Close

Ders İçerikleri

ARCH 101 Temel Tasarım I (2-6)8
Tasarımın temel kavram ve prensiplerine giriş; tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere zihinsel ve el becerilerini geliştirecek egzersizler.
ARCH 102 Temel Tasarım II (2-5)7
Üç boyutlu tasarım problemleri çalışmaları. Mimari mekân, form, kavram, tasarım ve çevre ilişkileri kavramları ve tasarımına giriş. Önkoşul: ARCH 101.
ARCH 123 Mimari İletişim Teknikleri (2-2)4
Farklı sunum teknikleri, ortografik ve serbest el çizimi konularında çalışmalar; doğal ve yapay çevreyi algılama ve sunma teknikleri üzerine çalışmalar; bölüm/bütün, figür/yer, form/taşıyıcı, kütle/mekân ve form/fonksiyon ilişkilerinin analizi; mimari formların tarihsel ve çağdaş örnekleri üzerinden analitik çizim ve görselleştirme tekniklerinin incelenmesi.
ARCH 132 Yapı Malzemelerine Giriş (3-0)4
Geleneksel yapı malzemelerinin incelenmesi: Taş ve tuğla; birim malzemesi olarak, ahşap ve çelik; taşıyıcı sistem malzemeleri olarak, beton, plastik, sentetik vinil, cam; kompozit yapı malzemeleri olarak, bu yapı malzemelerinin uygulama teknikleri, detay çözümlemeleri, analiz ve değerlendirmeleri.
ARCH 141 Mimarlığa Giriş (3-0)4
Mimarlığın kapsamı ve diline giriş; farklı ölçek ve mekânsal düzeylerde tasarım aktiviteleri; mekânların düzeni ve karakteri; biçim, strüktür, kullanım ve anlama yönelik analizler; mimari forma etki eden fiziksel ve kültürel faktörler.
ARCH 182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri (2-2)4
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimari tasarım süreçlerinde ve mimarlık eğitiminde kullanımından doğan imkânlar; dijital çizim ve sunum teknikleri ve iki ve üç boyutlu çizimler için karışık kullanımları; bilgisayar destekli tasarıma güncel yaklaşımlar ve mimarideki yansımaları – modelleme ve animasyon.
ARCH 201 Mimari Tasarım I (2-6)8
Mimari tasarım elemanlarının tanımlanması; bir projenin biçimsel, fonksiyonel ve yapısal açıdan mekânsal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanması. Önkoşul: ARCH 102.
ARCH 202 Mimari Tasarım II (2-6)8
Mimari tasarım elemanlarının tanımlanması.; bir projenin biçimsel, işlevsel ve yapısal açıdan mekânsal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanması. Önkoşul: ARCH 201.
ARCH 231 Yapı Bilimi ve Teknolojisi I (2-2)5
Yapı elemanları, kâgir ve ahşap yapılar, betonarme, alçı, panel ve betonarme sistem birleşenleri ve temeller.
ARCH 232 Yapı Bilimi ve Teknolojisi II (2-2)5
Döşemeler (zemin döşemeleri, betonarme döşemeler, ahşap döşemeler); duvarlar (duvarlar, açıklıklar, ıslak hacimler); çatılar ve tavanlar (oturtma çatılar, nem ve ısı yalıtımlı asma çatılar, düz ve eğik çatılar); merdiven tasarımı ve dengelemesi; kapı ve pencere doğramaları için detay çözümleri. Ortak Koşul: ARCH 231.
ARCH 241 Mimarlık Tarihi I (3-0)4
Tarih öncesi, Mısır, Mezopotamya, Girit, Miken ve Erken Anadolu Uygarlıkları; Klasik Dönem (Yunan ve Roma); geleneksel strüktürler; Erken Hıristiyanlık ve Bizans Dönemleri Geç Hıristiyanlık Dönemi (Roman ve Gotik) Osmanlı Mimarisi Rönesans ve Barok Dönemleri (ve Türk Barok).
ARCH 242 Mimarlık Tarihi II (3-0)4
19. yüzyıl mimarlığı; mimarlıkta erken 20. yüzyıl gelişmeleri; 20. yüzyıl Rasyonalizmi; 20. yüzyıl mimarlığının öncüleri; modern dönem; geç modern dönem; post-modern dönem; de-konstrüktivizm.
ARCH 244 İnsan, Mekân ve Çevre (3-0)4
Doğal ve yapılı çevrelerin tanımı ve ilişkileri; insan davranışları ve ihtiyaçları; mekânı oluşturan fiziksel eleman, ölçek ve oranlarının çalışılması; mekânsal algı ve mekân devinimi; mekân/yer ve mekân/zaman ilişkileri üzerinden tarihsel ve çağdaş söylemlere giriş.
ARCH 284 Sayısal Tasarıma Giriş (2-2)4
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim araçları, sayısal ortamlar ile mimari tasarım sürecinin ilişkisi; form ve fonksiyon tasarım ve üretim yöntemlerine giriş.
ARCH 299 Mimarlık Stajı I (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj mimarlık ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
ARCH 301 Mimari Tasarım III (2-6)8
Tarihi kentsel bağlamları ve çok boyutlu çevresel koşulları dikkate alan bina tasarımı; yerleşim-barınma ilişkilerinin, fonksiyonel karmaşıklık ve mekânsal çeşitlilik gösteren binaların analizi ve tasarımı; taşıyıcı sistemlerin arkitektonik yorumlarının analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı,; mekân/taşıyıcı sistem ilişkilerinin, ısıl performansların, iklimsel ve akustik kontrol ve kullanıcı ihtiyaçlarının araştırması. Önkoşul: ARCH 202.
ARCH 302 Mimari Tasarım IV (2-6)8
İşlevsel analiz ve mekânsal planlama; bağlamsal koşullar ve kentsel tasarım unsurları; kamusal, yarı-kamusal ve özel alanlar arasındaki ilişkiler; özelleşmiş program elemanları ve mekânsal yapılanışları (konferans salonları, ofisler, kütüphaneler, hastaneler, v.b.); tekrar eden birimler, dolaşım örüntüleri, yapı sistemleri bütünlüğü, ulaşılabilirlik ve ergonomi konularını kapsayan yapısal çözümlemeler. Önkoşul: ARCH 301.
ARCH 322 Mimari Modelleme (2-2)4
Geleneksel ve Çağdaş mimari temsiliyet biçimi olarak model; kavramsal olarak mimari model; model yapım teknikleri ve malzemeleri.
ARCH 331 Yapı Bilimi ve Teknolojisi III (2-2)5
Kaplama malzemeleri, dış ve iç mekânlar, yatay ve düşey yüzeyler; döşemelerde, pencere ve kapılarda ısı ve ses yalıtımı; iç mekân bölme duvar sistemleri, bölme duvarlar, alçıpan duvarlar, prefabrike modüler paneller; perde duvar, asma tavanlar; şömine, baca, tenekecilik işleri, genleşme çözümlemeleri; açık mekân elemanları ve çözümlemeleri; banyolar ve mutfaklar için zemin kaplama malzemeleri, aksesuarlar, uygulama, dolaplar ve üniteler. Ortak Koşul: ARCH 232.
ARCH 332 Yapı Uygulama Projesi (2-3)5
Verilen bir mimari projelerin yapı uygulama çizimlerinin oluşturulması –avan proje, yapı uygulama projesi ve tünel kalıp planları; projenin farklı aşamalarına dair mimari çizimlerin hazırlanması. Ortak Koşul: ARCH 331
ARCH 351 Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri (3-0)5
Kentin, gelişiminin ve aktiviteleri, işlevleri, hareket kanalları ve ilgili fiziksel biçimleri kapsayan, bileşenlerinin tanımı ve değerlendirilmesi; şehir planlama ve kentsel tasarımın tarihsel arka planı, arazi kullanım planı, ulaşım planlaması, farklı ölçeklerde planlama, kentin görsel analizi ve yönetsel özellikleri.
ARCH 372 Tarihi Alanların ve Yapıların Korunması (3-0)4
Farklı ülkelerdeki koruma ve restorasyon yaklaşımlarının tarihsel arka planına dair tartışma ve değerlendirme; tarihsel ve çağdaş perspektiflerde koruma ve restorasyona kuramsal yaklaşımlar konusunda tartışma ve değerlendirme.
ARCH 382 Mimarlık ve Sayısal Tasarım (2-3)5
Bilgisayar destekli mimari tasarım, yaratıcı ve üretken tasarım yöntemleri ve form, biçim üretimi.
ARCH 399 Mimarlık Stajı II (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj mimarlık ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
ARCH 401 Mimari Tasarım V (2-6)8
Çok-fonksiyonlu kentsel bağlamlar ve karmaşık yapı organizasyonları unsurlarını dikkate alan ileri düzey mimari tasarım problemleri; ileri düzey sayısal tasarım yöntemlerinin kullanımı -tasarım ve sunuma dair yöntemler. Önkoşul: ARCH 302.
ARCH 402 Mimari Tasarım VI (2-6)8
Yapılı çevrenin oluşmasını etkileyen mimari tasarım kuram ve pratiklerini bütünleştiren ileri düzey çalışmalar; tasarımcıların doğasını ve ilgi alanlarını yansıtan bireyselleşmiş veri toplama, analiz etme ve bina programlama süreçleri; yapıların detaylandırma ve inşası hakkındaki bilgiyi tasarım sürecinin bütününe uygulama. Önkoşul: ARCH 401.
ARCH 412 Mimari Portfolyo Tasarımı (2-2)5
Mimari temsil biçimleri ve portfolyo tasarım yöntemleri; model fotoğraflama teknikleri, sayfa biçimlendirme ve grafik tasarım yöntemleri.
ARCH 430 Mimari Mühendisliği Giriş (3-0)5
Yapıların genel karakteri ve temel kavramlar; yapıların sınıflandırılması; binalarda mimari ve yapıya ait faktörler; geniş iç mekanlı binaların taşıyıcı sistemlerinin inşa edilebilirlik açıdan değerlendirilmesi ve tasarımı; bina form farklılığının yapısal sistemlerin değişmesi acısından değerlendirilmesi; yüksek yapıların tanıtımı; ulaştırma yapılarının tanıtımı.
ARCH 431 Çağdaş Türk Mimarisi (3-0)5
Cumhuriyet dönemi Türk mimarisi, birinci ulusal mimarlık akımı ve ikinci ulusal mimarlık akımı; Avrupalı mimarların Türk mimarisi üzerindeki etkisi; uluslararası stilin yükselişi; önde gelen modern Türk mimarların tasarım felsefeleri.
ARCH 434 Yapı Projesi Yönetimi (3-0)5
İnsan kaynakları-donanım-malzeme perspektifleri ışığında, yapı projesi yönetimiyle ilgili kuramsal temeller ve ilgili teknik ve örgütsel modeller.
ARCH 441 Çevresel Estetik (3-0)5
Doğal ve yapılı çevre estetiğine giriş; çevresel estetik olgusunun tarihsel kökeni ve çevresel etik olgusuyla ilişkisi üzerine tartışmalar; estetik kuramı bağlamında çevresel estetik olgusuna felsefi bir yaklaşım; dünya örnekleri ve uygulamaları üzerinden çevrenin estetik algısına dair inceleme ve tartışmalar; estetik olgusu ve mimari tasarım ilişkisi üzerine tartışmalar; biçimsel, şematik ve simgesel estetik sorunlar; kent imgeleri.
ARCH 443 Sinematik Mimarlık (3-0)5
Mimarlık ve sinema ilişkisi ve sinemanın bir temsiliyet aracı olarak gelişimi; mimarlığın mekân, hareket ve zaman kavramları bağlamında, örnekler üzerinden, sinemadaki temsili; kadraj, süreklilik, montaj ve kurgu olgularını kapsayan film türü özellikleri ve sinematografik teknikler çerçevesinde erken modern, modern, post modern ve fütüristik yaklaşımların analizi.
ARCH 445 Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar (3-0)5
Mimarlık düşüncesi ve uygulamalarını etkileyen felsefi yaklaşımlar (Pozitivizm, Fenomenoloji, Hermeneutik, Yapısalcılık); epistemoloji, etik ve estetik tartışmaları.
ARCH 481 Mimarlıkta Özel Konular I (3-0)5
Mimarlıkta güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
ARCH 482 Mimarlıkta Özel Konular II (3-0)5
Mimarlıkta güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
ARCH 490 Mimarlık Araştırma Projesi (1-0)5
Mimarlık alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.