Close

Ders İçerikleri

KTT   101 Takı Üretim Teknikleri I                                                                     (2-4)5

Kullanılan ham madde çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek, kullanılan alet ve makineler tanıtılarak, doğru kullanma esasları, dikkat edilecek hususlar bu alet ve makinelerin bakımı, onarımı hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilerin verilmesidir. Mevcut takı sanatçıları ile zanaatkârların yapmış oldukları ürünlerle, kullandıkları teknikleri birlikte inceleyerek öğrencilerin ufkunu açmaktır. Bu ders kapsamında, öncelikle kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgahının tanıtılması ve tezgahta çalışma koşullarının teorik ve pratik çalışmalar gösterilir. El aletleri tanıtılır, büyük çaplı alet ve makineler kullanım yerleri çeşitleri, bakım ve onarım hakkında bilgi verilir. Bu aletlerin kullanımının öğrenilmesi sırasında basit modelleme teknikleri kullanılarak takı yapılır.

KTT   103 Teknik Çizim                                                                                       (1-2)2

Standartlar. Resim Takım ve Gereçleri. Resim kâğıtları. Ölçekler. Yazı ve Rakamlar. Çizgiler ve Çeşitleri. Basit Geometrik Çizimler. İzdüşümler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme. Perspektif Çizimi. Kesit Alma. Catia V5 program ara yüzü tanıtım. Sketcher modülde skeç çizimi. Skeçlerin Şartlandırılması ve Temel Unsurlar Oluşturma. Referans Elemanlar ve Skeç Tabanlı Unsurlar. Delik Unsurlar Oluşturma. Yuvarlatma, Pah Kırma, Modelin Yüzeyine Açı Verme, Kabuk Unsur oluşturma. Unsurların Düzenlenmesi ve Dönüşümü. İleri Modelleme Komutları. Montaj Modelleme. Teknik Resim Oluşturma

KTT   105 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı I                                                   (2-1)3

Programla çizimler hazırlayabilecektir. Çizgiler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanabilecektir

KTT   107 Temel Sanat Eğitimi                                                                            (1-2)3

Temel metod ve tekniklere giriş. Nokta ve çizgi, karanlık ve ışık, kompozisyon, renk, biçim, yüzey, oran, konum, hareket, kompozisyonda hacim gibi öğe ve ilkelere yönelik deneyler. Sanat bağlamı içine aktarmak üzere üç boyutlu nesnelerin izlenerek deformasyon, soyutlama gibi yöntemlerle kağıda çizilmesi.

KTT   129 Genel Gemoloji                                                                                    (2-1)2

Gemolojinin sekiz alt dalıyla ilgili konuların incelenmesi, kıymetli ve yarı kıymetli mücevher taşlarının öğretilmesi. Süs taşı araması yapmadan önce adım adım uygulanan işlemler; aramada ve çıkarmada kullanılan aletler ve kullanımları; kaya sınıflamaları ve kayaların tanınma yöntemleri; mineral depolanan alanların özellikleri; mineralleri toplamanın pratik yöntemleri ve uygulanan madencilik şekilleri; örnekleri hazırlama, saklama ve sunum yöntemlerinin öğretilmesi. Maden kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde bir süs taşı madenini nasıl arayacağı ve nasıl işletmeye açıp işletileceğinin öğretilmesi.

 

KTT   121 Küçük Heykel                                                                                      (1-2)2

Çeşitli kil ve çamurlar kullanılarak küçük heykel takılar üretilmesi, 3 boyutlu formların oluşturduğu takıların üretilmesi

KTT   123 Sanat Tarihi I                                                                                      (2-0)2

Sanat tarihinde, olayların yaratıldığı ortamı, sanat yapıtının önemini ve sosyo kültürel düzenin sanat tarihine yansıması anlatılırken; Dinsel, düşünsel ve kültürel özelliklerin belirlenmesi, biçimsel olarak sanat üretimlerinin ve üretilenlerle ilgili sosyal, kültürel bilgilerin incelenmesidir.

KTT   125 Türk Mitolojisi                                                                                     (2-0)2

Bu dersin içeriği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünü mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teoriler oluşturmaktadır. Dersin ikinci bölümünü ise Türk mitolojisinin içeriği ve özelliklerinin yanı sıra Türk mitolojisinde önemli yeri olan sayı, renk, hayvan gibi kimi unsurlar üzerinde durulur.

KTT   127 Sanat Psikolojisi                                                                                   (2-0)2

Kültür süreciyle başlayan psişik değişimlerin sanatın gelişimine paralel birlikteliğinin ifade edilebilmesini, sanatın varlığından işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.

KTT   131 Estetik                                                                                                   (2-0)2

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık ve eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye'de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

KTT   102 Takı Üretim Teknikleri II                                                                  (2-3)5

Öğrencilerin, takı üretimi ile ilgili tekniklere uygulamalı olarak katılımları sağlanmak sureti ile üretim yaptırılmaktadır. Bu dönemde, kuyumculukta kullanılan altın, gümüş, bakır, platin, titanyum, çinko, kalay, kurşun gibi malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında geniş bilgi verilir. Alaşım hazırlama ayar hesapları, kaynak hazırlama, eritme ve külçe dökme, ölçülü malzeme hazırlama kaynaklama esasları, freze çalışma esasları, uçların tanıtılması, testere uygulaması, kuyumculukta kullanılan kimyasal ürünler (hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, karbonat, boraks,) konuları uygulamalı olarak işlenip sonuçta takı yapımı gerçekleştirilir.

KTT   104 Form ve Kompoziyon                                                                          (2-1)3

Denge ritim ilgili temel kavramların verilmesi, biçim, gözlem ve etütsel çalışmalar ile gözlem ve yorumsal koşullarının kazandırılması. Bu dersin temel amacı, öğrencilerin çizgisel ve görsel anlamda formların ikinci ve üçüncü boyutlarına da hakim olabilmelerini, bu boyutları algılayabilecekleri ölçüde aktarabilmelerini sağlayabilecek ana hatları verebilmektir. Öğrencinin, biçim, gözlem ve etütlerinde varılması gereken sonucu formların objektif yönden değerlendirilmesi ve gerek gözlem, gerekse yorumsal kullanışlarında özgün bir boyuta ulaşabilmelerini sağlamaktır. Formların düzenlenmesinde öğrencilerin gözetmesi gereken bazı temel ilkeler vardır. Bunlar; denge, bütün içinde formlarda tek olma gibi özelliklerdir. Bu dersin kapsamında, bu yetileri öğrencilerin kazanması hedeflenmektedir.

KTT   106 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı 2                                                   (1-2)4

Bilgisayarda ölçülü olarak makineden çıkarılmaya hazır takı modellerinin çizilmesi ve prototip yapılamasını amaçlamaktadır.

KTT   108 Takı Tasarımı I                                                                                   (1-2)4

Yüzey Biçim İlişkileri: Formun Tanımı, Fonun Tanımı, Form Fon İlişkileri gibi temel sanat öğretimine dayalı bilgiler pekiştirilmek sureti ile tasarıma giriş, tasarımın ilkeleri ve aşamaları üzerinde durulmaktadır. Hayal gücü, düşünce, ön proje, eskizler, kesin proje, uygulama projesi ve detayların ne olduğu, somut ve soyut kavramlar üzerine proje çalışmaları yaptırılmak ve bu çalışmalar eleştirilmek sureti ile öğrencilere teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılmaktadır.

KTT   116 Mesleki Kimya                                                                                     (2-0)2

Kuyumculukta kullanılan metaller ve alaşımlar, kuyumculukta kullanılan kimyasallar, metallerin kaplanması, değerli metalleri kimyasal yolla geri kazanılması

KTT   120 Süs Taşlarını Tanımlama                                                                    (2-1)2

Kuyumculukta kullanılan süs taşlarını tanımlayarak katagorilerine ayırma ve özelliklerini öğrenebilme hedeflenmektedir. Taşların asitlere dayanımları dirence karşı gösterdikleri tepkiler öğrenilecektir.

KTT   124 Sanat Tarihi II                                                                                      (2-0)2

Eski Mısır, Antik Yunan ve Roma sanatının sosyo- kültürel ve toplumsal değerlerinin mimari, heykel, resim, el sanatları, özellikle kuyumculuk ve takı alanındaki genel özellikleri, kültürlere etkilerinin aktarılması, üzerinde konuşulması, tartışılması ve irdelenmesidir. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışı ile birlikte Hristiyanlık, toplumsal ve dini gelişmelere bağlı olarak Hristiyan sanatının oluşumu, Ortaçağ Avrupasının sosyal, kültürel yapısı ve Avrupa Sanatının özelliklerinin irdelenmesidir.

KTT   201 Takı Üretim Teknikleri 3                                                                    (2-2)4

Öğrencinin  Kabartma Tekniği, Kakma Tekniği, Telkari, Örme teknikleri, Mineleme tekniği, Kalem tekniği, Savat, Ajur tekniği, Granülasyon  tekniği ile takılar yapması sağlanması hedeflenmektedir.

 

KTT   203 Mum Model ve Döküm                                                                        (2-2)3

Öğrencinin her türlü anlatım dili, malzeme ve teknikle kendisini ifade edebilmesine olanak yaratan özgün sanatçı kişiliğini açığa çıkarmayı ve gelişmesinin amaç edinen uygulamalı bir derstir. Bu derse modelajın tanımı ve işlevi anlatılarak başlanır. Bu ders kalıp mumu malzemesini form bilgisi ve becerisi dahilinde yontma ve yığma yöntemlerini kullanarak biçimlendirme ve üç boyutlu takı ana kalıplarının yapımını içermektedir. Öğrencinin 3 boyutlu düşünmesi ve üretilen mumların döküm tekniği ile metale dönüşmesi hedeflenir.

KTT   213 Geleneksel Takı Uygulamaları                                                           (2-2)3

Geleneksel el sanatlarının araştırılarak öğrenilmesi ve bu sanatların geleneksel tekniklerle yapılan takı tasarımların üzerine uygulanması. Geleneksel Türk süsleme sanatlarının temelini oluşturan motiflerin tasarımsal boyutunun günümüze değin ulaştığı aşamaları teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi. Türk süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel, hayvansal ve geometrik kökenli motifler tanıtılarak, motiflerin yapısal ve dönem özelliklerinin kavratılması.

KTT   207 Takı  Tasarımı II                                                                                 (1-2)3

Çizgi, leke, renk, orantılar gibi temel sanat öğretimine dayalı bilgiler pekiştirilmek sureti ile tasarımları yapılan çalışmaların uygulamasını yapabilme becerisi edinebilme. Çizim için gerekli görülen diğer dersler ile paralel ilerleyen takı tasarımı dersi, uygulaması yapılacak modelin üç boyutlu ve renklendirilerek çizilmesini, tasarım üzerinde önem taşıyan detayların çizgi yardımıyla vurgulanmasını, tasarlanan takının uygulama aşamasına kadar desteklenmesini ve üretilen takının her alanına hakim olunması sağlamaktır.

KTT   229 Aksesuar ve Obje Tasarımı                                                                 (2-1)2

Takının uzak geçmişine kısaca değinerek günümüzde takının moda, teknoloji ve sanatsal akımlar içinde, değişen görüntüsü ve geçirdiği evrimi irdelemek bu dersin amacıdır. Tarih boyunca geçirdiği evrelerin günümüzde takı sektörü üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Günümüz takı sektörünün kullandığı yeni teknikler, değişen materyaller, yeni pazarlar ve takının çağdaş yansımaları. Mücevherlerin objelerle kullanılması çeşitli taşlar ve metallerle aksesuar ve obje tasarımı yapılması.

KTT   211 Süs Taşı İşleme Teknikleri 1                                                              (2-2)2

Değerli ve yarı değerli taşlarının incelenmesi, makinelerin tanımlanması, kabaşon ve fasetli kesim işlemlerinin tamamlanması ve süs taşı işleme aşamalarının eğitimi.

KTT   225 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı 3                                                   (2-1)2

Karakalem ile tasarlanan ürünlerin bilgisayar ortamında çizilip ana kalıp oluşturulmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.

 

 

KTT   202 Takı Üretim Teknikleri 4                                                                    (2-2)4

Mine, kaplama, kalem, kabartma gibi yüzey süsleme teknikleri kullanılarak çeşitli takıların üretilmesi hedeflenmektedir.

KTT   204 Farklı Materyallerle Takı Üretimi                                                     (1-2)2

Öğrenci, atölye ortamında farklı menşeli materyallerle özgün takı tasarımı yapabilecek; tasarımını yöntem ve tekniğe uygun olarak şekillendirerek üretimini gerçekleştirebilecektir.

KTT   214 Modern Takı Uygulamaları                                                                (2-2)3

Geçmişten günümüze gelişen, değişen geleneksel atölye uygulamalarından oluşan takıların ışığında özgün tasarımların farklı malzemeler kullanılarak atölyede uygulaması; malzeme bilgisinin geliştirilmesi; alternatif tekniklerle güncelliği olan takılar üretilmesi. Bu dersin amacı çağdaş dünyanın sağladığı teknoloji, malzeme ve estetik algılayışın yardımıyla yeni teknikler, üsluplar oluşturmak, başkaları tarafından üretilmiş olan takılarda bu tür yaklaşımların çözümlemesini yapmaktır. Yeni malzemeler ve bu malzeme ve kombinasyonlarına bağlı işleme tekniklerinin öğrenilmesi.

KTT   208 Takı Tasarımı 3                                                                                   (1-2)3

Bu derste öğrenci kişiye özel takıları tasarlarken öğrendiği teknikleri tasarımlarında uygular. Tasarım yapma, mamulü kalıba alma, form oluşturma ve seri üretime geçmede uygulanacak teknikler öğretilecektir.

KTT   219 Koleksiyon Hazırlama Teknikleri                                                      (2-1)2

Koleksiyon oluşturma teknikleriyle birlikte araştırma yöntemlerinin verilmesi. Belirlenen temaya göre araştırma yapılması, çizim, seçim ve uygulamasının yapılması. Farklı malzemeleri teknik ve sanat açısından uygun biçimde kullanabilme becerilerinin kazandırılması. Kişiye özel koleksiyon hazırlama uygulamasının yapılması. Hazırlanan koleksiyonun sunum ve sergileme ve katalog hazırlama tekniklerinin öğretilmesi.

KTT   212 Süs Taşı İşleme Teknikleri 2                                                               (2-2)2

Değerli ve yarı değerli taşlarının incelenmesi, makinelerin tanımlanması, kabaşon ve fasetli kesim işlemlerinin tamamlanması ve süs taşı işleme aşamalarının yanı sıra tasarımsal ve objesel taşların da işlenme eğitimi.

KTT   226 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı 4                                                   (2-1)2

Karakalem ile tasarlanan ürünlerin bilgisayar ortamında çizilip ana kalıp oluşturulmasının öğretilmesi ve ürünlerin metal olarak dökülerek elde edilmesi hedeflenmektedir.

KTT   216 Bitirme Projesi                                                                                     (2-2)3

Proje Konusu Belirleme, Bilgi Toplama, Projeyi Planlama, Projeyi Yürütme, Projeyi Değerlendirme ve Rapor Yazma, Projeyi Sunma.

KTT   126 Çevre Koruma                                                                                    (2-0)2

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

KTT   122 Doğu Mitolojisi                                                                                    (2-0)2

Alanla ilgili kültürel birikimin gelişmesi, Mısır, Mezopotamya, Uzak doğu mitolojilerinin incelenmesi.

KTT   128 1960 Sonrası Sanat                                                                              (2-0)2

1960 sonrası sanat hareketlerinin, ilgili çağdaş sanat kuramları, düşünsel hareketler, siyasal, sosyolojik değişimler ele alınarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanır.

KTT   221 Takı Tarihi 1                                                                                        (2-0)2

Kuyum sanatının tarihçesi, takı ve mücevher modellerinin tarihsel incelemesi.

KTT   223 Selçuklu ve Osmanlı Sanatı                                                                 (2-0)2

Osmanlı Dönemi'nde güzel sanatlar denilince akla mimari, çinicilik, minyatür, ciltçilik, seramik, hat sanatı ve müzik gelir. XV. Yüzyılda gelişme gösteren Osmanlı güzel sanatları, XVI. yüzyılda en parlak dönemine ulaştı. Güzel sanatlardaki gelişme, özellikle süsleme sanatlarında kendini gösterdi. Çinicilik, kakmacılık, oymacılık, hattatlık, çiltçilik ve tezhip başlıca el sanat dallarıydı.

KTT   227 Erken Devir Türk Sanatı                                                                     (2-0)2

Türk-İslam sanatı alanında özgün bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik alanlarda ve ilgili kuruluşlarda görev alabilecek ve bir projeyi yayına dönüştürebilecek teknikleri kazanmış eleman yetiştirmek.

KTT   222 Takı Tarihi 2                                                                                        (2-0)2

Kuyum sanatının tarihçesi, takı ve mücevher modellerinin tarihsel incelemesi ve örneklendirilmesi

KTT   224 Antik Çağ Mitolojisi                                                                            (2-0)2

Yunan ve Roma mitolojileri ve tek tanrılı dinler incelenip, sanat eserleri üzerindeki (resim, heykel, mimari) yansımaları ele alınmaktadır.

KTT   228 19. yy Avrupa Resim ve Heykel Sanatı                                              (2-0)2

19.yüzyıl ve sonrasında sanat alanında Avrupa’daki gelişmeler, ilgili dönemlerde ortaya çıkan sanat akımlarının nedenleri, bu akımların sanata getirdikleri ve diğer dönemlerden farklılıkları irdelenerek. Bu dönemlere damgasını vuran sanatçılar ve eserleri tanıtılmaya çalışılacaktır

KTT   205 Mesleki Uygulama 1                                                                            (2-2)4

Meslekle ilgili öğrendiklerini alanında uzman ustalarla uygulama şeklinde işlenecek derslerin bütünü

KTT   206 Mesleki Uygulama 2                                                                             (2-2)4

Meslekle ilgili öğrendiklerini alanında uzman ustalarla uygulama şeklinde işlenecek derslerin bütünü ve yerinde uygulanması

KTT   290      Staj                                                                                                    (0-0)8

Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.