Close

Ders İçerikleri

GTA       101        Temel Sanat Eğitimi I (2-4)5

Tasarım için gerekli sanat nesnelerinin biçimini oluşturan; nokta, çizgi, doku renk, ışık - gölge, boşluk - doluluk, strüktür, ritm, tekrar, uygunluk, zıtlık, denge, sıra, düzen, bütünlük gibi temel sanat ve tasarım ilkeleri kuramsal olarak öğretilir. Bu konuda üretilen projeler ve uygulamalar ile konuların pekiştirilmesi sağlanır.

GTA       102        Temel Sanat Eğitimi II (2-4)5

Sanat, yaşam çevresi ve doğadan kaynaklanan özgün tasarımlar gözlenerek yeniden ele alınır ve projelerde temel tasarım elemanlarının kullanılması amaçlanır. Yüzey kompozisyonları yaparak nesneler dünyası araştırılır. Seçilen doğal nesneler yardımıyla çizginin, ışığın ve rengin yaratım ve anlatım dili keşfedilir.

GTA       103        Temel Yazı (2-2)4

Grafik Sanatların temeli olan yazı ve kaligrafi sanatının tanımlaması ve tarihsel gelişimi ele alınır. Batı yazı sanatının Latin alfabesinin matbaadan önce ve sonraki süreçte gelişimi incelenerek, font ailelerinin sınıflandırılması ile harf anatomisi ele alınır. Araştırma ve projeler ile yeni tasarımlar oluşturulur.

GTA       104        Temel Tipografi (2-2)4

Tipografinin temel kavramları; bilgisayar ortamında harflerin anatomisi, miniskül ve majiskül harflerin özellikleri; geometrik formlarla espas ayarları ele alınır. Deneysel ve uygulamalar ile bilgi pekiştirilir.

GTA       105        Temel Bilgisayar I (2-2)3

Hazırlanmış bir grafik projenin, üretim alanları içinde kullanılabilmesi için nasıl bir teknikle hazırlanması gerektiği öğretilir. Güncel Baskı tekniklerine uygun, bilgisayarda tasarım programları kullanılarak, (PhotoShop, Illustrator, vb.) oluşacak bir duyuruda hazırlanması gereken görüntünün grafik elemanlarının tanımlanması yapılır.

GTA       106        Temel Bilgisayar II (2-2)4

Hazırlanmış bir grafik projenin, üretim alanları içinde kullanılabilmesi için nasıl bir teknikle hazırlanması gerektiği öğretilir. Güncel Baskı tekniklerine uygun, bilgisayarda tasarım programları kullanılarak, (FreeHand, InDesign, vb.) oluşacak bir duyuruda hazırlanması gereken görüntünün grafik elemanlarının tanımlanması yapılır.

GTA       107        Sanat Tarihi (2-0)2

Görsel sanatların tarih içindeki oluşum ve gelişim süreci toplumsal ve kültürel alt yapı içinde incelenir. Estetik algısının geliştirilmesi ve bir yapıtı temel ve kuramsal düzeyde değerlendirilebilmek amaçlanır. 

GTA       108        Temel Grafik Tasarım (2-2)5

Grafik tasarım çalışmaları doğrultusunda temel tasarım ve kompozisyon bilgisi aktarılarak, çizim yeteneklerinin, renklendirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Form (biçim ve şekil), simge, amblem, kompozisyon ve ağırlık merkezi, grafik resim, uluslararası dil ve piktogram, biçimler arası espas, optik espas, görsel yanılmalar gibi tasarım ilkeleri proje ve uygulamalar ile ele alınır.

GTA       109        Temel Matbaa Teknolojisi (2-0)3

Matbaacılığın tarihsel gelişimi, Türkiye’de matbaacılık sektörü ve faaliyetleri, basımı yapılacak işlerin matbaadaki yapım sürecinin tanıtılmasıdır. Matbaacılık terminolojisinin ve terimlerinin kavranması, standart kâğıt normunun açılımı ve kâğıt türlerinin tanımlanması amaçlanır.

GTA       110        Grafik Sanat Tarihi (2-0)2

Tarihsel süreçte doğu ve batı sanatlarında grafik sanatının önemi ve nasıl yer aldığı incelenir. 20. Yüzyıl sanat akımları incelenerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilmesi sağlanır. Bu ders ile öğrenciye, sanat tarihini inceleyerek, batı sanat tarihi ve çağdaş sanat akımları üzerinden kavramsal incelemeler yapabilme yeterliliği kazandırılması amaçlanmaktadır.

GTA       201        Grafik Tasarım I (2-2)6

Birinci sınıfta kazanılmış olan temel mesleki bilgiler ışığında öğrencilerin tasarlanacak olan grafik ürünlerin kendine özgü sorunlarına profesyonel çözümler üretebilmesi amaçlanmaktadır. Kurumsal Kimlik Tasarımı, çeşitli logotype ve kurumsal kimlik, broşür, davetiye gibi basılı materyal tasarım projeleri teknik anlatımlar uygulamalar ile bilginin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       202        Bitirme Projesi (2-6)8

Öğrencinin geçmiş dönemlerde edindiği tasarım-sanat-düşünsel kazanımlar değerlendirilerek seçtiği projeyi özgün yorum ve yaklaşımı ile tasarlayıp, görselleştirebilmesi amaçlanır.

GTA       203        Multimedya I (2-2)3

Multimedyada temel tasarım kavramının tanımı ve temel multimedya projelerinin kullanım alanları ele alınır. Güncel programların öğretilmesi ve aktarılan teorik bilgilerin, proje ile animasyonlara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

GTA       204        Multimedya II (2-2)4

Multimedya kavramları ve multimedya kullanım alanları ele alınarak tasarım kurallarının aktarılması sağlanır. HTML ve CSS kodlama dillerinin temel düzeyde öğretilmesi ve aktarılan teorik bilgilerin, proje ile animasyonlara ya da etkileşimli tasarımlara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

GTA      205         Masaüstü Yayıncılık I (0-4)4

Biçim ve içerik açısından masaüstü yayınları ve bu sektörün temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste süreli yayın organlarının boyut, biçim ve sunuşlarının fonksiyonel ve çağdaş bir biçimde tasarlanması ve basım çözümleri üzerinden değerlendirmeler yapılır.

GTA       206        Masaüstü Yayıncılık II (0-4)4

Biçim ve içerik açısından masaüstü yayınları ve bu sektörünün temel kavramlarını öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste süreli yayın organlarının boyut, biçim ve sunuşlarının fonksiyonel ve çağdaş bir biçimde tasarlanması ve basım çözümleri üzerinden değerlendirmeler yapılır.

GTA       207        Ambalaj Tasarımı (2-2)4

Ambalajın tarihsel gelişimi. Ambalajda taşıyıcı ve koruyucu işlevsellik. Ürünle ilgili bilgilenmek için gereken hiyerarşik yapının oluşması. Markanın tanımı ve markalama. Ambalajın ürüne ve türüne göre sınıflandırılması. Ambalajın üretim dili ve teknoloji konuları ele alınır.

GTA       208        Mesleki Uygulama (2-4)5

Mesleki derslerde edindiği teorik ve uygulamalı bilgilerin pekiştirilmesi adına, ajans, matbaa, tv, masaüstü yayıncılık gibi sektörel ajans ve kurumlarda iş akışı hakkında bilgi alması sağlanır. Mezuniyet sonrası mesleki alanda daha rahat iletişim kurabilmesi ve sektörü yakından tanımasına olanak sağlanır.

GTA       209        İllüstrasyon (0-4)4

İllüstrasyonun terminolojik açıklamaları ile kullanım alanları (sulu boya, guaş, akrilik, pastel, kolaj, kuru boya vb.) gibi görselleştirme teknikleri tasarım ilkeleri doğrultusunda tanımlanır. Dijital ortamda hazırlanan illüstrasyon teknikleri ve uygulama alanları gözlemlenerek sözel unsurları görselleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

İNG        201        Mesleki İngilizce I (2-0)3

Yabancı dilde mesleki anlamda faydalanabilme Görsel Sanatlar ve Grafik Tasarım alanlarındaki terimlerin Yabancı dil (İngilizce) de karşılıklarını öğrenip uygulamalarını öğrenme. Mesleki yazışmalarda kullanılan yöntem ve kısaltmaların incelenmesi.

İNG        202        Mesleki İngilizce II (2-0)3

Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.

GTA       290        Staj (0-0)8

Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.

GTA       121        Desen ve Perspektif (0-4)2

Temel sanat ilkeleri doğrultusunda grafik tasarım ve sanatsal üretimleri destekleyen grafiksel yorumlar yapabilmeyi, semboller oluşturabilmeyi ve illüstrasyon dersine temel eğitim olması amaçlanmaktadır.

GTA       122        Mitoloji (2-0)2

Derste amaçlanan, grafik tasarım gibi yaratıcılığa ve onu besleyecek genel kültüre ihtiyaç duyan, toplumu hedef alan bir alanda eğitim gören öğrencilerin pek çok bilim dalını etkilemiş olan mitolojiyle ilgili fikir sahibi olmalarıdır.

GTA       123        Temel Fotoğraf (0-4)2

Grafik Tasarımda fotoğrafın önemi, temel teknikleri, kompozisyon ve ışık konuları ele alınır. Bu temel eğitim çerçevesinde öğrencinin mesleki uygulamaları için fotoğraf çekebilmesi ve grafik çalışmalarında bulunan görsel materyalleri, uygulamalı olarak üretebilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       124        Özgün Baskı Resim Atölyesi (0-4)2

Dünyada ve Türkiye’de Özgün baskı resim sanatının tarihsel süreci, tanım ve baskı türlerine ait tekniklerin öğrenimi ile birlikte deneysel ve sanatsal baskı resim projeleri üretmek amaçlanmaktadır.

GTA       125        Grafik Stilizasyon (0-4)2

Tema ve objelerden yola çıkarak grafiksel yorumları illüstre edebilmesi, fikir ve mesajı sembolleştirerek güncel, özgün grafik resimler üretebilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       126        Yaratıcılık Süreçleri (0-4)2

Grafik Tasarım materyallerinden yola çıkarak oluşturulan eserleri yorumlamak, neden sonuç ilişki kurarak kuramsal bağlarını çözümlemeye yönelik görsel okuma tekniklerinin geliştirilmesidir. Reklam fotoğraflarına yönelik biçimsel analizin yapılması ve biçimlerin temel sanat bağlamında eleştirisinin yapılması amaçlanır.

GTA       128        Görsel Sanat Atölyesi  (0-4)2
Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar, Elektronik Ticaret Mevzuatı, Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza, Elektronik Ticaret Araçları, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Elektronik Ticaret Yöntemleri, Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri konuları temel ders konularıdır.
GTA       130        Reklam Analizi (2-0)2

Sözlü, yazılı ve görsel kültürün temel özelliklerinden hareket ederek, görsel kültürün en önemli unsurlarından biri olan reklam metinleri ve görsellerini tarihsel bağlam üzerinden analiz etmek ve eleştirel görsel okuryazarlık perspektifi kazandırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

GTA       132        Temel Fotoğraf İlkeleri (2-0)2

Fotoğrafın tarihsel gelişimi, temel teknikleri, kompozisyon ve ışık konuları ele alınır. Bu temel eğitim çerçevesinde öğrencinin uygulamalar ile sanatsal fotoğraf çekebilmeli ve özgün çalışmalarda bulunan görsel materyalleri, uygulamalı olarak üretebilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       221        Görsel İletişim (2-0)2

Görsel İletişim, görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katkı sağlayabilmesi, kitle iletişim ve sosyal bilimlere yönelik derslerle birlikte görsel iletişimin gereksinimi olan, teknoloji ve estetikle geliştirilen  uygulama derslerine destek sağlaması amaçlanan destekleyici bir derstir. Medyanın tüm alanlarında, yazılı basından dergi, gazete, afişe ve kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kavram, teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyi de kapsayacak biçimde öğrenci için bilinir ve kullanılır hale getirebilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       222        Portfolyo                       (2-0)2

Yapılan ders ve kişisel çalışmaların portfolyo düzeni içerisinde bir araya getirilerek farklı ve yaratıcı kişisel dosya (portfolyo) tasarımlarının hazırlanması ve özgün portfolyo tasarımlarının sunulmasıdır.   

GTA       223        Çağdaş Sanat ve Yorumu (2-0)2

“Modernizm Dönemi”ni 1920'lerden itibaren II. Dünya savaşı sonrası ele alınarak “Avangard”ın ne olduğu tartışmaya açılır. Modernizmin öncüleri, müzik, edebiyat gibi disiplinlerle birlikte dönemin kültürel politik çerçevede tanımlanır. Belli başlı ünlü imgeler, dönemin ünlü metinleri, sanatçı konuşmalarıyla desteklenerek dersin yürütülmesi amaçlanır.

GTA       224        Sosyal Sorumluluk Projesi (2-0)2

Öğrencilerin bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanacakları toplumsal hizmet projeleri tasarlayıp, uygulayarak, sosyal sorumluluk konusundaki duruşlarının güçlenmesi ve duyarlı olması hedeflenmektedir.

GTA       225        Reklam Fotoğrafçılığı (0-4)2

Endüstriyel ve sanatsal ürünlerin reklam tasarımı açısından fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilmesi için, öğrencinin dijital ortamların ve görüntü işlem programlarının teknik bilgisi ile fotoğraf stüdyosunun, fotografik araç ve gereçlerin doğru ve verimli bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       226        Fotografik (0-4)2

Fotografi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uyarlama projeleri için temel oluşturacak kuramsal bilgilerin aktarılması sağlanır. Öğrenci, kavramsal anlamda fotoğrafik algısını geliştirerek seri fotoğraf tasarımı yapma yetisini geliştirebilmesi ve soyut kavramları analiz ederek sanatsal yaratıcılığı arttırabilmesi amaçlanmaktadır.

GTA       227        Video Kurgu (0-4)2

Video kurgu ve kısa film yapımı; bunların üretim süreçleri hakkında teorik bilgi; bilgisayar ortamında ilgili programlarda ham görüntülerin montajlanması; videolara ses, müzik, dublaj eklenebilmesi konularında uygulama ve projeler ile bilginin aktarılması sağlanır.

GTA       228        Kaligrafi  (0-4)2

Kaligrafinin tarihsel süreci, grafik tasarımda güzel yazının önemi, serif, gotik, hümanistik vb. gibi font ailelerinin yazı biçimleri hakkında uygulamalı olarak özgün tasarımlar oluşturulması amaçlanmaktadır.

GTA       229        Semiyotik  (0-4)2

Gösterge bilimi kapsamında; semiyotiğin anlamı ve sınıflandırılması, semiyotiğin tarihi, ilk semboller ve gelişme aşamaları, grafik işaret, sembol ve ikonlar ile tarihteki ilk endüstriyel ve ticari logoların gelişimleri incelenir. Proje ve uygulamalar ile edinilen farkındalığın, bilginin pekiştirilmesi sağlanır.

GTA       230        Sanat Sosyolojisi (2-0)2

Sanatın sosyolojik perspektifi ele alınarak;  olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir.

GTA       231        Deneysel Tipografi (0-4)2

Tipografinin temel kavramları; bilgisayar ortamında harflerin anatomisi, miniskül ve majiskül harflerin özellikleri; geometrik formlarla espas ayarları konularını ele alan projeler geliştirilir ve öğrenci ile çözümleri üzerinden değerlendirmeler yapılır.

GTA       232        Sinema Tarihi (2-0)2

Bir sanat dalı ve kitle iletişim aracı olarak sinemanın gelişim sürecini zamandaş sanat akımlarıyla, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler ile bir arada değerlendirerek incelemek.  Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.

GTA       234        Malzeme ve Teknoloji (2-0)2

Sanat ve tasarım alanlarında kullanılan malzemeler; iki boyut içinde üçüncü boyutu yaratan öğeler; boyalar, pigmentler, boyar maddeler; boyalarda ışığın etkisi vb; ham maddeden mamul maddeye kadar olan sürecin ana hatları.