Close

Ders İçerikleri

EE 201 Devre Kuramı I (4-0)5
Kirchoff yasaları; doğrusal direnç devreleri; çevre ve düğüm yöntemleri; devre teoremleri; işlevsel yükselteçler; enerji depolama elemanları; dalga biçimleri; birinci dereceden devrelerin analizi; ikinci dereceden devrelerin analizi.
EE 202 Devre Kuramı II (3-0)5
Ortak endüktans ve ideal transformatörler; sinüzoidal sürekli durum analizi; güç hesaplamaları; Laplace dönüşümü; s-bölgesi devre analizi; transfer fonksiyonları; üç fazlı devreler; ağ fonksiyonları; Bode çizelgeleri. Önkoşul: EE 201.
EE 203 Devre Laboratuarı I (0-2)2
Voltmetre kullanarak ölçme, ampermetre, osiloskoplar, köprü ve diğer enstrümanlar; direnç devreleri; işlemsel yükselteç devreleri; kondansatör ve bobin karakteristikleri; birinci ve ikinci derece devreler. Ortak Koşul: EE 201.
EE 221 Elektromanyetik Kuramı (4-0)5
Vektör analiz; elektrostatik alanlar; malzemelerin dielektrik özellikleri, elektrostatik enerji ve kuvvetler; durgun elektrik akımları ve statik manyetik alanlar; elektromanyetik alanlar; Faraday endüksiyon yasası; elektromanyetik alanlarda enerji ve kuvvetler; Maxwell denklemleri; zaman-harmonik elektromanyetik dalgalar; tekdüze düzlem dalgaları. Önkoşul: MATH 152, PHYS102.
EE 242 Sayısal Sistemler (3-0)5
Sayı sistemleri; mantıksal cebir, mantık devreleri ve sadeleştirmesi; kapılar ile mantıksal tasarım; MSI ve LSI teknolojileri; birleşimsel devre, ardışık devreler; sayaçlar, ötelemeli yazmaç, aritmetik mantık; bellek ve kontrol üniteleri.
EE 244 Sayısal Sistemler Laboratuarı (0-2)2
Mantık kapıları ile deneyler ve birleşimsel devreler, sayısal aritmetik devreler, çoklayıcılar, flip-floplar, sayaçlar, ötelemeli yazmaçlar. Ortak Koşul: EE 242.
EE 299 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajı I (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj elektrik-elektronik mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
EE 311 Elektronik I (3-0)5
Metaller ve yarı iletkenler iletim mekanizması, yarı iletkenlerde doping, p-n bağlantısı; diyot karakteristikleri ve uygulamaları, güç kaynakları; iki kutuplu bağlantı; transistörün çalışması, transistör karakteristikleri, transistör kutuplama, küçük işaret modellenmesi ve analizi; JFET’in çalışması ve kutuplama; MOSFET’in çalışması ve kutuplama; FET küçük sinyal modelleme ve analizi; BJT ve JFET kuvvetlendiricilerin frekans tepkisi. Önkoşul: EE 201.
EE 312 Elektronik II (3-0)5
Çok katmanlı yükselteçler, bağlaşım teknikleri ve frekans tepkisi, diferansiyel yükselteçler; Transistörlerin yüksek frekanslı modellemesi; geri besleme ve geniş bant teknikleri; analog entegre devreler; OP-AMP; güç amplifikatörleri, süzgeçler ve osilatörler, regüle güç kaynakları. Önkoşul: EE 311.
EE 313 Elektronik Laboratuarı I (0-3)3
Diyot özellikleri; transistör kutuplama, transistör parametrelerin ölçümü; diyot dalga şekillendirme ve dengelemeli zayıflatıcı devreler; transistör (BJT) anahtarlama devreleri; DA güç kaynakları ve kararlı devreler; tek ve çok kademeli transistör yükselteçler; yükselteçlerin frekans tepkisi; diferansiyel yükselteçler, güç yükselteçleri, osilatörler, geri besleme yükselteçler, işlemsel yükselteçler. Ortak Koşul: EE 311.
EE 331 Sinyaller ve Sistemler (3-0)5
İşaretler ve sistemlerin zaman ve frekans alanındaki analizi; dönemli (periyodik) sinyaller; evrişim tümlevi; dik (ortogonal) fonksiyonlar ile bilgi iletimi; Fourier dönüşümleri; süzgeçler; modülasyon teorisi; ayrık zamanlı sinyallerin ve sistemlerin analizi; ayrık zaman Fourier dönüşümü (DFT), bilgisayar uygulamaları. Önkoşul: MATH 152.
EE 332 Haberleşme Kuramına Giriş (3-0)5
Sinyal uzayları; Fourier dönüşümleri, lineer sistemler; analog ve sayısal süzgeç; bant geçiren işlemleri ve sistemleri; doğrusal ve açısal kiplenim; kipleyiciler ve kip çözücüler; AM/FM radyo, TV, FDM; olasılık ve rastgele işlemlerin gözden geçirilmesi; haberleşme sistemlerinin gürültü analizi; darbe kiplenimi (PM), PCM ve TDM. Önkoşul: EE 331.
EE 336 Sayısal İşaret İşleme (3-0)5
Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, kararlılık ve nedensellik; ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü; Z-dönüşümü; örnekleme ve nicemleme şemaları; örnekleme teorisi; A/D, D/A dönüşüm; LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri ve gerçekleşmeleri; sayısal süzgeç tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; hızlı Fourier dönüşüm (FFT) teknikleri; bilgisayar uygulamaları. Önkoşul: EE 331.
EE 341 Mikroişlemciler (3-0)5
Mikroişlemci sistemleri elemanları; donanım ve yazılım analizi; adresleme teknikleri; giriş/çıkış aygıtları; iletişim yolları ve bağlantıları; mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı; tek kartlı mikrobilgisayar sistemleri. Önkoşul: EE 242.
EE 343 Mikroişlemciler Laboratuarı (0-2)2
Mikroişlemci sistemler ve tek kartlı mikrobilgisayar sistemleri üzerine deneyler, tasarım ve uygulamalar. Ortak Koşul: EE 341
EE 350 Sistem Dinamiği ve Denetimi (3-0)5
Doğrusal denetim sistemlerinin incelenmesi; türevsel denklemler ve aktarım işlevi; birinci ve ikinci derece sistemlerin geçici tepkisi; kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı; Routh-Hurwitz kıstası, kök-eğrisi çizelgeleri; frekans alanında sistem incelemesi; Bode ve kutupsal çizelgeler; Nyquist kararlılık ölçütü; doğrusal denetim sistemleri tasarımına giriş; denetleyici tasarım yöntemleri. Önkoşul: MATH 142, MATH 261.
EE 362 Elektromekanik Enerji Dönüşümü (3-0)5
Elektromanyetik devreler, ferromanyetik malzemelerin özellikleri; tek fazlı transformatörler; elektromekanik enerji dönüşümünün ilkeleri; tekli ve çoklu uyarılmış, doğrusal ve döngüsel sistemler; DA makineleri, kuramı, üreteçler (jeneratörler), motorlar; AA elektrik makineleri sarımlarından üretilen elektromanyetik alanlar, titreşen ve dönen manyetik alanlar, sarımlarda çıkarsanan emf; Endüksiyon makineleri, eşdeğer devreler, sürekli durum incelemesi; eşzamanlı (senkron) makineleri, eşdeğer devreler, sürekli durum incelemesi. Önkoşul: EE 202, EE 221.
EE 364 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Laboratuarı (0-2)2
Transformatörler, elektrik motorları ve generatörler üzerine deneyler ve uygulamalar. Ortak Koşul: EE 362.
EE 372 Güç Elektroniği (3-2)6
Anahtarlama devreleri ve güç elektroniğinde temel kavramlar; diyot, SCR, triyaklar, GTO, BJT, MOSFET, IGBT ve MCT'lerin işlevsel özellikleri; denetlenmiş ve denetlenmemiş tek ve üç fazlı doğrultucular; DA kırpıcılar; eviriciler, tek ve üç fazlı eviriciler, darbe genlik kiplemesi ve gerilim ayarlaması; AA kırpıcılar; döngüsel dönüştürücüler; koruma devreleri; anahtarların paralel ve seri işlemleri. Önkoşul: EE 202.
EE 383 Elektroniğe Giriş Laboratuarı (0-2)2
Transistörlerin beslenmesi; tek ve çok katmanlı transistör yükselticileri; transistör parametrelerinin ölçümü; DA güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler; yükseltici frekans tepkisi; fark yükselteçleri, güç yükselteçleri, salınıcılar, geribesleme yükselteçleri, işlemsel yükselteçler. Ortak Koşul: EE 311.
EE 399 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajı II (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj elektrik-elektronik mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
EE 410 Sayısal Elektronik (3-0)5
Sayısal elektroniğin temelleri; geniş işaret transistör modelleri; BJT eviriciler ve mantık devreleri (TTL, ECL); MOS eviriciler ve mantık kapıları (NMOS, CMOS); Flip-floplar; yarıiletken bellekler (ROM, RAM); örnekleme devreleri (A/D ve D/A dönüştürücüler). Önkoşul: EE 312.
EE 411 Endüstriyel Elektronik (3-0)5
Endüstriyel kontrol sistemlerinin katı hal bileşenleri, güç yarıiletken anahtarları, triyaklar, SCR’lar, DA-DA dönüştürücüleri, transformatörler, eviriciler, tetikleme cihazları, bilgisayarlı denetim meseleleri, darbe genlik kiplemesi yöntemleri, foto-elektronik, endüstriyel uygulamalar.
EE 412 İletişim Elektroniği (3-0)5
Etkin ve edilgen süzgeçler; transistörler; LC ve kristal salınıcılar; PLL’ler ve frekans birleştiriciler; doğrusal ve üstel kipleyici ve kip çözücü tasarımı. Önkoşul: EE 312.
EE 414 VLSI Tasarımına Giriş (3-0)5
Çok büyük ölçekli tümleşik (VLSI) devrelerin tasarım yöntemleri ve hızlı gerçeklenmesi; Verilog HDL, MOS teknolojisi ve mantık; yapısal tasarım; tasarım kuralları, yerleşim yordamları; tasarım kolaylaştırıcılar, yerleşim, tasarım kuralları denetimi, mantık ve devre benzetimi; zamanlama; sınanabilirlik; devre geliştirme ve yerleşim projesi. Önkoşul: EE 241, EE 312.
EE 421 Elektromanyetik Dalgalar (3-0)5
Zaman ve frekans alanında Maxwell denklemleri; elektromanyetik enerji ve güç; dalga denklemi; düzgün düzlem elektromanyetik dalgalar; yansıma ve kırılma; iletim hatlarına, dalga kılavuzlarına, antenlere ve yayılıma giriş. Önkoşul: EE 221.
EE 422 Mikrodalgalar (3-0)5
İletim hatları; alan ve dağıtık devre incelemesi; frekans ve zaman alanı incelenmesi; dalga kılavuzu yapıları; dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları; empedans dönüşümleri ve eşitleme yöntemleri; mikrodalga düğümlerinin serpme matrisi. Önkoşul: EE 421.
EE 424 Antenler ve Yayılım (3-2)6
Anten parametreleri; doğrusal antenler; anten yayılım ve empedansı üzerine yerkürenin etkisi; yuva ve çatal antenlerden yayılım; anten dizilimleri ve genel dizilim formülü; alacı anten teorisi; yer dalgası bileşenleri, troposferik ve iyonosferik yayılım. Önkoşul: EE 421.
EE 431 Sayısal İletişim (3-0)5
Darbe kiplemesi, örnekleme süreci, darbe-genlik kiplemesi, zaman-bölüşümü çoklaması, niceleme, darbe-kod kiplemesi; doğru kodları, temel bant darbe iletimi, sayısal geçiş bandı iletimi, bilgi kuramı ve hata kontrol kodlamasına giriş. Önkoşul: EE 332.
EE 432 Kablosuz İletişim (3-0)5
RF ve kablosuz teknolojiye giriş; RF tasarımında temel kavramlar; RF devrelerinde gürültü, hücresel, radyo ve telefon teknoloji sistemleri; hücresel (mobil telefon) sistemleri tasarım temelleri; frekans planlaması, girişim/karışma, hücre ayırma, dilimleme; mobil radyo yayılım modelleri, büyük ölçek yayılma modelleri, güzergah modelleri kullanarak bağlantı (link) bütçe tasarımı, küçük ölçek veya sönümlenme modelleri; çoklu erişim yöntemleri; hücresel sistemlerin kapasitesi; telsiz mobil sistemleri ve standartları. Önkoşul: EE 332.
EE 433 Kodlama Kuramı (3-0)5
Haberleşme ve veri saklamada hata tespit ve düzeltme kodları, sınırlı alan ve çokterimli (polinom) cebiri, doğrusal kodlar, Hamming ve Reed-Mueller kodları, döngüsel kodlar, çevrimsel kodlar, burst hata düzeltme kodları, aralama, yangın kodları ve Reed-Solomon kodları.
EE 434 İletişim Ağları (3-0)5
Modern iletişim ağlarına giriş, mimari ve protokoller, veri trafiği, ağ tasarımı ve denetim yöntemleri, kuyruk modelleri, inceleme yöntemleri, hata düzeltme yöntemleri, çoklu erişim kanalları, ağ güvenliği. Önkoşul: MATH 220, EE 332.
EE 435 Kestirime Giriş (3-0)5
Rastgele girdili doğrusal dinamik sistemler; en küçük kareler kestirim yöntemi, toplu ve tekrarlamalı en küçük kareler kestirimi, en iyi doğrusal yansız kestirici, en büyük olasılık kestirimi, ortalama kareli kestirim, durum kestirimi ve Kalman süzgeci, genişletilmiş Kalman süzgeci, Kalman-Bucy süzgeci, parçacık süzgeci, ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliğinde uygulamaları. Önkoşul: MATH 220, EE 331.
EE 436 İletişim Ağlarının Benzetimi (3-0)5
İletişim sistem mühendisliğinde benzetimin rolü, benzetim yaklaşımları ve yöntemleri, süzgeç modelleri, gürültü üretimi, Monte-Carlo benzetimi, sayısal haberleşme, kanal modelleme, kodlama ve istatistiksel kestirim yöntemleri üzerine pratik örnekler ve uygulamalar. Önkoşul: EE 332.
EE 437 Sayısal Görüntü İşleme (3-0)5
2 boyutlu (2B) örnekleme, örtüşme, niceleme; renk bilimi, insan görü sistemi temelleri; 2B dönüşümler, DFT, DCT ve dalgacık dönüşümleri; görüntü süzgeçleme, kenar tanıma, iyileştirme ve onarma; tersine problemler ve tomografik geri çatma; görüntü inceleme, renk ve doku kesimleme; görüntü sıkıştırma. Önkoşul: EE 336.
EE 438 Sayısal Ses İşleme (3-0)5
Konuşma ve ses üretim ve algılamanın temelleri; sayısal ses işlemenin temel yöntemleri: kısa-süre enerji, genlik, özilinti, kısa-süre Fourier incelemesi, benzeryapılı yöntemler ve doğrusal kestirimci yöntemler; ses kestirimi yöntemleri: ses/ses-olmayan sezimi, sesli/sessiz/ses-olmayan bölütleme/sınıflandırma, perde sezimi, formant kestirimi; ses işaret işleme uygulamaları: ses kodlama, ses birleşimi, ses tanıma/doğal dil işleme; bilgisayar uygulamaları. Önkoşul: EE 336.
EE 450 Doğrusal Sistemler (3-0)5
Doğrusal uzaylar, doğrusal işleçler, özdeğerler ve özvektörler, doğrusallık, girdi-çıktı ve durum uzay gösterimleri, zamanla değişmeyen ve zamanla değişen sistemler, kipsel ayrışım, denetlenebilirlik, gözlenebilirlik, kararlılık, Lyapunov yöntemi, kutup atama, gözleyici tasarımı, ayrıştırma ilkesi. Önkoşul: EE 350.
EE 451 Ayrık Zaman Kontrol Sistemleri (3-0)5
Ayrık zaman sistem modellerinin önemi ve avantajları; ayrık zaman sistemlerinin zaman alanında incelemesi; örnekleme veri sistemleri; kararlılık; durum uzayı tasarım yöntemleri, gözleyici tasarımı, durum geribeslemesi; optimal tasarım yöntemlerine giriş, niceleme etkileri. Önkoşul: EE 350.
EE 452 Doğrusal Olmayan Sistemler (3-0)5
Durum uzayı inceleme yöntemleri; İsocline ve Lienard yöntemleri, tekilliklerin sınıflandırılması,dönemli( periyodik) olguların analitik incelenmesi, sarsma yöntemi; kararlılık tanımları, Lyapunov’un ikinci yöntemi, Popov kararlılık ölçütü; betimleme fonksiyonları yöntemi, çift girişli betimleme fonksiyonları; doğrusal olmayan geribesleme sistemlerde eşdeğer doğrusallaştırma ve salınımlar. Önkoşul: EE 350.
EE 454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (3-0)5
Süreç modelleri, PID denetleyicilerin uygulanmasına dönük esaslar, denetleyici tasarımı, integratör geri uçuşu, PID kazançlarının belirlenmesi ve otomatik parametre uyarlama, mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı denetim, enstrümantasyon, süreç denetlenmesi, akış denetlenmesi, ısı denetlenmesi. Önkoşul: EE 350.
EE 455 Akıllı Sistemler ve Kontrol (3-0)5
Belirsizlik modelleri ve bilginin gösterimi; yapay sinir ağları; bulanık sistemler, genetik algoritma; ileribeslemeli ve geribeslemeli ağ yapıları; öğretme yöntemleri; sistem tanılama ve denetim; denetim uygulamaları, işaret ve görüntü işleme. Önkoşul: EE 350.
EE 460 Robotik (3-0)5
Robot kolları (manipülatörler), gösterimler ve dönüşümler, ileri kinematik, Denavit-Hartenberg yöntemi, tersine kinematik, doğrusal ve döngüsel hızlar, statik kuvvetler, Jacobian matrisi, tekillikler; manipülatör dinamiği, ivmeler, sanal iş yaklaşımı ile yarı-statik inceleme; Newton-Euler ve Lagrange denklemleri ile ileri ve geri dinamik, gezinge planlama ve spline yöntemi; manipülatör denetimi, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler, eklemlerin bağımsız denetimi, hesaplamalı buru yöntemi ile koordineli eklem denetimi; uyumluluk, uyumlu hareket denetimi, kuvvet denetimi. Önkoşul: EE 350.
EE 472 Aydınlatma Tekniği (3-0)5
Işık kuramları; görme, duyarlılık ve görme biçimleri; ışık yansıma, soğurma ve iletim olgusu; iç aydınlatma sistemleri ve hesapları; fotometrik büyüklükler ve yasalar; fizyolojik-optik esaslar; ışık üretiminin temelleri; ışık kaynakları; aydınlatma yöntemleri, aydınlatma aygıtları; aydınlatmanın bileşenleri, aydınlatma hesabı, gerilim düşümü ve iletken kesiti hesapları; proje evreleri; kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatları; iletken kesiti hesabı; açma-kapama, koruma ve ölçme elemanları; kolon şemaları ve yükleme cetvelleri; montaj ve malzeme detayları; raporlar; iç aydınlatma sistemlerinde düşük güç faktörü düzeltmesi; bilgisayar tabanlı tasarım için ekipmanlar; bilgisayar destekli tasarım; uygulamalar.
EE 474 Güç Dağıtım Sistemleri (3-0)5
Temel kavramlar; yük özellikleri ve tahmin yöntemleri; dağıtım alt istasyonları; alt iletim, birincil ve ikincil dağıtım; gerilim seviyeleri seçimi; kabloların işletim özellikleri, iletim hatları, trafolar; sistem gerilimi düzenleme; güç faktörü düzeltme; çeviriciler ve akım ve gerilim trafoları; aşırı akım ve ısı koruması; topraklama yöntemleri; dağıtım sistemlerin ekonomisi. Önkoşul: EE 202.
EE 481 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
Elektrik-Elektronik mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
EE 482 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
Elektrik-Elektronik mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
EE 490 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araştırma Projesi (1-0)5
Elektrik-Elektronik mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
EE 491 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi I (1-3)8
Elektrik-Elektronik mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Son sınıf öğrencisi olma.
EE 492 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi II (1-3)8
EE 491 dersinin devamı. Önkoşul: EE 491.