Close

Ders İçerikleri

CVE 201 Mühendislik Mekaniği I (3-0)5
Modelleme kavramı ve temel prensipler; rijit cisimler: eşdeğer kuvvet sistemleri; rijit cisimlerin dengesi; düzlem kafes sistemler; düzlem taşıyıcı sistemlerin çubuk elamanlarındaki kesit tesirleri (normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramları); mekanik özellikler, statik ve dinamik yükleme; normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti ve burulma momenti tesiriyle oluşan elastik gerilmeler ve sekil değiştirmeler; gerilme ve sekil değiştirme bağıntıları ve eksensel dönüşümleri; bileşik mukavemet halleri; kırılma hipotezleri; elastik eğri; elastik stabilite. Önkoşul: PHYS 101
CVE 202 Mühendislik Mekaniği II (3-0)5
Modelleme kavramı ve temel prensipler; kuvvetler, eşdeğer kuvvetler, eşdeğer kuvvet sistemleri; serbest cisim diyagramları ve denge denklemleri; virtüel iş ve denge halleri; iç kuvvetler; kafes ve dolu gövdeli kirişler; maddesel noktaların kinematiği; maddesel noktaların kinetiği; impuls ve momentum; rijit cisimlerin dinamiği; enerji prensipleri.
CVE 221 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri (3-0)5
Çimento, agrega, beton, kagir malzemeler, metaller, polimerler, kompozitler ve ahşap malzemeler; bu malzemelerin mühendislikte kullanım uygulamaları.
CVE 223 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri Laboratuarı (0-3)3
Agrega, beton, çelik gibi inşaat malzemeleri ile temel laboratuvar deneyleri: Agrega özgül kütle ve boşluk oranı tayini, agrega gradasyon dağılımı, çimento ve beton üzerine uygulanan temel deneyler, Schmidt çekici ile betonun dayanımı tayini, yapı malzemelerinin mikroskop ile incelenmesi, çelik çekme deneyi, metallerin eğilme deneyi, yapı malzemelerinin sertlik tayini. Ortak koşul: CVE 221.
CVE 232 Malzeme Mukavemeti (3-0)5
Gerilme ve sekil değiştirme; tek eksenli çekme testi, yapı elemanlarındaki sıcaklık etkisi; dairesel kesitli elemanların burulması; basit eğilme ve elastik eğri, kirişlerdeki kesme gerilmeleri; normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti ve burulma momenti tesiriyle oluşan gerilmeler; gerilme ve sekil değiştirmelerin eksensel dönüşümleri ve Mohr dairesi; enerji ilkeleri; stabilite ve burkulma. Ortak koşul: CVE 201.
CVE 233 Yapı Mühendisliği I (3-0)5
Mekanik ilkelerine giriş; eşdeğer güç sistemleri, güç diyagramları; basit düzlem yapılarının analizi; kirişlerde ve makaslarda içsel güç, kesme kuvveti, eğilme momenti ve aksiyal güç diyagramları; kesitlerin ataletinin ağırlık merkezi ve momentleri; baskı ve sünme kavramlarına giriş; denge, karşılaştırma ve oluşturma ilişkileri; eğilme ve kesme baskıları; kolon ve kirişlerde eğilme; burulma.
CVE 234 Yapı Mühendisliği II (3-0)5
Kolonlar, sürekli kirişler, makaslar, kafesler, kemerler, eğri kirişler, düzlemler ve kabukların analizi; çelik yapılar: malzeme özellikleri, birleşimler, birleştirici araçlar, itme ve çekme boruları; burkulma hesaplamaları.
CVE 299 İnşaat Mühendisliği Stajı I (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj inşaat mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
CVE 301 İnşaat Mühendisliği için Yer Bilimleri (3-0)5
Yerkürenin başlangıcı; minerallerin ve kayaların oluşumu, dağılımı ve özellikleri; değişim süreçleri; atmosferik etkilere maruz kalma; tortullaşma, başkalaşım; jeolojik yapılar; jeolojik haritaların kullanımı; mühendislik jeolojisi.
CVE 311 Zemin Mekaniği (3-0)5
Zeminin endeks özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zemin yapısı, suyun etkisi; sıkıştırılabilirlik ve konsolidasyon; gerilme, oturma ve mukavemet özellikleri; gerilme dağılımı ve analizi; yanal zemin basıncı: şev stabilizesi.
CVE 315 Zemin Mekaniği Laboratuarı (0-2)2
Temel laboratuar deneyleri: özgül ağırlık, Atteberg limitleri, dane boyu dağılımı, kompaksiyon, permeabilite (gecirimlilik), konsolidasyon, tek eksenli basınç dayanımı deneyi, Kaliforniya taşıma oranı (CBR) tayini, kesme kutusu deneyi, uç eksenli basınç dayanımı deneyi. Ortak koşul: CVE 311.
CVE 321 Akışkanlar Mekaniği (3-0)5
Akışkanlar mekaniğinin ana ilkeleri ve mühendislik problemlerinde uygulamaları; akışkan statiği; akışkanların kinematiği: süreklilik denklemleri, akış çizgileri, çevrintisiz akım hız potansiyeli; akışkanlar dinamiği: viskoz akışkanların akışı, Newton tipi akışkanlar, düzgün akis çizgili akımlar, türbülanslı boru akımları; seçmeli konular: sıkıştırılabilir akım, açık kanal akımı ve sınır tabaka teorisi. Ortak koşul: CVE 201.
CVE 330 Betonarme I (3-0)5
Betonarmede kullanılan betonun mekanik özellikleri; betonarme yapı elemanlarının çeşitli doğal ve fiziksel etkiler altında ve normal kuvvet, kesme kuvveti, moment ve burulma tesirleri altında davranışı; betonarme kirişlerin, kolonların ve döşemelerin tasarımı; betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları ile alakalı Türk standardı ve ilgili Amerikan standardının tanıtımı ve uygulamaları. Ortak koşul: CVE 232.
CVE 335 Yapı Analizi (3-0)5
Kabuller, denge ilkeleri ve mesnet reaksiyonlarının ve eğilme momenti, kesme kuvveti ve normal kuvvet diyagramlarının belirlenmesi; tesir çizgileri; yer değiştirme enerjisi; virtuel iş prensibi ile yer değiştirmelerin hesabi; Castigliano teoremi ve moment alan teoremleri; hiperstatik sistemler; kuvvet yöntemi, deplasman yöntemi; açı metodu, moment dağıtma metodu, rijitlik matrisi metodu; yapı analizinde bilgisayar programların yeri ve kullanımı. Ortak koşul: CVE 232.
CVE 340 Mühendislikte Sayısal Yöntemler (3-0)5
Nümerik yöntemlerin mühendislikteki örnek çalışmalarda kullanımı; enterpolasyon ve nümerik integral teknikleri;  Runge-Kutta ve çok adımlı metotları kullanarak diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri; parabolik ve eliptik denklemleri kullanarak, sonlu farklar yönteminin, kısmi diferansiyel denklemlerinin çözümünde kullanılması; yakınsama ve hata analizi, bilgisayar programlarının mühendislik problemlerine uygulanması ve geliştirilmesi.
CVE 341 Çelik Yapılar (3-0)5
Çelik yapı tasarımı, çeliğin malzeme özellikleri; emniyet gerilmesi yöntemi; Türk standartları, Eurocode ve AISC standartlarının tanıtımı; bağlantı elemanları, çekme elemanları, basınç elemanları, kolon ve kiriş sistemleri; kiriş ve putreller; düzlem sistemlerin, kafes sistemlerin ve endüstriyel yapıların tasarımı. Ortak koşul: CVE 232.
CVE 350 Temel Mühendisliği (3-0)5
Zemin mekaniği ve ilgili tekniklerin temel inşaatı tasarımına uygulanması; arazi ve zemin kesif yöntemleri; taşıma gücü ve oturmalar, yüzeysel ve derin temeller, temel çukuru destekleme sistemleri ve dayanma yapıları; örnek çalışmalar. Ortak koşul: CVE 311.
CVE 360 Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği (3-0)5
Karayolu ve hava alanı ağırlıklı, ulaştırma tesislerinin tasarım ilkeleri; planlama, mimari tasarım, drenaj, yol kaplaması, fotogrametri ve harita hazırlama, jeofizik yer altı tabakalarının etüdü ve numune alımı ve test edilmesi ve karayolu inşaatı.
CVE 366 Hidrolik Mühendisliği I (3-0)5
Hidrolojinin genel ilkelerinin niceliksel tanımı; su kullanım ve kontrol sistemlerinin tasarım ve analizi için hidrolik ve su kaynakları planlaması; depolama ve su taşıma; açık kanalların ve basınç borularının tasarımı; zemin suyu mühendisliği; su kaynakları projelerinin maliyet analizi. Ortak koşul: CVE 321.
CVE 399 İnşaat Mühendisliği Stajı II (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj inşaat mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
CVE 411 Çevre Mühendisliği (3-0)5
Su kaynakları, iletimi, su dağıtımı, su dağıtım hazneleri ve şebekeleri; atık su toplama ve uzaklaştırma; su ve atık su arıtma metotlarının tanıtımı.
CVE 430 Betonarme II (3-0)5
Betonarme derin kirişlerin, kabukların, katlanmış plaka elemanlarının, altyapıların, istinat duvarlarının, bacaların, depoların, siloların ve köprülerin analiz ve tasarımı; öngerilmeli beton: sünme, rötre ve sıcaklık etkileri; betonarme elemanlar için depreme dayanıklı tasarım kuralları; prefabrik beton. Önkoşul: CVE 330.
CVE 440 Mühendislikte Sonlu Elemanlar Yöntemleri (3-0)5
Mühendislikte sonlu elemanlar yöntemi uygulamaları. Önkoşul: CVE 340.
CVE 445 Risk Değerlendirme ve Yönetimi (3-0)5
Değerlendirme, analiz ve yönetim; Ortalama varyans portföy teorisi; etkili market hipotezi; tek ve çok faktörlü modeller; kesinlik eşdeğer analizi; stokastik analize giriş; opsiyonlar, gerçek opsiyonlar ve proje yönetimindeki uygulamaları; büyük yatırımlardaki risk analizi; girdi dağılımlarındaki ve simülasyonlardaki rastgele örnekleme; fayda ve risk önlemleri; bileşik risk yönetimi.
CVE 446 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (3-0)5
Gayrimenkul döngüsü; uygulanabilirlik çalışmalarına giriş; gayrimenkul gelişimi için kurumsal finans konularının irdelenmesi; Türk imar kanununa giriş; proje yapılabilirlik analizinin temelleri ve durum örnekleri; tasarım aşamasında dikkate alınan unsurlar, inşaat aşamasında dikkate alınan unsurlar, emlak teslimi aşamasında dikkate alınan unsurlar; kontrat yönetimi; projeye finans destek yöntemleri.
CVE 450 Mimari Mühendisliğe Giriş (3-0)5
Yapıların genel karakteri ve temel kavramlar; yapıların sınıflandırılması; binalarda mimari ve yapıya ait faktörler; geniş iç mekanlı binaların taşıyıcı sistemlerinin inşa edilebilirlik açıdan değerlendirilmesi ve tasarımı; bina form farklılığının yapısal sistemlerin değişmesi acısından değerlendirilmesi; yüksek yapıların tanıtımı; ulaştırma yapılarının tanıtımı.
CVE 455 Kıyı Mühendisliği (3-0)5
Kıyı bölgeleri; dalga tiplerinin sınıflandırılması, su dalgaları, su dalgalarının mühendislik özellikleri; dalga enerjisi, dalga dönüşümü, sıvılaşma, kırılma, kırınım; dalga kırma; dalga oluşumu ve tahmini; gel-git etkileri, dalga etki kuvvetleri; dalgakıran tasarımı, deniz seddi, kazıklı yapılar ve kumsal dolguları. Önkoşul: CVE 321.
CVE 456 Köprü Mühendisliği (3-0)5
Köprü mühendisliğinin tanıtımı; köprülerin tarihi gelişimi ve tipleri; köprü estetiği ve uygunluğu; tasarım süreci; kullanılan standartların irdelenmesi; köprü yükleri ve kuvvetlerin dağılımı; köprü geometrisi; kavramsal tasarım; otoyol ve yaya köprüleri için analiz araçları; betonarme ve çelik tabliye tasarımı; kazıklı ya da kazıksız temeller, köprü ayağı, istinat duvarı, kanat duvarı, kolonlar, tavan kirişi, izolatör taşıyıcılar; betonarme ve öngerilmeli beton köprü tasarımına giriş.
CVE 461 Yol Güvenliği Mühendisliği (3-0)5
Yol güvenliğinin ulusal ve küresel önemi; kaza araştırmaları; yol güvenliğinde, insan, araç, ve yol faktörleri; otoyolların ve şehir içi yol ağının güvenlik için, operasyonu, kontrolü ve yönetimi; güvenlik geliştirme programları; otoyol tasarım unsurları ve güvenliği arasındaki bağıntılar; güvenlik değerlendirme yöntemleri ve gereken önlemlerin alınması; etkinliğinin değerlendirilmesi ve maliyet-kazanç geliştirme programları; gelecekteki araştırma ihtiyaçları.
CVE 462 Akıllı Ulaştırma Sistemleri (3-0)5
Akıllı ulaştırma sistemlerinin tanıtımı, modern trafik yönetim sistemlerinde sensor kullanımı; uygulamalı trafik akış teorisi; trafik akışını belirleme; trafik simülasyonu ve simülasyon araçlarından örnekler; ayrık trafik modellemesi; trafik akış sensor teknolojileri; otoyol üzerinde sensor montajı; gelecekteki trafik yönetim uygulamaları için veri ihtiyacı; sensorlardan alınan bilginin trafik yönetiminde kullanılması; otobanlardaki kaza yönetimi; uyarlanır trafik sinyalleri; geçit yönetimi ve rampa kontrolü; akıllı ulaştırma sistemlerinin değerlendirilmesi. Önkoşul: CVE 360.
CVE 466 Hidrolik Mühendisliği II (3-0)5
Zorunlu akışkanlar mekaniği ve hidrolik konuların devamı olarak, hidrolojik zemin suyu akımı ve kirlenme kavramı; zemin suyu akışı ve zemin-altı atık taşınımı; gerçek yaşamdan örnek çalışmalar. Önkoşul: CVE 366.
CVE 470 İnşaat Yönetimi (3-0)5
İnşaat projelerinde maliyet analiz uygulamaları; ihale yöntemleri; inşaat maliyet hesabi, on-hesap, detaylı hesap; proje takibi ve maliyet kontrolü; inşaat muhasebe yöntemleri; kazanılan değer; performans indisleri; nakit para akış yönetimi.
CVE 481 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
İnşaat mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
CVE 482 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
İnşaat mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
CVE 490 İnşaat Mühendisliği Araştırma Projesi (1-0)5
İnşaat mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
CVE 491 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi I (1-3)8
İnşaat mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Son sınıf öğrencisi olma.
CVE 492 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi II (1-3)8
CVE 491’in devamı. Önkoşul: CVE 491.