Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

ITR 311 Uluslararası Ticaret (3-0)5
Uluslararası ticaretin klasik, neoklasik ve çağdaş teorileri, ticaret politikaları ve politik ekonomi, küresel ticaret düzenlemeleri, ticari politikalar, tarifeler, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri, ekonomik bölgesel refah etkileri sorunları, ticaret politikaları ve bunların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri. Önkoşul: ECON 201
ITR 312 Uluslararası Finans (3-0)6
Döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilatlar yöntemleri. Önkoşul: ECON 102.
ITR 314 Uluslararası Ticaret Finansı (3-0)5

Finansal piyasalar, doğrudan yabancı yatırım, yatırım fonları, işletme kültürü, finansal kurumlar, finansal trendler, vadeli işlemler ve opsiyonlar, şirketler finansı, risk sermayesi, özsermaye piyasaları ve finansal araçlar, finansal piyasalarda reform ve kalkınma. Önkoşul: MAN 221.

ITR 315 Dış Ticaret Muhasebesi (3-0)5

Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, dış ticarette hesap planı, kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, leasing, factoring, forfaiting, ihracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Önkoşul: MAN 221.

ITR 322 İhracat ve İthalat Yönetimi (3-0)5

Uluslararası Ticaretin temel kuralları, ihracat-ithalat teknikleri, düzenleme ve riskler, teslimat ve ödeme tipleri ve koşulları, ihracat-ithalat örgütleri, şirketlerdeki dış ticaret departmanlarının organizasyonu, dış ticaret dokümanlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, serbest bölgeler, ihracat ve yatırım teşvikleri, gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları.

ITR 324 Risk ve Sigorta (3-0)5
Risk yönetimi ve sigortaya giriş, sigorta araçları, risk yönetimi uygulamaları, özel sigorta sektörü, sigorta sektörünün düzenlenmesi, sigortacıların fonksiyonları, risk yönetiminin yasal çerçevesi, kişisel risklerin yönetimi, emeklilik riskinin yönetimi, sorumluluk ve mal sigorta formları ve yönetimi.
ITR 342 Uluslararası Pazarlama (3-0)5
Uluslararası pazarlamanın kültürel, politik, ekonomik ve yasal çerçevesi, bölgesel pazar özellikleri, uluslararası pazarlama bilgi sistemleri ve araştırmaları, uluslararası pazarların seçimi, uluslararası pazarlama stratejileri geliştirme, dış pazarlara açılım alternatifleri ve konumlandırma, karşılaştırmalı analiz, uluslararası pazarlama karması kararları. Önkoşul: MAN 252.
ITR 344 Uluslararası Satış ve Müzakere (3-0)5
Çok kültürlü iletişim süreci, sözlü ve yazılı satış iletişimi, kültürlerarası farklılıklar, kişisel satış, sergi ve ticaret fuarlarını, satış promosyonlarını, doğrudan pazarlamayı ve sponsorlukları içeren pazarlama iletişimi araçları, pazarlık teknikleri, uluslararası ortamlarda kriz müzakeresiyle baş etme, uluslararası satış personeli yetiştirme, uluslararası takas için müzakere stratejileri.
ITR 399 Yaz Stajı (0-0)5
Türk firmaları ya da yabancı firmalarda yapılan iki haftalık staj.
ITR 408 Alan Projesi (1-5)7
Öğrencilerin farklı derslerde öğrendikleri bilgileri sentezlemesini sağlayan uygulamaya yönelik bitirme projesi.
ITR 412 Uluslararası Finansal Sistemler ve Kurumlar (3-0)5

Faiz haddinin belirlenmesi, faiz ve menkul kıymetler, FED ve faiz, para piyasaları, bono piyasaları, mortgage piyasaları, emtia piyasaları.

ITR 413 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği (3-0)5

Küresel ticaret akışlarının belirleyici unsurları, uluslararası ticareti etkileyen sektörel rekabet modelleri ve hükümet politikaları, dünyadaki ve Avrupa’daki ekonomik ve politik bütünleşme süreci ve bunun ekonomik yararları ve maliyetleri, Avrupa Topluluğu’nun kurumsal ekonomisi, gümrük birliği, ortak pazar ve para birliği, koordinasyon, ekonomik politikaların uygulanması ve Avrupa Topluluğu mevzuatının sektörlerde yürürlüğe konması.

ITR 415 Küresel Finansta İleri Seviye Konular (3-0)5
Finansal zaman serileri ve özellikleri, volatilite modelleme ve finansal zaman serilerinde aşırı değer analizi, varyans portföy optimizasyonu, portföy tahmin hataları, senaryo optimizasyonu ve doğrusal olmayan risk ölçümleri, portföy performans analizi. Önkoşul: ECON 102, MAN 212
ITR 416 Küresel Finansalta Bağımsız Çalışma (3-0)5
İyi hazırlanmış ve donanımlı son sınıf öğrencilerinin kendi alanlarında yaptıkları özel bir araştırma projesi. Önkoşul: ECON 102, MAN 212
ITR 420 E-Ticaret Stratejileri (Türkçe) (3-0)5
E-Ticaretin tarihi; e-ticaretin tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi; e-ticaretin işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi; e-ticaretin bugünkü kullanımı ve ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler.
ITR 421 E-Ticaret (3-0)5
Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, E-ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-ticaret’in tarihi, E-ticaret’in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret’in bugünkü kullanımı.
ITR 431 Uluslararası İşletme (3-0)5

Küreselleşme ve uluslararası iş, işletmeleri etkileyen küresel, yasal, politik, ekonomik çevre, uluslararası iş teorileri ve kurumları, dünyadaki finansal çevre, uluslararası iş stratejisi, ülke değerlendirilmesi ve seçimi, ihracat-ithalat stratejileri, doğrudan yatırım ve ortaklık stratejileri, uluslararası işin organizasyonu, uluslararası operasyonların (pazarlama, üretim, muhasebe, finans, ve insan kaynakları) yönetimi. Önkoşul: MAN 201

ITR 432 İşletmede Kültürlerarası Konular (3-0)5
Firmaların stratejik karar verme ve yönetim süreçlerinde kültürel konular ve bunların sonuçları. Önkoşul: MAN 201
ITR 433 Çokuluslu Şirket Yönetimi (3-0)5
Örgütsel ve bireysel davranışlar, çok uluslu şirketlerde ve kültürlerarası etkileşim içeren durumlarda yapılar ve yönetim uygulamaları, kültürlerarası etkileşim, kültürel farklılıkların yönetimi, kültürü yönetimdeki davranışa bağlayan teoriler, örgütsel yapı, müzakere süreci, ve kültürlerarası yönetimde iletişim. Önkoşul: MAN 201
ITR 435 Küresel Pazarlama ve Yönetimde İleri Seviye Konular (3-0)5
Uluslararası iş faaliyetleri, ticaret ve yatırım alanlarındaki güncel konuların vaka çalışmaları ile analizi. Önkoşul: MAN 252.
ITR 436 Küresel Pazarlama ve Yönetimde Bağımsız Çalışma (3-0)5
Öğrencinin uluslararası işletmelerle ilgili özel ilgi duyduğu bir alanda derinlemesine akademik çalışmalar yapması. Önkoşul: MAN 252.
ITR 442 Uluslararası Perakendecilik ve Franchising (3-0)5
Perakendecilik sürecinin uluslararası hale gelmesi, uluslararası perakendecilikte fırsat ve tehditler, uluslararası parekendecilerin pazarlara giriş yöntemleri ve stratejileri, franchising, franchising’in perakendeciliğin gelişimine etkileri, franchisor-franchisee ilişkileri, franchising tipleri, franchising ve perakendecilikte mal alım-satımı, iletişim, fiyatlandırma ve lokasyon konuları.
ITR 444 Tüketici Davranışlarında Kültürlerarası Konular (3-0)4
Tüketici psikolojisi unsurlarının kültürlerarası analizi, tüketici karar verme süreçleri, tüketicilerin ikna edilmesi, bütünleşik pazarlama iletişimi planlaması ve iletişim etkinliğinin ölçümü üzerindeki kültürel etkiler. Önkoşul: MAN 252.