Close

Ders İçerikleri

ADA 101 Hukuka Giriş (3-0)5

Sosyal kurallar ve hukuk kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, hakların türleri, kazanılması ve kaybedilmesi, korunması hakkında bilgi sahibi olma.

ADA 103 Anayasa Hukuku Bilgisi (2-0)4
Türk Anayasa Hukuku bağlamında devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, anayasa yargısı, siyasal iktidar, devlet biçimleri ve benzeri konular incelenecektir.
ADA 105 Medeni Hukuk Bilgisi (3-0)6
Kişi ve kişilik kavramları, aile hukuku, ayni hak kavramı, tapu sicili, mülkiyet, taşınmaz mülkiyeti ve miras hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar yer almaktadır.
ADA 107 Klavye (0-3)2
On parmak yazma tekniğini kavrama, hız hesabı yapma, Türkçe F klavyesinin öğretilmesi, dakikada net 100 harf vuruşu yaparak hatasız, seri yazma alışkanlığının kazandırılmasıdır.
ADA 102 Hukuk Usulü Bilgisi (3-0)5
Medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin görevli yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, kanun yolları hakem kararları ve uygulanması hakkında bilgiler verilecektir.
ADA 106 Tüketicinin Korunması Hukuku (3-0)5
Tüketicinin korunması hakkında kanunun amacı, kapsamı, tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal, taksitle satış, kampanyalı satışlar, tüketici sorunları hakem heyeti, yargılamaya ve cezaya ilişkin hükümler.
ADA 108 Borçlar Hukuku Bilgisi (3-0)5
Borçlar hukukunun temel kavram ve prensipleri, sözleşmenin kurulması, hükümsüzlüğü, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona erme nedenleri, haksız fiil, zararın tazmini, sebepsiz zenginleşme gibi konular anlatılmaktadır.
ADA 112 Adalet Sisteminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-1)3
Bilgi teknolojisinin temel kavramları, resmi bilgi ağlarını kullanma, adli verilere ulaşabilme, dosya yönetimi, elektronik tablolama, network güvenliği gibi konular işlenmektedir.
ADA 110 İletişim Teknikleri (2-0)2
Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, beden dili, iletişim uygulamaları.
ADA 201 İdare Hukuku Bilgisi (2-0)3
İdare hukukunun kaynakları, “idarenin yasallığı” ve “hukuk devleti” ilkeleri, Türkiye’nin idari yapısı, kamu görevlileri, kamu malları, idari işlem ve eylemler, idarenin sorumluluğu.
ADA 203 İdari Yargılama Usulü Bilgisi (2-0)3
İdari dava türleri (iptal davası, tam yargı davası), vergi davaları, bu dava dilekçelerinde usul gibi konular incelenecektir.
ADA 205 Ticaret Hukuku Bilgisi (2-0)3
Ticari işletme, tacir, tacirin yükümlülükleri, ve şirketler hukuku, kıymetli evrak (bono, çek, poliçe vb.) hukuku incelenecektir.
ADA 207 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (2-0)2
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ne olduğu, tarihi gelişimi, unsurları, türleri, özellikle uzlaşma-tahkim-arabuluculuk üzerinde durulacaktır.
ADA 217 Adli Yazışma ve Dosyalama Teknikleri (1-1)2
Dilekçeler, adli yazışma, adli kararlar, ilamlar, icra ve iflas örnekleri, noter örnekleri, sözleşme örneklerinin incelenmesi ile yorum yapabilme ve bilginin somut olaylara uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.
ADA 213 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (2-0)2
Yargı örgütünün kalem işlemlerine ait yasal düzenlemeleri, dosya ve defterlere ilişkin kurallar, kalemde yapılan her türlü yazışma şekilleri ve işlemler, vb. konular işlenecektir.
ADA 215 UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) (2-0)3
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ı verimli ve hızlı bir şekilde kullanabilmeleri, program kullanım yeteneklerinin geliştirilmesi, öğrencilerin UYAP programına yabancı olmamaları sağlanacaktır.
ADA 211 Mesleki Uygulama 1 (0-4)5
Öğrencinin alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.
ADA 202 Ceza Hukuku Bilgisi (3-0)4
Ceza hukukunun temel kavramları, suç kavramı, suçun unsurları, ceza ehliyeti,kast ve taksir, teşebbüs, iştirak, içtima, tekerrür ve zamanaşımı, erteleme, ceza ve infaz kavramları ile birlikte çeşitli suçların genel kuralları ele alınmaktadır.
ADA 204 Ceza Usul Hukuku Bilgisi (2-1)3
Ceza usul kanunu hükümlerinin yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı, yargılama süjeleri, deliller, yargılama önlemleri, ceza yargılamasının aşamaları, yasa yolları ve özel yargılama yolları.
ADA 206 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi (3-0)2
Tutuklama kararlarının, ceza hükümlerinin infazı işlemleri, cezalarda şartlı salıverme ve geri alma, tutuklular hakkında disiplin, tedbir ve cezaları, infazın geri bırakılması ve durdurulması, adli sicil kayıtları, cezanın ertelenmesi ve tahliye gibi konular yer almaktadır.
ADA 208 İcra İflas Hukuku Bilgisi (2-1)4

İcra hukukunun amacı ve ilkeleri, cebri icra türleri, icrada görev ve yetki, haciz, hacze iştirak, hacizde istihkak davaları, ihtiyati haciz konuları, iflasa ilişkin genel bilgiler, iflasın hukuki sonuçları, iflasın ertelenmesi, iptal davaları ele alınacaktır.

ADA 210 Toplantı ve Sunum Teknikleri (1-1)2
Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasındaki görev ve sorumluluklar, toplantı düzenlemede dikkat edilecek hususlar ve başarılı sunuş teknikleri konularına yer verilmektedir.
ADA 212 Mesleki Uygulama 2 (0-4)5
Edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.
ADA 280 Seminer (1-1)3
Öğrencinin seçtiği proje konusuna yönelik araştırma, kaynak taraması ve okumalar yaptığı, bunun sonucunda da sunum tartışma, değerlendirme yaptığı süreçtir.
ADA 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.
ADA 123 Tapu ve Kadastro Mevzuatı (2-0)2
Kadastronun tanımı, gayesi ve faydalan, toprak mülkiyeti ve kadastronun tarihi gelişimi, tapu kadastro teşkilatı, kadastroda kullanılan yöntemler ve tapu işlemleri hakkında bilgi verilecektir.
ADA 125 Adalet Meslek Etiği (2-0)2
Adalet alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, etik sorunlar ve sorumluluklar.
ADA 122 Muhasebe (2-0)2
Erken çocuklukta özel eğitim hizmet türleri, 03, 3-5, 5-8 dönemleri çocuklarının özellikleri, özel eğitim destek programları.
CGE 220 Seminer (1-1)3
Muhasebe ilkeleri ve işlemlerine giriş, mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; vergilerin ve ücretlerin hesaplanması, sabit varlıklar ve yeniden değerleme sistemi sermaye hesapları; maliyet-hacim-kar çözümlemesi anlatılacaktır.
ADA 124 Noterlik Mevzuatı (2-0)2
Noterliklerin kuruluşu, yetki çevresi, noterlerin sınıflandırılması, noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler, noterlerin görevleri, noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller, noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü, noterlerin hukuki sorumlulukları hakkında genel bilgiler verilecektir.
ADA 221 Adalet Psikolojisi (2-0)2
Genel olarak hukukta psikoloji bilimine duyulan ihtiyaç, medeni hukuk ve ceza hukuku kavramları ile psikolojinin ilişkisi, suç ve suçlu, mağdur kavramı, yargılama sürecindeki görevliler, sanık, tanık, bilirkişi kavramları ve psikoloji ile ilişkileri ele alınacaktır.
ADA 223 Adalet Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0)2
Adalet sisteminin bütün seviyelerindeki insan kaynaklarını belirleme, geliştirme ve etkin kullanımı konularında eğitim verilecektir.
ADA 222 Çekişmesiz Yargı İşleri (2-0)2
Kazai rüşt, evlenmeye izin verilmesi, evlenme sürelerinin kısaltılması, isim değiştirilmesi, vesayet işleri, anonim şirketin kuruluşunu tasdik, kıymetli evrakın iptali gibi çekişmesiz yargı işleri hakkında bilgi verilecektir.
ADA 224 İş Hukuku Bilgisi (2-0)2
İş hukukunun kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi uygulaması konuları üzerinde durulacaktır