Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ön Lisans Programı

 • İşletme biliminin kavram, yöntem ve araçlarını öğrenerek sağlam bir temel oluşturma ve sürekli gelişen ve değişen bu bilim için gerekli yaşam boyu öğrenme anlayışını geliştirme becerisi,
 • Yönetim tarihini ve çağdaş yönetim teorilerini özümseyerek karşılaştırma yapabilme becerisi,
 • Karşılaştırma yapabildikleri noktada problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler oluşturma ve çözümleri hayata geçirebilmek için karar verme becerisi kazanma,
 • Problem çözme noktasında modern yönetim araçlarını ve metotlarını etkin bir biçimde kullanabilme yetkinliği,
 • Girişimcilik ruhuna ve KOBİ bilgisine, yetkinliğine sahip olabilme becerisi,
 • Akademik araştırma ve okuma yapma becerisi,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 • Kendilerini sürekli geliştirme ve iyileştirme becerisi,
 • Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme yetkinliği,
 • Meslek etiğine sahip olma,
 • Araştırma, sorgulama ve doğruyu bulma becerisi,
 • İnsanlığa ve topluma saygı duyan birer vatandaş olabilme yetkinliği. 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 • İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve teorileri kavrayabilir.
 • Yönetim fonksiyonlarını kavrayabilir ve açıklayabilir.
 • İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlayabilir; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrayabilir.
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini anlayabilir.
 • İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilir.
 • Kişisel ve mesleki anlamda yaşam boyu sorgulama, öğrenme ve üretme bakış açısına sahip olabilir.
 • Analitik düşünme ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi gerçek yaşam problemlerine uygulayabilme yeteneği kazanabilir.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini kavrayabilir.
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilebilir.
 • Ekonomi ve finans ile ilgili temel kavramları tanıyabilir.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir.
 • Alanı ile ilgili olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Kişisel ve meslek etik standartlarını anlayabilir.
 • Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olabilir.