Close

Ders İçerikleri

ME 200 Teknik Çizim (0-3)3
Teknik çizim ilkeleri ve uygulamaları; bilgisayar destekli çizim ve tasarım araçları kullanımı.
ME 201 Termodinamik (3-0)5
Termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları; enerjinin korunumu ve entropi; soğutma çevrimleri ve içten yanmalı motorlar gibi mühendislik sistemlerinin analizi; iki fazlı karışımlarda buhar/sıvı dengesi, karışım davranışları ve uygulamaları.
ME 211 Statik ve Mukavemet (3-0)5
Statik: kuvvet, moment, rijit cisimlerin dengesi, alan eylemsizlik momenti; kafes ve çerçeve sistemleri ile mekanizmalarda iç kuvvetlerin ve momentlerin yapısal analizi; mukavemet: normal ve kayma gerilmeleri ve birim şekil değişimleri, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yük, burulma, eğilme, kesme, birleşik yükler ve bunların oluşturduğu gerilmelerin dönüşümü, asal gerilmeler ve Mohr çemberi, kiriş sehimi. Önkoşul: PHYS 101.
ME 212 Dinamik (3-0)5
Maddesel noktaların ve rijit cisimlerin kinematiği ve dinamiğine giriş; enerji ve momentum kavramları. Önkoşul: PHYS 101.
ME 220 Mühendislik Malzemeleri (3-0)5
Metaller, seramikler, camlar, polimerler ve kompozit malzemeler gibi mühendislik malzemelerine giriş; kristal yapı ve kristal yapı kusurları; malzemelerin elastik ve plastik şekil değişimi; sertlik. sürünme ve gerime gevşemesi; visko-elastik şekil değişimi; ısıl yükler altında davranış; hasar analizi; faz diyagramları; ısıl işlemler. Önkoşul: PHYS 101.
ME 222 Mühendislik Malzemeleri Laboratuarı (0-3)3
Malzeme ile ilgili laboratuar deneyleri. Ortak koşul: ME 220.
ME 299 Makine Mühendisliği Stajı I (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj makine mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
ME 301 Akışkanlar Mekaniği (3-0)5
Akışkanların özellikleri, akışkan statiği, Bernoulli denklemi, akışkan kinematiği, sınır tabaka, viskoz akışlar ve türbülans. Önkoşul: MATH 152.
ME 302 Isı Geçişi (3-0)5
Kararlı ve geçişli durumlarda iletim; taşınım; iç ve dış akışlar; ışınım ve eşanjör tasarımı. Ortak Koşul: ME 201
ME 305 Binalarda Çevresel Sistemler (3-0)5
Isı transferi, ısı yalıtımı, yapı malzemelerinin ısıl özellikleri ve yapıların ısı performansları, nem ve yoğuşma öngörüleri, rüzgâr hareketleri; iklimsel koşullar; güneş sistemleri, güneş diyagramları, gölgeleme etkileri, pasif ve aktif ısıtma ve soğutma sistemleri; aydınlatma; akustik; yangın koruma; sürdürülebilirlik; binalarda sıhhi tesisat servisleri.
ME 312 Makine Teorisi  (3-0)5
 Mekanizmalara giriş; serbestlik derecesi; dört uzuvlu temel mekanizmalar; kinematik analiz; dişli sistemleri; mekanik titreşimlere giriş; tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümlü, sönümsüz ve zorlanmış titreşimleri. Ortak Koşul: ME 212.
ME 322 Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuarı (0-2)2
Makine mühendisliği sistemleri için temel ölçüm sistemleri ve ölçüm teknikleri; termodinamik, akışkanlar, ısı transferi, dinamik ve kontrol kavramlarını göstermek amacıyla ısıl sistemler ve makineler ile deneyler; veri toplama, analiz ve sunum teknikleri.
ME 325 Malzeme Mikroyapısı ve Mekanik Özellikleri (3-0)5
Kristal yapılar ve elastisite; kristal plastisite, dislokasyon teorisi, noktasal ve çizgisel kusurlar; polimerlerin istatistiksel yapılanmaları; jelleşme, ağlar ve hiper-elastisite; dar alanlarda polimerler, sıvı kristal fazlar. Ön Koşul: ME 220.
ME 331 Makine Tasarımı (3-0)5
Farklı makine bileşenleri analiz ve tasarımı için temel kavramlar; belirli gereksinimleri karşılamak amacı ile montaj tasarımı. Önkoşul: ME 211.
ME 341 İmalat Usulleri (3-0)5
Malzemeler: metallerin yapısal ve fiziksel özellikleri, ısıl işlemler, demir ve çelik, demir dışı metaller, polimerler ve kompozit malzemelerin yapısı; imalat: döküm, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, sac şekillendirme, toz metalurji, polimer ve kompozit malzemelerin üretimi, hızlı prototipleme ve talaşlı imalat (torna ve freze); mühendislikte metroloji ve enstrümantasyon; CNC programlama ve bilgisayar destekli imalata giriş.
ME 343 İmalat Usulleri Laboratuarı (0-2)2
Mühendislik malzemeleri, metrolojisi ve enstrümantanları ile üretim sistemleri, CNC sistemleri üzerine laboratuar deneyleri. Ortak koşul: ME 341.
ME 345 Bilgisayar Destekli İmalat ve Otomasyon (3-0)5
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) dan Bilgisayar Destekli İmalata (BDI) üretim sistemleri; üretim otomasyonu; imalatta modern sensörler; üretim sistemlerinin bilgisayar ile kontrolü; Bilgisayar Sayısal Kontrollü (CNC) tezgahlar; talaşlı imalat süreçleri; hızlı prototipleme; endüstriyel robot kullanımının temelleri.
ME 399 EMakine Mühendisliği Stajı II (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj makine mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
ME 401 İleri Akışkanlar Dinamiği (3-0)5
Akışkanlar mekaniği temellerinin ileri düzeyde tanıtımı; kinetik teorinin temelleri ve bunun sürekli ortam olarak akışkan dinamiği ile bağlantısı; tensör analizi ve Navier-Stokes denklemleri ve sıkıştırılabilir akışkanlar için enerji denkleminin türetilmesi; sınır şartları ve akışkanın serbest veya ara yüzeyinin etkisi; viskoz akışlar, sınır tabaka teorisi, potansiyel akışlar ve girdap dinamiği; türbülansa giriş ve türbülanslı akışlar. Ortak Koşul: ME 301.
ME 402 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (3-0)5
Akış ve ısı geçişi problemlerinde eliptik, parabolik, hiperbolik ve karışık tip kısmi diferansiyel denklemler için sayısal yöntemler; sonlu farklar, sonlu hacim ve bazı sonlu elemanlar yöntemleri; hassasiyet, yakınsama ve kararlılık; sınır koşullarının uygulanması ve hesap ağı oluşturma; güncel yöntemlerin gözden geçirilmesi. Ortak Koşul: ME 301.
ME 411 Mekanik Titreşimler (3-0)5
Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketi; tek serbestlik dereceli, çok serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, zorlanmış periyodik ve zorlanmış geçişli titreşim hareketleri; sonlu elemanlar yöntemine giriş. Ortak Koşul: ME 312.
ME 412 Makine Dinamiği (3-0)5
Mekanizmaların grafik analizi; karmaşık polar gösterim kullanılarak analitik çözümler; kamların sentezi; dişlilerin kinematiği, evolvent, siklon eğrisi özellikleri, girişim; dişli sistemleri; mekanizmaların statik ve kuvvet eylemsizlik analizi; dönen ve pistonlu mekanizmalarda dengeleme. Ortak Koşul: ME 312.
ME 420 Malzeme Mühendisliği (3-0)5
Mühendislik malzemeleri ve özellikleri; malzeme seçimi ve gelişimi; gelişmiş malzemeler; malzemeler ile tasarım. Ortak Koşul: ME 220.
ME 425 Fiziksel Metalürji (3-0)5
Kristallerin tanıtımı; yapı tayini; kristal yapıların termodinamiği, yapı kusurları, yayınma; arayüzler; tavlama; kurtarma, yeniden kristalleşme, tane büyümesi, katı çözeltilerde çökelme; faz dönüşümleri; çekirdeklenme ve tane büyümesi. Ortak Koşul: ME 220.
ME 435 Metal Şekillendirme (3-0)5
Metal şekillendirme, metal malzemelerde plastik şekil değişimi, yapı ve yapı oluşumu, metal şekillendirmede hesaplamalı yöntemler, plastiklik ve visko-plastiklik, plastik deformasyonun modellenmesi, plastisitede klasik teorileri, mikroyapısal modelleme, kaymanın mekaniği ve termodinamiği, kristal plastisite için bünye denklemleri, yaygın mühendislik uygulamalarında kullanılan modeller, visko-plastik tutarlı modelleme, yapı oluşumu. Ortak Koşul: ME 220.
ME 440 Araç Mühendisliği (3-0)5
Parçacık kinematiği; rijit cisimlerin kinematiği; bir rijid cismin Newton kinetiği; impuls-momentum ve iş-enerji prensipleri; mekanikte analitik yöntemler; holonomik ve holonomik olmayan kısıtlar; virtüel deplasman; genelleştirilmiş kuvvetler; Hamilton prensibi; Lagrange denklemleri; kısıtlanmış genelleştirilmiş koordinatlar; kısıtlı durum uzayında hesaplama yöntemleri; Hamilton mekaniği; Gibbs-Appell denklemleri; jiroskopik etkiler. Ortak Koşul: ME 212.
ME 450 Mekatronik (3-0)5
Fiziksel sistemlerin modelleme, simülasyon ve tanımlanması; enstrümantasyon; algılayıcılar ve çeviriciler; donanım bileşenleri; pnömatik, hidrolik, mekanik ve elektrik motorları; Programlanabilir Mantık Denetleyici (PLC); işaretler, sistemler ve denetim; gerçek zamanlı ara yüz ve programlama; mikroişlemci tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve fabrika otomasyon, imalat ve makine sistemleri için projeler.
ME 451 Ölçme ve Değerlendirme (2-2)5
Deney tasarımı, ölçme ve veri kaydetme prensipleri; kuvvet, birim şekil değişimi, sıcaklık, akış ve ivme analizi; empedans eşleme, ölçme devreleri, MEMS sensörleri, Fourier dönüşümü kavramları ve olasılık ve istatistik uygulamaları; osiloskop, frekans çözümleyicileri, işlemsel yükseltici ve ısı ölçerler gibi tipik laboratuar ekipmanları kullanımı.
ME 453 Sistem Dinamiği (3-0)5
Mekanik, elektrik, ısıl ve akışkan seviye sistemlerinin birleşik modellenmesi; bir kapılı ve iki kapılı elemanlar; çizge gösterimleri; eleman denklemleri ve yapısal denklemler; dinamik sistemlerin durum denklemleri; nedensellik ve durum değişkenlerinin seçimi; birinci ve ikinci mertebeden sistemlerin zaman cevabı; yüksek mertebeli sistemler; frekans cevabı. Ortak Koşul: EE 350.
ME 455 Polimer Mühendisliği (3-0)5
Polimerlerin sentezi ve özellikleri; molekül yapısı ve özellikleri arasındaki ilişki; polimer işlemede reoloji; üretim yöntemleri ve uygulamaları. Ortak Koşul: ME 220.
ME 456 Kompozit Malzemelerin Üretimi (3-0)5
Kompozitlere giriş; kompozit üretim süreçleri; kompozit işleme için geçiş denklemleri; süreç modelleme; sayısal yöntemler ve MATLAB programlama tekrarı; gelişmiş termoplastik ve termoset matris fiber takviyeli kompozitler; sıvı kompozit kalıplama süreçleri; tasarım, modelleme, simülasyon ve aktif katılımlı reçine transfer kalıplama (RTM) ile vakum infüzyon (VI) süreçleri kullanarak kompozit parça üretimi, on-line kontrol ve veri toplama. Ortak Koşul: ME 220.
ME 461 Mikrosensörlerin Mekaniği (3-0)5
MEMS malzeme ve üretim tekniklerine genel bakış; mekanik kavramlar ve bileşenler; iletim teknikleri, MEMS sensörleri.
ME 462 Mikro ve Nanofabrikasyon (3-0)5
Mikro ve nano elektromekanik sistemlerin üretim ve karakterizasyonu, MEMS ve NEMS; mikrolitografi, kuru ve yaş aşındırma kimyasal aşındırma, fiziksel ve kimyasal buhar çökeltme prosesleri, elektro kaplama, yapıştırma, odaklanmış iyon demeti, yukarıdan aşağı yöntemler- elektron demeti litografisi, SPM, yumuşak litografi, kendinden birleşmeye dayalı aşağıdan yukarı yöntemler; yarıiletken nanoteknolojisi, nanotüpler ve nanoteller; biyolojik sistemler; moleküler elektronik. Ortak Koşul: ME 220.
ME 465 Aerodinamik ve Rüzgar Enerjisi (3-0)5
Rüzgar türbini ve rüzgar çiftliklerinde aerodinamik etkileşimlerinin araştırılması; sayısal modelleme, tasarım ve destek sistemleri; aeroelastisiteye giriş, vorteks dinamiği ve gürültü; atmosferik türbülans modelleri ve atmosferik sınır tabaka analizi; panel-girdap-art iz ve mertebe indirgenmiş yöntemler, turbomakine tasarımı, türbin, düşük hızlarda aerodinamik prensipler ve rüzgar türbinleri, pervane ve rüzgar çiftliği tasarımı/işletmesi; direnç azaltma, üç boyutlu etkiler, verimlilik ve akış kontrolü; aerodinamik test ve rüzgar tüneli deneyleri; rüzgar yardımı ile ulaşım, yelkenli ve temiz enerjide diğer gelişmekte olan konuların aerodinamiği. Ortak Koşul: ME 301.
ME 470 Bilgisayar Tabanlı Modelleme ve Simülasyon (3-0)5
Etkileşimli simülasyon için geometrik, fizik tabanlı ve olasılıksal modelleme metodolojisi ve ilgili hesaplama araçları: bilgisayar programlama, sayısal yöntemler, grafiksel modelleme ve programlama, fizik tabanlı ve olasılıksal modelleme teknikleri.
ME 481 Makine Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
Makine mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
ME 482 Makine Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
Makine mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
ME 490 Makine Mühendisliğinde Araştırma Projesi (1-0)5
Makine mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
ME 491 Makine Mühendisliği Tasarım Projesi I (1-3)8
Makine mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma; yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Son sınıf öğrencisi olma.
ME 492 Makine Mühendisliği Tasarım Projesi II (1-3)8
ME 491 dersinin devamı. Önkoşul: ME 491.