Close

AKADEMİK BİRİMLER

Lisans Programı

1) İşletme, ekonomi ve hukuk alanlarında elde edilen bilgileri kullanarak ulusal/uluslararası işletmelerde performansı artırmaya yönelik yaratıcı stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri etkin bir biçimde uygulamak için gerekli bilgi ve beceriye,

2) Eleştirel düşünme, Uluslararası Ticaret alanındaki çağdaş araç ve yöntemleri kullanarak problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler üretme ve karar verme yetkinliklerine,

3) Hızla değişen küresel ortam için gerekli olan sürekli gelişim ve değişikliklere hızlı uyum sağlayabilme becerilerine,

4) Mezuniyet sonrası akademik çalışmalara devam edildiği takdirde, bilimsel araştırmalarla bilgi üretebilecek ve bu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını tasarlayabilecek altyapıya
sahip olan lider kişilikli mezunlar yetiştirmektir.

Programımız, üniversite ile iş dünyası arasında yakın ilişki ve işbirliğine dayalı, dünya standartlarında bir uluslararası ticaret eğitimi sağlamaya ek olarak, öğrencileri içinde bulundukları takım, örgüt ve topluma katkı sağlayacak bireyler haline getirebilmek için onlara aşağıdaki yetkinlikleri de kazandırmayı hedeflemektedir:

1) Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi
2) Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygı
3) Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk duygusu
4) Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi.

Uluslararası Ticaret Programı mezunu,

1) Uluslararası ticaret yönetimi alanındaki (ekonomik teori ve uygulamalar, uluslararası işletme, uluslararası finans, uluslararası lojistik, uluslararası ticaret hukuku vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
2) Uluslararası ticaret teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilir, etkin uluslararası ticaret stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve stratejilerini destekleyecek kararlar alabilir.
3) Uluslararası ticaret ortamındaki riskleri tanımlayabilir ve uluslararası ticaret risklerini yönetecek kararları ve önlemleri alabilir.
4) Uluslararası ticaret yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir.
5) Uluslararası ticaret yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir.
6) Ulusal ve uluslar arası ticaret faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir.
7) Küresel iş dünyası ve uluslararası ticaret ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
8) Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
9) Alana ilişkin konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir.
10) Uluslararası ticaret alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.
11) Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlar.
12) Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkındadır, takım çalışmalarında farklı tecrübelere sahip bireylerin katkılarını değerlendirebilir, takım çalışmalarına liderlik edebilir veya verimli katkılarda bulunabilir.
13) Aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartları konularını anlar ve bu çerçeveler içinde faaliyet göstermenin gereğini ve önemini kavrar.
14) Kişisel ve mesleki gelişimde kendini değerlendirebilmenin ve yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve önemini kavrar.