Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

 

ISY 101                 İşletme Yönetimi’ne Giriş          (3-0)6

İşletmeyle ilgili temel kavramları tanıyabilme, işletmelerin amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini açıklayabilme. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu

ISY 103                 Finansal Muhasebe I     (3-0)6

Temel kavramlar ve muhasebenin temelleri; muhasebe ve defter tutma uygulamaları; çift kayıt sistemi; borç ve alacak kavramları; kayıt işlemleri; defter-i kebir; mizan hazırlama; gelir tablosu ve bilanço hazırlama; yıl sonu ayarlamaları; muhasebe kaydı açma ve kapatma; temel kayıtların analizi: nakit, alacaklar, envanter ve envanter değerleme yöntemleri; mevcut finansal raporlama yöntemine ilişkin örnekler ve konular.

ISY 102 Yönetim ve Organizasyon          (3-0)6

Yönetim sürecine giriş, İşletmenin genel esasları, Yönetim düşüncesinin evrimi, Yönetim sürecinin evreleri, İşletmenin kuruluş sorunları, İşletmelerde hukuki organizasyon, Örgütleme temel ilkeleri, Organizasyonlarda yapısal değişim, Organizasyon yapısının şekillendirilmesi, Yönetici değerleme, Yönetimde bilgi ve bilgisayarın rolü.

ISY 104 Finansal Muhasebe II     (3-0)6

Mali tablo ve hesaplar üzerine detaylı inceleme ve uygulamalar; sabit kıymetler, amortisman ve yeniden değerleme; kısa vadeli borçlar, banka kredileri; uzun vadeli borçlar; sermaye, dağıtılmamış kar, rezerv hesapları; vergiler, vergi sonrası kar ve kar dağıtımı; tahakkuklar ve kayıtların zamanlaması ve kar üzerine etkisi; muhasebe değişiklikleri; hata, ayarlama ve düzeltme kayıtları; nakit akışı tablosu; yerel ve uluslararası mali raporlama ilkeleri ve standartları.

ISY 106 İnsan Kaynakları Yönetimi         (2-0)5

Bu derste İKY ilgili temel kavramlar, İKY’nin gelişimi, fonksiyonları, İK uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.

ISY 108 Pazarlama İlkeleri          (2-0)5

Pazarlama felsefesi, pazar analizi, tüketici davranışları ve hedef pazar tayini ile pazarlama bileşenleri bu dersin kapsamında yer almaktadır.

ISY 201                 Finansal Yönetim                                (3-0)5

Paranın Zaman Değeri, Finansal Tablolar, Finansal Analiz, Kar Planlaması, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Duran Varlıkların Yönetimi, Sermaye Maliyeti.

ISY 203 Ticaret Hukuku                  (2-0)5

İşletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilme. Ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme. Şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme. Ticari senetleri, özelliklerini, türlerini ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunları kavrayabilme.

ISY 205 Örgütsel Davranış               (2-0)3

Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi; iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

 

ISY 207 Uluslararası Pazarlama (2-0)5

Uluslararası pazarlara giriş stratejileri, Uluslararası pazarlamada bilgi sistemleri, Pazar bölümlendirme – hedef pazar- konumlandırma, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım, Uluslararası pazarlamada tutundurma.

ISY 209         İşletme Yönetimi’nde  Mesleki Uygulama I              (0-4)5

 Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliğini, İKBU MYO’nun “Mesleki Uygulama Yönergesi” ne uygun olarak yürütür.

ISY 204 Müşteri İlişkileri Yönetimi            (2-0)5

Müşteri ilişkileri yönetiminin önemi, Müşteri tanımı ve müşteri çeşitleri, Yeni dünya düzeninde müşteri istek ve ihtiyaçlarının tanınması, Müşteri değeri, Müşteri memnuniyeti, Müşteri tatmini, Müşteri sadakatinin sağlanması, Müşteri şikâyetlerinin önemi, Müşteri ilişkileri yönetimi – kalite kavramı arasındaki ilişki, Müşteri ilişkileri yönetiminin bileşenleri, Müşteri tutma aksiyonları, Müşteri ilişkileri yönetimi ile teknoloji ve bilgi yönetimi arasındaki ilişki, Dünyadaki en yeni gelişmeler.

ISY 206 Bitirme Projesi    (2-0)4

Akademik literatür taraması, okuması, hipotez oluşturulması, uygulanması ve raporlanması.

ISY 210                 İşletme Yönetimi’nde  Mesleki Uygulama II        (0-4)5

Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliğini, İKBU MYO’nun “Mesleki Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak yürütür.

ISY 214 Stratejik Yönetim              (2-0)6

Temel kavramlar, İç çevre analizi, Dış çevre analizi, Temel stratejiler, Alt grup stratejiler, Üst yönetim stratejileri, İş yönetim stratejileri, Bölüm stratejileri, Örnek Olay.

ISY 123 Mikro İktisadın Temel İlkeleri      (2-0)2

Ekonomik aktör olarak tüketiciler, firmalar ve çalışanlar; ekonomik etkileşim ve ilişkilerin niteliği; ekonomik seçim ve kısıtları; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyetler ve arz; genel denge, piyasa yapısı, piyasa aksaklıkları; eksik bilgi; refah; hükümetin rolü, Türk ekonomisinden örnekler.

 

 

ISY 120                 İşletme Yönetimi               (2-0)2

İşletme ile ilgili temel kavramların anlamlarının kavratılması, işletmenin kuruluş işlemleri, kapasite durumu, gelir- gider ve verimliliği, işletmenin temel fonksiyonları hakkında bilgi verilmesi.

ISY 122 Halkla İlişkiler      (2-0)2

Halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları ve tarihi gelişim süreci. Halkla ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemler. Halkla ilişkilerin işletme yönetimindeki yeri. Halkla ilişkilerde hedef kitleler ve uygun iletişim yöntemleri.

ISY 124 Müzakere Teknikleri          (2-0)2

Müzakere tekniklerine optimal yaklaşım, Müzakere sürecinde amaçlar, Müzakereye katılanlar, Müzakerede dikkat edilmesi gereken hususlar, Müzakere sürecinin aşamaları, Müzakere stratejileri, Müzakerede manevralar ve oyunlar, Müzakere taktikleri, Müzakere becerileri, Alternatif müzakere şekilleri, İdari ve ticari müzakereler, Müzakere sürecinde yasal faktörler, Müzakerelerde etik.

ISY 126 Makro İktisadın Temel İlkeleri     (2-0)2

Ulusal gelirin, ulusal tasarruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; klasik teori ve istihdam; ekonomik büyüme teorileri ve gelişme; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansal akımlar dengesi, para ve mali politikalar; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar, Türk ekonomisinden örnekler.

ISY 128 Ticari Matematik                 (2-0)2

Bu dersin içeriği; yüzde hesapları, oran orantı kavramı, faiz, paranın zaman değeri, anüiteler, optimizasyon: gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, optimizasyon problemlerinin matematiksel modelinin kurulması ve grafik yöntemi ile çözülmesidir.

ISY 221 Örgütsel Davranış               (2-0)2

Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi; iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

ISY 223 Satış Teknikleri Yönetimi               (2-0)2

Bu ders kapsamında satış süreci incelenmektedir. Satın almada motifler ve satış süreci detaylı olarak incelenmektedir. Satış yönetimi bağlamında yer alan konulardan satış planlaması ve bütçeleme, satış gücü belirleme ve eleman alımı, işgücü motivasyonu ve satış performansı değerlendirme konuları incelenmektedir.

ISY 225 Kişisel Gelişim                     (2-0)2

İş ortamında iletişim, kişiler arası iletişim ilkeleri, davranış kalıpları, mesleki yeterlilikler, mesleki donanım.

 

 

ISY 227 Kalite Yönetim Sistemleri               (2-0)2

Kalitenin tanımı, Kalitenin özellikleri, Toplam kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam kalite yönetimi tanımı, Toplam kalite yönetiminin temel unsurları, Toplam kalite yönetiminin uygulamaya konması, Toplam kalite yönetiminin yararları, Toplam kalite yönetiminde başarı için gerekli temel faktörler.

 

 

ISY 229 Üretim Yönetimi                (2-0)2

Üretim Yönetiminin temel ilkeleri, üretim sistemlerinin genel yapısı, üretim sistemlerinin işlevleri ve çeşitleri, Üretim Yönetiminde karşılaşacak temel sorunlar ve çözümleri için hem imalat hem de hizmet sektöründe verimliliği artırmanın yolları.

ISY 231 Değişim Mühendisliği       (2-0)2

Değişim Kavramının Doğuşu, Şirketlerde Değişimi Gerekli Kılan Nedenler, Değişime Karşı Gösterilen Direnç Ve Nedenleri, Şirketlerin Değişim Yönetiminde Başarılı Olabilmeleri İçin Gerekli Ortam, Değişim Mühendisliğinin Tanımı, Değişim Mühendisliğinin Hedefleri, Değişim Mühendisliğinin Uygulanması.

ISY 220 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku       (2-0)2

Bireysel iş hukuku kapsamı içinde, işçi-işveren ilişkilerini, karşılıklı hak ve borçlarını kavrayabilme. İşçi-işveren ilişkilerinin toplu düzeyde ele alınması ve bu anlamda Sendikalar Hukukunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt hukukunu kavrayabilme. Bireylerin maruz kalabilecekleri sosyal riskleri sosyal güvenlik sistemini ve Türkiye uygulamalarını kavrayabilme.

ISY 222 Finansal Yatırım Araçları                (2-0)2

Finansal piyasaları ve finansal araçları tanıma. Faiz kavramı, risk-getiri kavramı ve hesaplanması konuları. Portföy yönetimi.

ISY 224 Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi         (2-0)2

Perakendeciliğe giriş, Perakendecilik fonksiyonları, Dağıtım sistemi içinde perakendeciliğin önemi, Perakende mağaza, Perakende satış ve özellikleri, Perakende sektöründe performans göstergeleri, Perakendeciliğin ekonomik ve sosyal etkileri, Perakendecilikte kariyer fırsatları,  Perakendeciliği etkileyen çevresel faktörler, Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri.

ISY 228 İnovasyon Yönetimi          (2-0)2

Temel kavramlar, Ar-Ge Çalşmaları, Yaratıcılık ve İnovasyon, Yaratıcı İş Ortamları, İnovasyon araçları, İnovasyon türleri, İnovasyonun değeri, İnovasyon modelleri, İnovasyon stratejisi.