Close

Ders İçerikleri

IR102 Uluslararası İlişkilere Giriş

Savaş, güç, ince güç, güçler dengesi, hegemonya ve küreselleşme gibi temel kavramlar; devletler ve uluslararası, ulusötesi ve uluslarüstü örgütler; uluslararası sistemin kuruluşu, antlaşmalar, rejim değişiklikleri, dünya savaşları, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem gibi tarihi dönüm noktaları; ticaret, yardım, çevre ve enerji gibi uluslararası meseleler.

IR 203 19.Yüzyıl Diplomasi Tarihi

Westphalia Barışı’ndan Birinci Dünya Savaşı’na kadar diplomasi tarihi: Westphalia düzeninin öncesi ve kuruluşu; Britanya’daki gelişmeler; Amerikan Devrimi; Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları; Avrupa Ahengi; 1830 ve 1848 Devrimleri, İtalya’nın ve Almanya’nın birleşmesi; Avrupa’da Bismarck diplomasisi; Endüstri Devrimi ve koloniyalizm/emperyalizm, Amerika Birleşik Devletleri’nin yükselişi; Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa diplomasisi. 

IR 206 20.Yüzyıl Diplomasi Tarihi

Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze diplomasi tarihi: Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi; iki savaş arası gelişmeler; İkinci Dünya Savaşı; Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler.

IR207 Uluslararası İlişkiler Teorileri: Ana Akım Yaklaşımlar

Uluslararası ilişkiler çalışmalarına ve anlayışına farklı teorik yaklaşımlar; realizm, neorealizm, liberalizm, idealizm, neoliberalizm, dünya-sistem kuramı, yapısalcılık ve eleştirel teoriler, Thucydides’den günümüze başlıca uluslararası ilişkiler teorisyenleri; güç, egemenlik, anarşi ve işbirliği gibi temel uluslararası ilişkiler kavramları.

IR208 Uluslararası İlişkiler Teorileri: Eleştirel Yaklaşımlar

Uluslararası ilişkiler çalışmalarına ve anlayışına farklı teorik yaklaşımlar; realizm, neorealizm, liberalizm, idealizm, neoliberalizm, dünya-sistem kuramı, yapısalcılık ve eleştirel teoriler, Thucydides’den günümüze başlıca uluslararası ilişkiler teorisyenleri; güç, egemenlik, anarşi ve işbirliği gibi temel uluslararası ilişkiler kavramları.

IR232 Avrupa Bütünleşmesi

Avrupa’nın birleşmesinin felsefi temelleri; İkinci Dünya Savaşı ve Avrupa bütünleşmesine etkileri; Avrupa bütünleşme tarihi; siyasi kurumların ortaya çıkışı ve dönüşümü; klasik Avrupa bütünleşme kuramları; güncel kuramsal yaklaşımlar; Avrupa Birliği’nin genişlemesi; Avrupa Birliği ve küreselleşme; Avrupa Birliği’nin geleceği.

IR302 Uluslararası Örgütler

Teorik ve uygulamalı olarak uluslararası örgütlerin işleyişini ve uluslararası ilişkilerde artan önemlerini anlamak; uluslararası kuruluşların tarihsel kökenleri ve işlevleri; uluslararası örgütlerin etkinliklerini ve faaliyetlerini etkileyen ulusal ve uluslararası güçler; güvenlik, finans, ticaret, çevre, insan hakları alanlarındaki uluslararası örgütler; karşılıklı bağımlılık, küresel yönetişim ve egemenlik konuları ve uluslararası örgütler.

IR303 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri

Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları v.b.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri v.b.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar.

IR 306 İleri Seviye Uluslararası Hukuk

Güncel uluslararası sorunların uluslararası hukuk boyutları; kuvvet kullanma yasağının evrimi ve istisnaları; uluslararası insan hakları hukuku ve evrensel ve bölgesel insan hakları koruma mekanizmaları; uluslararası ceza hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisi; diplomatik ve konsolosluk ilişkiler hukuku; insancıl hukuk; deniz hukuku; çevre hukuku; uluslararası göç ve mülteciler hukuku.

IR 307 Uluslararası Hukukun Temel Kavramları

Devletlerarası ilişkileri düzenleyen uluslararası hukukun yapısı ve gelişimi; temel kavramları, prensip ve kuralları; uluslararası antlaşmalar hukuku; uluslararası teamül hukuku; devlet; devlet ve hükümet tanıma; devletin yetkisi ve bağışıklığı; uluslararası örgütler; uluslararası sorumluluk; uluslararası sorunların barışcıl çözümü ve Uluslararası Adalet Divanı’nın yetkisi.

IR 313 Türk Dış Politikası: 1919-1960

Kurtuluş Savaşı’ndan 1960'lara kadar Türk dış politikasının tarihsel seyri; Türk dış politikasının oluşumunu etkileyen iç ve dış etkenler ile temel aktörler, karşılaştırmalı örnek olaylar üzerinden dış politikayı etkileyen ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel dinamikler.

IR 314 Türk Dış Politikası: 1960’tan günümüze

1960’lardan günümüze kadar Türk dış politikasının tarihsel seyri; Türk dış politikasının oluşumunu etkileyen iç ve dış etkenler ile temel aktörler, karşılaştırmalı örnek olaylar üzerinden dış politikayı etkileyen ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel dinamikler.

IR331 Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları

Avrupa Birliği siyasal kurumlarının ortaya çıkması ve dönüşümü, Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkiler; karar verme sürecinde farklı kurumların rolü, Avrupa Birliği karar-alma sürecinde kurallar ve prosedürler; danışma, rıza ve ortak karar alma prosedürlerinin ayrıntılı incelenmesi ve örneklenmesi.

IR332  Uluslararası Aktör Olarak Avrupa Birliği

Uluslararası ilişkilerde AB'nin rolü, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya siyasetinde önemli bir aktör olarak AB'nin ortaya çıkışı; yeni bir siyasi yapılanma olarak AB'nin dünya siyasetine katılımının farklı yönleri; AB'nin Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya ile ilişkileri, Akdeniz ülkeleri ile AB ilişkileri, AB'nin komşuluk politikası.

IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler

İnsan haklarının teorik temelleri ve tarihsel gelişimi; uluslararası insan hakları rejiminin değişimi ile uluslararası ve yerel politikaya etkileri; günümüzdeki insan hakları sorunlarının nedenleri; insan haklarının gelişimiyle ilgili ekonomik, sosyal ve siyasal faktörler; farklı alanlarda insan hakları koşullarını geliştirmek için uygulanan stratejik yaklaşımlar; devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının faaliyetlerinin insan hakları standartlarının gelişimine etkisi.

IR342 Küresel Çatışmaların Çözümü ve Barış İnşası

Uyuşmazlıklar ve çözümlerine ilişkin temel teorik açıklamalar; anlaşmazlıkların nedenleri, süreçleri, sonuçları ve çözümü; devrim, isyan, ayaklanma ve etnik çatışma gibi ülke içi ile ülkelerarası çatışmalar ve uluslararası yansımaları; anlaşmazlıkların çözümünün uygulamaları ve uyuşmazlıkların analizi ile müdahale arasındaki ilişki; çatışmanın dönüşümü ve çatışma sonrası barışın inşası ve uzlaşmanın dinamikleri.

IR 351 Uluslararası Siyasal İktisat

Uluslararası ölçekte ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiler; uluslararası siyasal iktisat içerisindeki kurumlar, aktörler ve yapılara yönelik temel teorik bakış açıları; küresel ticaret, üretim, finans ve bilgi sistemleri; uluslararası örgütler, ulus ötesi şirketler, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, Kuzey-Güney ilişkileri, kalkınma söylem ve uygulamaları, küresel yoksulluk sorunları ve siyasal iktisatta cinsiyet ve çevre konuları.

IR352 Küreselleşme ve Küresel Yönetişim

Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda küreselleşmenin neden ve sonuçları; devletlerin ve devlet harici aktörlerin faaliyetlerini yönlendiren belirli norm, prensip, ve kurallar; karar alma mekanizmalarına dayalı belli konularda uluslararası rejimler; ticaret, finans, güvenlik, çevre ve kamu sağlığı alanlarında ortaya çıkan uluslararası rejimler; küresel örgütlerde şeffaflık, etkinlik ve uyum mekanizmaları ve bunların toplumlar ve ülkeler üzerindeki dağılımsal etkisi.

IR401 Uluslararası Güvenlik

Uluslararası siyasi sistem içerisinde savaşın nedenleri, koşulları ve geleceğe dair değerlendirmeler; temel uluslararası güvenlik kuramları; algılama ve yanlış algılama; uluslararası güvenlikte silahlanma, silahsızlanma ve silahların denetiminin rolü; kitle imha silahlarının yayılması; uluslararası terör şebekelerinin ortaya çıkışı; küreselleşmenin güvenlik sorunlarının dönüşümüne etkileri.

IR412 Müzik, Toplum ve Siyaset

Avrupa ve Afrika toplumları başta olmak üzere ulusal kimliklerin inşasında müziğin oynadığı rol; caz, siyahi özgürlük ve sivil haklar hareketi; siyasi örgütlenme ve direniş aracı olarak müzik; Soğuk Savaş ve müzik diplomasisi; şiddet ve baskı aracı olarak müzik; müzik ve Türk modernleşmesi.

 

IR413 Dış Politika Analizi 

Dış politika kavramının tanımlanması, siyaset biliminde stratejik karar alma çalışmalarını etkileyen en temel kuramsal yaklaşımlar; dış politika karar alma sürecini etkileyen çeşitli faktörler; iç politika-dış politika ilişkisi; dış politika oluşturma sürecinde kuramsal yaklaşımların uygulamayla ilişkilendirilmesi; dış politikada örnek olayların incelenmesi. 

IR414 Küresel İktisat

Küreselleşme, nüfus dinamikleri, kaynakların kıtlığı, yüksek enerji kullanımı, göç, internet, e-ticaret, ulaşım ve iletişim alanlarındaki teknolojik ilerlemeler gibi başlıca konuların yanı sıra, çok uluslu şirketler ve uluslararası finans örgütleri gibi küresel ekonomik aktörlerin rolünü ve sanayileşme ile kentleşme süreçleri sonucu karşılaşılan sorunları eleştirel yaklaşımlar kullanarak yorumlama ve analiz etme.

IR416 Diplomatik Yazışma ve Protokol

Diplomasi tarihi; diplomatik protokol prosedürleri; diplomasi hukuku; diplomasi terminolojisi; diplomatik yazışma biçimleri.

IR431 Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel temelleri, Ankara Antlaşması’nın imzalanması; hazırlık ve geçiş aşamalarında Türk siyasetinin temel dinamikleri; tam üyelik müzakereleri ve Türk siyasal sisteminin "Avrupalılaşması"; AB’ye ilişkin konularda ve tartışmalarda anahtar siyasal aktörlerin tavırları ve görüşleri; Türkiye-AB ilişkilerinde sivil aktörlerin artan rolü.

IR436 Avrupa Güvenliği: Teoriler, Meseleler, Kurumlar

Güvenlik ve Avrupa kavramları, 2. Dünya Savaşı’ndan günümüze dek Avrupa güvenliğinin tarihi, uluslararası güvenliğe geleneksel ve eleştirel yaklaşımlar, özellikle Soğuk savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisini şekillendiren tarihsel ve yeni riskleri ve tehditler.

IR473 Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum

Ortadoğu'daki siyasal sistem ve kurumların karşılaştırmalı analizi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, dış politika ve bölgedeki diğer siyasi meseleler; sömürge tarihi, Arap-İsrail çatışması, pan-Arabizm, milliyetçilik, sosyalizm, İslam, İslamcılık, dini ve etnik çatışmalar, iç savaş, militarizm, demokratik hareketler ve geçişler, petrol politikası, Batı ülkeleri ile ilişkiler.