Close

Etkinlik ve Profesyonel Gelişim

NİSAN  11, 2017

‘Teacher Support Groups’ (Öğretmen Destek Grupları) adını verdiğimiz, birkaç eğitimden oluşacak olan yeni projemizin ilk eğitimi 11 Nisan’da yapıldı. Öğretmen destek grupları projesinin amacı, hocaların düzenli olarak biraraya gelerek, öğretmekte oldukları kitaplardan seçilen ve ileride yapılacak olan ünitelerden birkaçını seçerek beraber fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Bu şekilde, daha fazla bilgi paylaşımında bulunup , daha interaktif dersler yapabilmeyi amaçlamaktayız. Öğretmenlerimiz belli gruplara ayrılarak, seçilmiş olan bir üniteyi , öğrencilerimize daha uygun hale getirerek anlatabilmenin yollarını tartıştıktan sonra, bu fikirleri diğer gruplarla paylaşmaktadırlar. Bu interaktif paylaşımdan sonra , öğretmen eğitmeni tarafından da aynı konu ile ilgili görüşler paylaşılmakta olup, hem ders planı hem de materyel  gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

 

24 MART 2017

Bu eğitimin amacı, yansıtma türü deneme yazılarının öğretilmesinde etkili bir ders planının önemini göstermek, öğretmenlere yaptırılacak grup çalışmasıyla bir ders planında olması gereken unsurları belirlemek,  her grubun kendi planını meslektaşlarıyla paylaşarak geri bildirim almalarını sağlamaktır.

 

24 MART 2017

The purpose of this training is to use the time required for mastery learning by reassessing the learning materials used during teaching of reaction essay writing, to question the fulfillment of the basic requirements for the presentation, application and feedback steps and to rearrange the learning materials accordingly.

 

17 MART 2017

Bu eğitimin amacı, etkili öğrenmenin ön koşulu olan ders planlamasına yönelik temel konuları birlikte tartışmak, dersin içeriğine göre değişiklikler gösteren ders planını güncel bir ders konusuyla bağlantılı olarak bir  grup çalışması ile ortaya koymaktır.

 

 

 

17 MART 2017

Bu eğitimin amacı, bilgilendirme deneme yazımı öğretimi sırasında kullanılan öğrenme materyallerinin öğrenci perspektifi tarafından yeniden değerlendirilmesini sağlayarak tam öğrenme için gereken zamanı etkili kullanma, sunum, uygulama ve geri bildirim aşamaları için temel gereklilikleri yerine getirmeyi sorgulatmak ve öğrenme materyallerini yeniden düzenlemektir.

 

10 MART 2017

Bu eğitimin amacı, öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesinde uygulanan ölçme-değerlendirme araçlarının etkili kullanılarak sağlıklı başarı değerlendirmelerinin  yapılabilmesini sağlamaktır. Okuma becerilerinin ölçülmesinde metin seçimi, soruların üst düzey düşünme becerilerini ortaya koyabilecek şekilde tasarlanması, sınav sonunda elde edilen verilerin kullanılarak geçerlik ve güvenirlik kriterlerinin yerine getirilmesi önemlidir.

 

3 MART 2017

Bu çalıştayın amacı, öğrenmede etkili bir araç olan internet uygulamalarını öğretmenlere tanıtmak ve uygulatmaktır. Derslere entegre edilen bu uygulamalar, öğrencinin ilgisini artırmakta ve etkin katılımı sağlamaktadır

 

20 OCAK 2017

Bu eğitimin amacı, öğrencilerimizin temel dil becerilerini kullanırken yaptıkları dil bilgisi hatalarını azaltmadaki yaklaşımımıza dikkati çekmektir. Bir bağlam içinde öğretilmeyen dilbilgisi kuralları yerine öğrenenin kendisi ve yakın çevresiyle ilişkilendirilerek sunulan dilbilgisi çalışmaları daha anlamlı ve verimli olacaktır.

 

 

 

 

20 OCAK 2017

Bu eğitimin amacı, bu tür uzun metinlerle çalışmanın öğrenci için zevkli olabildiği kadar sıkıcı ve zor da olabilmesinin nedeninin öğretmenin  ne şekilde yaklaştığına ve öğrencilerinden ne istediğine  bağlı olduğunu göstermektir. Uzun ve / veya akademik metinlerde etkili okuma becerileri geliştirmeye yönelik tekniklerle ilgili uygulamaların öğrencilerin kavramasını ve katılımını etkili bir biçimde geliştirdiklerini göstermektedir. 

 

27 ARALIK 2016

Bu eğitimin amacı, akademik metinlerin okunması ve değerlendirilmesine hazırlık olarak öncesinde yapılması gereken sözcük, kavram bilgisi, metin inceleme çalışmalarının belirlenerek, öğrencilere metin okur-yazarlığı becerilerinin kazandırılmasıdır.

 

 

27 ARALIK 2016

Bu eğitimin amacı, öğrenmeyi destekleme ve teşvik etmede ölçme-değerlendirme araçlarının tasarlanması ve uygulanması yoluyla öğretmenin öğrencilerinin performanslarına yönelik elde edilen verileri analiz edebilmesi  ve öğrencilere performansları hakkında zamanında geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi desteklemesidir. 

 

 

27 ARALIK 2016

Bu eğitimin amacı, öğrenmenin merkezinde öğrencinin yer almasına yönelik motivasyonu geliştirici stratejilerle öğrenen katılımını destekleyen etkinliklerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. Öğrenme sorumluluğu, öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte oluşturulmalı ve öğrenme ortamı bunu geliştirecek ve öğrenciyi bu ortama dahil edecek şekilde tasarlanmalıdır.

7 MART 2017

Bu eğitimde öğrencilerimizin okuma becerilerinin nasıl geliştirilebileceği konusunu tartışılmıştır. Öğrencilerin uzun paragrafları en kısa zamanda ve etkili şekilde nasıl okuyup, anlayabileceklerini,  ana fikirleri nasıl bulabileceklerine dair tekniklerin paylaşıldığı bu eğitimde, aynı zamanda ideal bir okuma dersinin akış planına göz atılmıştır. Genellikle okuma fikrine alışık olmayan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, onların bu derse ilgisini arttırabilecek teknikler üzerinde fikir alışverişi yapılmıştır. Teorik bilgilerin paylaşıldığı bu eğitimde, hocalarımızın sınıfa taşıyabilecekleri  pratik fikirlere de yer verilmiştir.

10 EKİM 2016 / 12 EKİM 2016

Bu eğitimin amacı, formal seviyede ders planı hazırlamanın neden ve hangi durumlarda önemli olduğunu vurgulamaktır. Ders planı hazırlamanın hem öğretmen,  hem de öğrenciye sağladığı yararların tartışıldığı eğitimde, öğretmenlerle pratik ders planı şablonları paylaşılmış ve akademik yıl süresince standart olmak adına, ders gözlemlerinden önce eğitmenlere, izlenen ders akışının kolay takibi açısından verilmesi beklenen ders planının, bu eğitimde paylaşılan ortak bir şablon olmasına karar verilmiştir.

22 EKİM 2016 / 24 EKİM 2016

Bu eğitimde, hocalarımızla beraber zor bir sınıfla nasıl başa çıkabileceğimizin yollarını tartışılmıştır. Bir sınıfı iyi disipline edebilmenin aslında birçok yolu olduğunu konuşulmuştur. Öncelikli olarak öğrencilerimize ders esnasında verdiğimiz görevler ile bu görevlerin gerektirdiği iletişim biçimlerinin üzerinde durulmuştur. Daha sonra, bir öğretmenin sınıf içinde kullandığı dilin nasıl olması gerektiği ve yönerge vermenin ve iyi bir sınıf düzeni sağlamanın öğrenmeye katkıları tartışılmıştır.

7 KASIM 2016

Sürekli Mesleki  Gelişimimizin bir parçası olarak, 7 Kasım 2016’da “Dilbilgisi Öğretimi” isimli bir atölye gerçekleştirilmiştir. Bu atölyede amaçlanan hedeflerimiz, öncelikli olarak dilbilgisi öğretiminde takip edilen, sunum, pratik ve üretim aşamalarına vurgu yapmak olmuştur. Bu bağlamda, dilbilgisel bir yapıyı hangi teknikleri kullanarak öğrenciye sunmalıyız, bu yapıları ne tür egzersizlerle öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak pratik etmesini sağlayabiliriz gibi konular üzerinde durulmuştur.  Diğer bir değişle, öğrencilerimizin genel dilbilgisel repertuvarını gerçek dünyada maruz kaldığı farklı durumlarda kullanabilmesini nasıl sağlayabiliriz gibi konulara odaklanılmıştır ve bu aşamalar için interaktif bir atölye deneyimi gerçekleştirilmiştir.

8 ARALIK 2016

 

Sunumun amacı "Öğrencilerimiz bizi neden dinlemez? Daha etkili konuşmacılar olabilmek için neler yapabiliriz?" konusu üzerinedir. Bu sunumu yapmaktaki amacımız, öğretmenlerimizin sınıfta ders işlerken farkında olmadan, özellikle öğrencilere ne yapmaları gerektiğini söylerken yaptıkları hataların farkına varmalarına ve bunları nasıl düzeltebilecekleri konusunda onlara yardımcı olmaktır.

20 ARALIK 2016

Tony Gurr ‘un verdiği bu eğitimde amaç farkındalığı arttırmaktır. Derslerde kullandığımız kitapların/materyellerin ,öğrencilerimizin gerek ilgi alanlarına, gerekse ihtiyaçlarına yönelik uyumlandığı taktirde,derslerdeki verimin ve motivasyonun nasıl artacağını tartışılmıştır. Derslerimizi monoton bir akış içinde yapmaktansa, hem daha eğlenceli, hem de kitap odaklı değil, öğrenci odaklı yapmanın verimi kesinlikle arttıracağı kanısına varılmıştır. Tony, hocalarımızla birçok pratik ve sınıfta uygulamaya yönelik aktivite paylaşmıştır.

2 ŞUBAT 2017/ 3 ŞUBAT 2017 / 6 ŞUBAT 2017

Hazırlık birimimizdeki farklı tüm seviyeler için (A1,A2,B1,B2) ayrı ayrı yapılmış olan bu eğitimin amacı, öğrencilerimizin yazma yetilerini nasıl geliştirebileceğimizin  üzerinde durmaktır.  Eğitime, her seviyeden farklı öğrencilerimizin (isimlerini hocalarımızla paylaşmadan) sınav kağıtlarını inceleyerek başlanmıştır. Bu hataları giderebilmenin yolları tartışılmış ve öğrencilerimiz tarafından bize verilen herhangi bir çeşit yazı materyelini (ödev, proje vs..) nasıl düzeltmemiz gerektiğine dair örnekler incelenmiştir. Öğrenci hatalarını direkt olarak düzeltmek yerine, öğrencilerimizi biraz daha ‘düşünme’ye iterek  ve ‘düşünerek öğrenme’ becerilerini arttırmaya  çalışarak, kendi hatalarını kendilerinin bulmaya ve kendi hatalarından yola çıkarak, öğrenmeyi sağlamaya teşvik yöntemleri üzerine konuşulmuştur. Yazı yazmanın bir süreç olduğu ve bu sürecin hem öğretmen, hem de öğrenci tarafından çok iyi kullanılması gerektiği tartışılmıştır.

27 ŞUABT 2017

Öğrencilerimizin bilmedikleri kelimeler yüzünden okuduklarını anlayamamaları veya kelime bilgisi eksiklikleri yüzünden paragraf veya kompozisyon yazamamalarından yola çıkarak planlanan bu eğitimdeki amaç, biraz arka planda kaldığı düşünülen kelime bilgisi öğretimine vurgu yapmaktır. Hocalarımızla ‘kelime öğretme teknikleri’  üzerine çalışmaların yapıldığı bu eğitimde, aynı zamanda hocalarımızın sınıflarına taşıyabilecekleri bazı pratik kelime öğretme aktiviteleri de paylaşılmıştır. Ders gözlemleri boyunca, öğrencilerimizin kelime telaffuz problemlerinin olduğu tespitinin  yapılması üzerine, bu eğitime bazı telaffuz aktiviteleri  de eklenmiştir.  Öğretmenin kelimeyi söyleyip, akabinde kelimeyi öğrenciden duymak istediği geleneksel teknik yerine, daha etkili ve eğlenceli, kelime öğrenmeye yönelik ilgi ve motivasyonun artacağı aktiviteler hocalarımız ile paylaşılmıştır. Özellikle okuma yaparken, bir kelimenin anlamını cümledeki manadan çıkarabilme becerisi üzerine öğrencilerimizi nasıl eğitebileceğimiz ile ilgili örnekler hocalarımızla paylaşılmıştır.

 

İngiliz Dili Öğretimi alanında birçok farklı ülkenin yanı sıra, ülkemizde de seminerler, konferanslar vermiş, atölye çalışmaları düzenlemiş öğretmen ve öğretmen adayları eğitmeni Laura Woodward, 30.03.2016 tarihinde üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarımıza, yazma ve konuşma becerilerinin edinilmesi konusu ile ilgili uygulamalı bir eğitim verdi. Eleştirel ve yaratıcı düşünce becerilerini ön planda tutan birçok farklı aktivitenin sunulduğu mesleki eğitimde okutmanlarımız hem keyifli hem de verimli bir zaman geçirdiler.

 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts Eyaleti, Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen ‘1. AATT Konferansı: Türki Dillerin Öğretimine Yaklaşımlar’ isimli uluslararası katılımın olduğu konferansta okutmanlarımız Ayşe Merve Kurtulan ve Burcu Ocak ‘Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Web 2.0 tabanlı araçların kullanımı: Kuramsal Çerçeve ve Örnek Uygulamalar’ ve ‘ Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretim Kitaplarındaki Yazma, Dinleme ve Konuşma Alıştırmalarının Metinsellik Ölçütleri ve Görev Odaklı Öğretim Açısından Karşılaştırmalı Analizi’ başlıklı sözlü bildirileri sunmuşlardır. Ulusları arası katılımın yoğun olduğu konferansta A.B.D.’den Harvard, Stanford, Penn State, Boston, Georgetown ve UCLA gibi birçok prestijli üniversiteden öğretim elemanları da katılmıştır. 

 

 

20 Ocak 2017 tarihinde IKBU Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü öğretim görevlileri ve okutmanları Continuous Professional Development birimimizin okulumuzda Macmillan Publishing ile işbirliğinde Teresa Doğuelli tarafından hazırlanan ve sunulan tam gün eğitime katılmışlardır. Eğitim konuları;

“Reading Long/Academic Texts”

“Contextualising Grammar”