Close

Ders İçerikleri

 

IAED    210      Bilgisayar Uygulamaları (2-2)4

Bilgisayar destekli tasarım uygulamaları; tasarımla alakalı yazılım paketlerinin karşılaştırmalı ve etkin analizi; bilgisayar destekli tasarım sunumu hazırlamaya yönelik ileri düzey teknikler, canlandırma ve sanal tasarım uygulamaları.

IAED    222      İnsan Faktörü (3-0)4
İnsan faktörü ve boyutlarının iç mekan tasarımına etkilerinin araştırılması.
IAED    299      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Stajı I (0-0)5

Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj iç mimarlık ve çevre tasarımı  ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.

IAED    301      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı I (2-6)8

Kamu iç mekanı, konuksever tasarım, insani yaşam ve çalışma ortamlarının mekansal tasarımı, kapsamlı tasarım, iç mekan detayı ve dokümantasyonu, bina sistemleri ve elemanları. Önkoşul: ARCH 202.

IAED    302      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı II (2-6)8

Kamu iç mekanı ve sağlık hizmetleri tasarımı, sağlık hizmetleri konusu, servis, yatak ve bakım üniteleri, kültürel ilişkiler, engelli gereksinimleri, bina güvenliği ve mekansal konfor. Ӧnkoşul: IAED 301.

IAED    311      Mobilya Tasarımı (2-2)4

Fonksiyon, malzeme ve üretim yöntemlerini dikkate alan mobilya, insan ve fiziksel çevre ilişkileri, ergonomi ve insan boyutları ve ısmarlama mobilya detaylandırılması; strüktür, güvenlik, teknik ve ifade, dayanıklılık ve deneme standartları.

IAED    312      İç ve Dış Mekan Tasarımı (2-2)4

İç mekan ve çevre tasarımı malzemeleri ve elemanları: doğal ve yapay elemanların iç ve dış mekan tasarımlarında kullanımı; ergonomi, değişik malzemelerin ve elemanların iç mekanda plastik etkileri, bu elemanların ve mimari tasarımla uyumu, malzeme ve elemanların tasarım sürecine etkilerinin araştırılması; iç ve dış mekan tasarımı: İç ve dış mekanlarda modüler tasarımı etkileyen faktörlerin incelenmesi; üretim vaziyetleri, gerçekleştirme ve bakım,  iyi ve kötü modüler tasarım örneklerinin analizi, belirlenen bir konuda küçük bir tasarım projesi.

IAED    320      Mobilya Tarihi (3-0)5

Mobilyanın tarihin kronolojik gelişimi, portfolyo hazırlanması; seminer sunumları.

IAED    330      Fütürist Çevre (3-0)5

Global bir perspektifle hayali ve fütürist çevre tasarlama yöntemleri; fütürist teknolojilerin, ütopik, illüzyonist ve fantezi ortamların araştırılması, yenilikçi, alternatif ve değişken kavramsal problem çözümü.

IAED    343      Şehir Mekanının Morfoloji ve Tipolojisi (3-0)5

Fiziksel ilkeler, fonksiyonlar, ilişkiler ve şehir mekanlarının (binalar, arazi formları ve bitkiler) fiziksel öğeleri; şekilsel ve temel bir dilin hazırlanması amacıyla kentsel mekanın tipolojik ve morfolojik tekniklerle çalışılması.

IAED    360      Renk Teorisi ve Uygulamaları (3-0)5

Renk teorileri ve sistemleri, renk algısı; renk ilişkileri, sembolik renk tercihleri, mekansal algı ve renk illüzyonu, renklerin mimari uygulamalarda kullanımı.

IAED    362      Peyzaj Mimarlığı (2-3)5

Tarihsel ve çağdaş peyzaj kuramları; peyzaj tasarımıyla ilgili malzeme, teknik, ekim konularına giriş; kapsam ve karmaşıklığı kısıtlı örnek olaylar aracılığıyla gerçek peyzaj tasarımı problemlerine giriş; peyzajın temsili konusuna giriş; peyzaj tasarımı ilkelerinin, geleneksel ve dijital tasarım ve görselleştirme araçları kullanılarak, küçük ölçekli alan-planlama projelerinde uygulanması.

IAED    399      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Stajı II (0-0)5

Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj iç mimarlık ve çevre tasarımı  ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.

IAED    401      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı III (2-6)8

Kompleks ve geniş iç mekanların dar ve kapalı alt mekanlarla ilişkisini kurgulayan detaylandırılmış iç mimari projelerinin tasarımı ve sunumu, iç ve dış organizasyonlar ve tasarım elemanları, bina sistemlerinin entegrasyonu ve mimari tasarımın sosyal, kültürel ve yasal boyutları. Önkoşul: IAED 302.

IAED    402      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı IV (3-0)5

Kompleks ve geniş iç mekanların dar ve kapalı alt mekanlarla ilişkisini kurgulayan detaylandırılmış iç mimari projelerinin tasarımı ve sunumu; iç ve dış organizasyonlar ve tasarım elemanları; bina sistemlerinin entegrasyonu ve mimari tasarımın sosyal, kültürel ve yasal boyutları, sürdürülebilir tasarım çalışmaları. Önkoşul: IAED 401.

IAED    420      Şehir Mekanı ve Mobilya (3-0)5

Şehir mobilyası, ürün kimliği, şehir mobilyası güçlendirme sistemleri, şehir mekanı tasarımının estetik, fonksiyonel ve ekonomik boyutları.

IAED    440      İç Mekan Analiz Sistemleri (3-0)5

İç mekan sistemlerinin ve elemanlarının analizi, iç mekan tasarımının temel özellikleri ve çevreyle ilişkisi, sayısal ve niteliksel mekan analizi, tasarım sistemleri ile mekan kalitesinin algısı ve illüzyonunun kontrolü.

IAED    445      Şehirler Anıtlar ve Peyzaj (3-0)5

Şehrin tanımlanması ve değerlendirilmesi, şehrin gelişimi ve aktiviteleri, fonksiyonları, hareket mecraları ve bunlara karşılık gelen fiziksel formlardan oluşan elemanları, arazi ve bazı arazilerde bulunan anıtların çevreleriyle beraber kronolojik bir çerçevede analizi, anıtların yer aldığı sosyal ve ekonomik sistemlerin gelişiminin analizi; peyzajın yerleşim alanı ile ilişkisinin çalışılması, peyzaj tasarımı ile ilgili malzemelerin, tekniklerin ve bitkilerin tanıtımı.

IAED    450      Peyzaj Ekolojisi (3-0)5

Ekosistemlerin birleşimi, strüktürü, fonksiyon ve değişimleri, ekosistem peyzaj elemanlarının dağılım biçimleri ve peyzajın ekolojik değişimleri.

IAED    455      Mekan Kültür Kimlik (3-0)5

Kullanıcıların kültürel ve mekansal değerlerinin kentsel tasarım ve planlamaya yönelik çalışılması, kullanıcıların kültürel kimlikleri ile fiziksel konumları arasındaki ilişki; mekanın teorik çerçevesi, kültür ve kimlik, mekana atfedilen kültürel anlam ve sembollerin bir araştırma projesine yönelik çalışılması, bu projenin politik etkileri.

IAED    460      Çevre Yönetimi (3-0)5

Çevre yönetimi ve ekonomisine giriş, çevresel kararların ekonomik ve örgütlenme boyutları, ekonomik yaklaşımların değerlendirilmesi, çevre kuruluşları ve çeşitli çıkar grupları arasındaki ilişkiler, profesyonel tasarımcının çevresel karar oluşturma süreçlerine etkisi; bina ekonomisinin temel kavramları.

IAED    470      İç Mimarlık Fiyatlandırılması ve Yönetimi (3-0)5

Tasarım sürecine etki eden finansal kavramlar, profesyonel bir tasarım firmasının yönetimi ve verimliliği, projelerin bütçelendirilmesi, bir firmanın finansal varlığını sürdürmeye yönelik teknikler ve konular.

IAED    481      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında Özel Konular I (3-0)5

İç mimarlık ve çevre tasarımında güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.

IAED    482      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında Özel Konular II (3-0)5

İç mimarlık ve çevre tasarımında güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.

IAED    490      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Projesi (1-0)5

İç mimarlık ve çevre tasarımı alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.