Close

Ders İçerikleri

EM 111 Endüstri Mühendisliğine Giriş (2-0)3

EM´nin temelleri, doğrusal programlama, üretim planlaması, olasılıklı karar analizi, tedarik zinciri yönetimi, finans mühendisliği, kalite control ve hizmet sistemleri konularında giriş bilgileri.

EM 202 Mühendisler için İstatistik         (3-0)5

Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: Örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: Saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi: Tasarım, yöntem seçimi, anlamlılık düzeyi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma: Uygun dağılımın seçimi, yöntem seçimi, parametrelerin kestirimi, uyum iyiliğinin değerlendirilmesi ve yorumlanması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri; ilgili bilgisayarlı modelleme/analiz ve görsel veri sunum yöntemleri. Önkoşul: MATH 220.

EM 211 Yöneylem Araştırması I               (3-0)5

Matematiksel modelleme kavramları; doğrusal programlama: Problem formülasyonu, simpleks and eşlenik simpleks yöntemleri, eşleniklik ve duyarlılık analizi; ulaşım modeli ve türevleri; ağ modelleri; tamsayılı doğrusal programlama: Problem formülasyonu, büyük-M metodu, integralite özelliği, dal-sınır metodu. Önkoşul: MATH 142.

EM 212 Yöneylem Araştırması II              (3-0)5

Klasik en iyileme kuramı: Tek değişkenli en iyileme, dışbükeylik, kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli en iyileme, Karush-Kuhn-Tucker en iyilik şartları, varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel en iyi olma; doğrusal olmayan programlama: Doğrudan arama ve eğim yöntemleri; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı en iyilemeye giriş. Önkoşul: EM 211.

EM 250 İşlem Analizi ve Tasarımı            (4-0)6

Endüstriyel organizasyon, iş analizi, çizenek hazırlama teknikleri ve şematik modeller, mikrohareket etüdü, kronometreli zaman etüdü, önceden belirlenmiş zamanlı sistemler, iş örneklemesi, montaj hattı dengelemesi.

EM 240 İmalat Teknikleri            (3-0)5

Üretim süreçleri: dökme, özel makine işlemleriyle metal şekillendirme ve metal kesme (tornalama, frezeleme, delme ve taşlama), ürün ve süreç tasarımı, üretim otomasyonu: Sayısal kontrol, CNC programlama, PLC, FMS hücreleri, endüstriyel robotlar ve ilgili yazılımlar.

EM 242 İmalat Teknikleri Laboratuarı    (0-2)2

Ticari bir CAD yazılımı ile teknik çizim yapma, konvansiyonel (manuel) ve CNC torna ve freze uygulamaları, üretim bandı ve robotu sayısal kontrol uygulamaları. Ortak koşul: EM 240.

EM 299 Endüstri Mühendisliği Stajı I     (0-0)5

Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj endüstri mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.

EM 321 Sistem Benzetimi           (3-0)5

Benzetim modellerine giriş, girdi veri modellemesi, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, benzetimli en iyileme, Arena programı kullanarak benzetim modellemesi. Önkoşul: MATH 220.

EM 325 Rassal Modeller              (3-0)5

Kesikli ve sürekli Markov zincirleri, doğum ve ölüm süreçleri, kuyruk teorisindeki uygulamalar, karar teorisine kısa bir giriş: Karar ağaçları, tam bilginin beklenen değeri. Önkoşul: MATH 220.

EM 332 Üretim Sistemleri Yönetimi      (3-0)5

Tahminleme, yığışık planlama, rassal olmayan envanter ve parti-büyüklüğü modelleri, çizelgeleme, kapasite planlama, tam zamanında üretim, kanban sistemleri, grup teknolojisi ve hücresel imalat. Önkoşul: EM 211.

EM 334 Üretim Sistemleri Yönetimi Laboratuarı             (0-2)2

Piyasada yaygınlıkla kullanılan ticari yazılımlar ile tahminleme, çizelgeleme ve ERP uygulamaları. Ortak koşul: EM 332.

EM 342 Tedarik Zinciri Yönetimi              (3-0)5

Rassal envanter modelleri, risk havuzlaması, çok kademeli envanter modelleri, tedarik zincirlerinde bilginin değeri, kamçı etkisi, lojistik ağ yapılandırması, dağıtım stratejileri, merkezi/merkezi olmayan kontrol, tedarik zinciri kontratları, sratejik işbirlikleri. Önkoşul: EM 211.

EM 352 Kalite Planlama ve Denetimi    (3-0)5

İstatistiksel süreç kontrolü, belirtim (teknik özellik) ve dayanıklılık (tolerans), kontrol çizitleri, süreç yeterliliği çalışmaları, onama örneklemesi, kalite kararlarının maliyete etkisi, toplam kalite yönetimi, kalite geliştirme programları ve yöntemleri. Ortak koşul: EM 202.

EM 362 Hizmet Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi             (3-0)5

Hizmet sektörünün ekonomideki yeri; hizmetin doğası; hizmet stratejisi; yeni bir hizmetin geliştirilmesi; hizmette kalite ve üretkenlik; tesis tasarımı; süreç iyileştirilmesi ve performans ölçümü; arz, talep ve bekleme sıralarının yönetimi; tesis yerleşimi.

EM 371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı        (3-0)5

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri; temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; amortisman ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; ekipman yenileme zamanlaması; kredi, kiralama ve finansal yatırımların değerlendirme ve karşılaştırılması; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; portföy analizinin temelleri ve ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri. Ortak koşul: MATH 151.

EM 399 Endüstri Mühendisliği Stajı II    (0-0)5

Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj endüstri mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.

EM 410 Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler    (3-0)5

Temel hesaplama karmaşıklığı: NP-tamlık, büyük O gösterimi, algoritmaların zaman ve alan karmaşıklığı, temel sezgiseller: Açgözlü sezgiseller, iyileştirme sezgiselleri (dik çıkmak/alçalma, yerel arama), yapıcı sezgiseller, metasezgiseller: Tavlama benzetimi, tabu arama, genetik algoritmalar, karınca kolonisi optimizasyonu ve melez algoritmalar. Önkoşul: EM 211.

EM 419 Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları           (3-0)5

Matematiksel programlamanın gözden geçirilmesi: Teori, modelleme kavramları, teknikler; Genel Cebirsel Modelleme Sistemi (GAMS): Sözdizimi temelleri, seçenekler, çözücüler, ileri özellikler; çeşitli modelle uygulamaları (ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın): Taşımacılık problemi, en kısa yol problemi, maksimum akış problemi, gezici satış memuru, atama problemi; eğitmenin özelleşme ve ilgi alanlarına bağlı olarak başka uygulamalar. Önkoşul: EM 212, MATH 220.

EM 425 Rassal Programlama      (3-0)5

Belirsizlik altında karar verme, rassal programlama teorisi, rassal programlamanın beklenen değeri, rassal programlama uygulamaları, iki basamaklı doğrusal rassal programlama, çok basamaklı doğrusal rassal programlama, L şekilli algoritma, rassal çözüşüm. Önkoşul: EM 212, MATH 220.

EM 430 Envanter Planlaması     (3-0)5

Envanter yönetiminin bağlam ve önemi, temel ekonomik sipariş miktarı modeli, miktar indirimleri, tek ürünlü envanter modelleri: Zamanla değişen talep, rassal olmayan talep, gazeteci çocuk modeli, rassal tedarik süresi, sürekli ve dönemsel gözden geçirme: (s, Q) (s, S), (R, S), (R, s, S) modelleri, ABC envanter yönetimi, dayanıksız mallar için modeller, eşgüdümlü ikmal, çok basamaklı envanter sistemleri. Önkoşul: EM 211, MATH 220.

EM 432 Tahminleme     (3-0)5

İstatistiksel tahminleme yöntemleri, zaman serisi analizi, Holt-Winters yöntemi, Box-Jenkins (ARIMA) metodolojisi, R’da programlama.

EM 440 Çizelgeleme      (3-0)5

Makine çizelgeleme: Rassal olmayan tek makine, akış dükkan ve iş atölyesi çizelgeleme, proje çizelgeleme: CPM (kritik yol yöntemi) ve PERT (Program Kıymetlendirme ve İnceleme Tekniği), zaman-maliyet dengeler, işgücü planlaması, mürettebat planlaması. Önkoşul: EM 211.

EM 470 Karar Analiz Modelleri (3-0)5

Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.

EM 471 Finans Mühendisliğine Giriş     (3-0)5

Yatırımlar ve piyasalar; faiz teorisi; sabit getirili menkul değerler; faiz oranlarının dönem yapısı; ortalama-varyans portföy teorisi: Risksiz ve riskli varlıklar, Markowitz modeli, iki fon ve bir fon teoremleri; sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli: Piyasa dengesi, fiyatlandırma modeli, sermaye piyasası ve menkul değerler piyasası doğruları; portföy seçimi: Fayda Teorisi, riskten kaçınma, ortalama-varyans kriteri; türev menkul değerler: Vadeli sözleşmeler, vadeli işlemler, takaslar, riskten korunma; varlık dinamiği modelleri ve opsiyon teorisi. Önkoşul: MATH 151, MATH 220.

EM 475 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi      (3-0)5

Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, organizasyonel tasarım, sistemlerin kontolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.

EM 476 Sürdürülebilirlik Mühendisliği (3-0)5

Üçlü alt çizgi, insan kaynağı, iklim değişikliği, bilimsel süreç ve sürdürülebilirlik, temel ekolojik kavramlar, biyolojik çeşitlilik, doğal sistemlerin karmaşıklığı, insanlar tarafından tasarlanan sistemlerin limitleri, ekosistem hizmetleri (su, hava, besin sistemleri, toksinler), ekolojik ayak izi, sürdürülebilir endüstri ve kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik performans kriterleri, sürdürülebilir gelişim için kaynak dağıtımı ve karar verme, sürdürülebilir malzemeler, sürdürülebilir tasarım kavramları, sürdürülebilir yapılar (yeşil binalar), sürdürülebilir ulaşım seçenekleri, sürdürülebilir şehirler, yenilenebilir enerji kaynakları ve misafir konuşmacılardan ders içeriği ile ilgili çeşitli sunumlar.

EM 477 Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları (3-0)5

Matematiksel oyun kuramına genel bir bakış; sıfır olmayan toplamlı oyunlar: Stratejiler, Nash dengesi, tepki fonksiyonları; matris oyunlar, stratejik biçimdeki oyunlar, Nash özyinelemesi, saf ve karışık dengeler; sıralı oyunlar: Geniş-form temsili, mükemmel ve eksik bilgi, ardışık denge, ardışık rasyonellik, alt mükemmel denge; oyunların matematiksel programlama programları olarak modellenmesi, çözüm karakterizasyonu, çözüm stratejileri ve ilgili optimizasyon yöntemleri; uygulamalar: İhale tasarımı, oligopol rekabet, üretici-perakendeci pazarlığı, kapasite/tıkanıklık fiyatlandırması vs. Önkoşul: EM 212, MATH 220.

EM 481 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I                  (3-0)5           

Endüstri mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.

EM 482 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II          (3-0)5

Endüstri mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.

EM 490 Endüstri Mühendisliği Araştırma Projesi            (1-0)5

Endüstri mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.

EM 491 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi I              (1-3)8

Endüstri mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Son sınıf öğrencisi olma.

EM 492 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi II             (1-3)8

EM 491’in devamı. Önkoşul: EM 491.