

SHI 112  Aile Sosyolojisi                                                                                                                      (2-0)3               
Ailenin kaynağı, görevi, yapısı, tarihi süreç içindeki gelişimi, köy ve kent ailesi, aile tiplerinin incelemesi. Endogami, egzogami, poligami, monogami. Çeşitli din ve toplumlarda aile. Aileyi teşkil eden bireyler ve bunların rol ve statüleri. Çocukların sosyalleşmesinde ailenin rolü. Modernleşme ile ortaya çıkan aile problemleri.            

SHI 122  İletişim                                                                                                                                    (2-0)2  
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim, biçimsel (formal) iletişim, biçimsel olmayan (informal) iletişim, örgüt dışı iletişim kurmak.

SHI 123  Psikolojiye Giriş                                                                                                                   (2-0)2               
Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Gelişim psikolojisi, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme kavramları. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal hizmet uygulamalarında psikolojinin önemi.

SHI 128  İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre                                                                                      (2-0)2

Bireyin içinde yaşadığı aile, grup, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar. Biyo-psiko-sosyal yönleri ve sorunları. 

SHI 201 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri                                                              (2-0)3               
Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi. Sosyal güvenliğin yöntemleri: Sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar. Dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştırmalı analizi. Sosyal hizmetlerin sosyal güvenlikle ilişkisi.

SHI 202  Göç ve Kentleşme Sorunları                                                                                              (2-0)2

Türkiye’de göç olgusu. İç ve dış göç. Gecekondulaşma ve kentleşme. Kentleşmenin nedenleri ve önemi.  Kentleşme sorunları. Bireylerin kente uyum sürecine geçişte sosyal hizmet çalışmaları.

SHI 203 Sosyal Sorunlar                                                                                                                         (3-0)3

Çocuklar ve gençlerle sosyal hizmet uygulamasının temel ilkeleri. Yaşlılık ve sağlıklı yaşam, yaşlılık kuramları. Yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları. Engellilik ve bakıma muhtaçlılığın sınıflandırması, engellilere ve bakıma muhtaçlara yönelik sosyal politikalar ve çağdaş hizmet modelleri, engellilere ve bakıma muhtaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalesinin esasları.

SHI 204  Meslek Etiği                                                                                                                             (2-0)2               
Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri; ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı.

SHI 205   Suçluluk ve Sosyal Hizmet                                                                                              (2-0)3               
Suça yönelen çocuk, genç ve yetişkinlerin hakları ve gereksinmeleri. Makro, mezzo, mikro düzey sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri. Bütüncü (generalist) sosyal hizmet yaklaşımı içinde çocuk, genç, kadın ve yetişkin suçluluğuna müdahale. Çocuk ve ceza adaleti sistemi. Suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri.

SHI 206   Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet                                                                               (2-0)4               
Sosyal kalkınma ve toplum örgütlenmesinin kuramsal temelleri. Sosyal kalkınma, sosyal gelişme ve değişme kavramları. Ulusal, bölgesel, yerel ve çevresel kalkınma stratejileri. Toplum kalkınması ve toplum organizasyonunun temel ilkeleri. Kent ve kır ortamlarında toplumla çalışma. Sosyal kalkınma ve gelişmede sosyal hizmetin rol ve işlevi.

SHI 207  Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet                                                                                  (2-0)3               
Yerel yönetimlerin türleri ve işlevleri; yerel yönetimlerin sosyal refahın gelişmesindeki rol ve yükümlülükleri; Türkiye'de yerel yönetimlerin sosyal hizmetlere ilişkin sorumlulukları; yerel yönetimlerde sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevi, yerel sorunlarla ilgili örnek olaylar ve sosyal hizmet müdahalesi. 

SHI 208 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet                                                                                                                     (2-1)4

Sayıları hızla artan yaşlı insanların üretkenliklerinin devam ettirilmesi. Çalışma yaşamının sona ermesi ile birlikte “aktif yaşlanma” olarak adlandırılan sürece uygun olarak zamanın reorganizasyonu yönünde faaliyetlerinin yürütülmesinde sosyal hizmetlerin rol ve işlevi.

SHI 209 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I                                                                  (0-4)5               
Sosyal hizmet kurumlarında alınan ders içeriklerine uygun olarak özel ya da kamu kurumlarda uygulama yaparak saha deneyimi kazanmak.

SHI 210  Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II                                                                  (0-4)5

               
Sosyal hizmet kurumlarında alınan ders içeriklerine uygun olarak özel ve kamu kurumlarında uygulama yapmak.

SHI 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları                                                                       (2-0)3               
Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmalar. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürece katkı sağlama; kadın-erkek eşitliği alanında eleştirel bir bakış açısının yaratılması; kadın istihdamı ve kadın sorunlarının sosyal hizmet paradigması içerisinde ele alınması ve uygulamadaki hizmet modelleri.          

SHI 212  Türkiye’nin Toplumsal Yapısı                                                                                          (2-0)3               
Toplumunun kültürel ve sosyal yapısının tarihçesi ve analizi. Türkiye'nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Gelenekler ve görenekler, sosyal normlar ve değer yargıları. Ülke ekonomisinin tarihçesi. Türkiye ekonomik hayatının kurumsal esasları. Yaşama standartlarını etkileyen sosyal ve ekonomik etkenler.

SHI 213 Sosyal Hizmet Mevzuatı                                                                                                       (2-0)3               
Sosyal hizmet uygulamalarının dayanağı olan mevzuat. 2828 sayılı Kanun. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu. 5378 Özürlüler Kanunu, Genelge, Yönetmelikler ve sosyal hizmet uygulamalarında yeni mevzuat çalışmaları. Velayet ve vesayet hukuku.

SHI 221  Din ve Sosyal Hizmet                                                                                                             (2-0)2

Hayırseverlik algısı. Çok tanrılı din ve tek tanrılı dinlerin sosyal hizmete bakışı. Tevrat, İncil ve  Kuran’da sosyal hizmet. Dinden bağımsız sosyal hizmet. Manevi sosyal bakım. Pastoral Psikoloji.

                 
SHI 222  Evde Bakım Hizmetleri                                                                                                          (2-0)2               
Kurum bakımına alternatif bir bakım türü olarak, yaşlılar ve engelliler ile diğer muhtaç çocuk, genç ve yetişkin bireylere yönelik evde bakım yaklaşımları ve modelleri ile evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi konuları ele alınacak.

SHI 223  Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet                                                                                 (2-0)2               
Çocukluğun psiko-sosyal gelişim süreci dikkate alınarak toplumsallaşma sürecinde çocukluk çağı çalışmalarını incelemek.  Sosyal hizmet paradigması ekseninde çocukluğun psiko- sosyal, kültürel ve ekonomik boyutunu incelemek. Çocuk bakım modellerini tanımak.

SHI 224  Tıbbi Sosyal Hizmet                                                                                                                (2-0)2               
Tıbbi sosyal hizmetin tanımı, tarihçesi ve yasal çerçeve. Hastalar ve hasta hakları; hastaların karşılaştığı sorunlar, hastalığın psiko-sosyal boyutu. Sağlık Kurumları’nda sosyal hizmet uygulamaları. Hastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahale yöntemleri.

SHI 226 Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri                                                                   (1-1)2

Resmi yazışma evrakı türleri, iyi bir yazışmanın özellikleri, yazışmaların kurum ve kuruluşlardaki yeri ve önemi, resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları ve unsurların veriliş teknikleri, yazışma yönetimi, yazışma denetimi, raporlar, talimatlar, formlar.

SHI 228  Engellilerle Sosyal Hizmet                                                                                                                 (2-0)2

Toplumların geçmişten bugüne engellilere bakışı. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlar. Yapılacak tüm yasal düzenlemelerde, engelli bireylere ulaşılabilirlik. Engellilerin yasal düzenlemelerdeki hakları.  Engellilik alanında sosyal hizmet modelleri.

SHI 229 İş Hayatında Duygusal ve Sosyal Zekâ                                                                               (2-0)2

Duygusal-Sosyal zekâ yetkinliklerini anlayabilmek için temel kavramları vermek, söz konusu yetkinliklerin iş hayatına ve günlük yaşama uygulanmasını incelemek.

SHI 230  Sosyal Politika Çalışmaları                                                                                                  (2-0)2               
Sosyal politika ve sosyal refah politikası: sosyal politika ve sosyal refah politikası konularına tarihsel ve kavramsal giriş, sosyal politikanın sosyal hizmet uygulamasındaki yeri ve önemi, sosyal çalışmacıların sosyal politikalardaki rolü, işlevi, Avrupa Birliği’nde sosyal politikaların gelişimi.

SHI 231 Psikodrama                                                                                                                                                      (1-1)2

Psikodramanın Amprik-Kuramsal Temeli olarak sosyometri; J.L. Morenoya göre rol kuramı; Bilinç alanını genişletme yolu olarak psikodrama; Rol kuramı açısından psikodrama uygulaması; Psikodramanın unsurları; bir psikodrama oturumunun aşamaları; psikodramada temel teknikler ve yardımcı teknikler; psikodramada ısınma oyunları uygulama şeklinde işlenecektir.

SHI 280  Seminer                                                                                                                                         (2-1)3               
Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme yolları.

SHI 290  Staj                                                                                                                                                  (0-0)8               
Dört dönem teorik dersleri tamamladıktan sonra yaz aylarında 30 iş günü uygulama yapar ve çalışmalarını raporlaştırır.