Close

Ders İçerikleri

IR 102 Uluslararası İlişkilere Giriş (3-0)5
Savaş, güç, ince güç, güçler dengesi, hegemonya ve küreselleşme gibi temel kavramlar; devletler ve uluslararası, ulusötesi, ve uluslarüstü örgütler; uluslararası sistemin kuruluşu, antlaşmalar, rejim değişiklikleri, dünya savaşları, soğuk savaş, ve soğuk savaş sonrası dönem gibi tarihi dönüm noktaları; ticaret, yardım, çevre ve enerji gibi uluslararası meseleler.
IR 201 Siyasi Tarih I (1789-1914) (3-0)5
Westphalia Barışı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na kadar diplomasi tarihi: Westpalia düzeninin öncesi ve kuruluşu; Britanya'daki gelişmeler; Amerikan Devrimi; Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları; Avrupa Ahengi; 1830 ve 1848 Devrimleri, İtalya'nın ve Almanya'nın Birleşmesi; Avrupa'da Bismarck diplomasisi; Endüstri Devrimi ve koloniyalizm / emperyalizm, Amerika Birleşik Devletleri’nin yükselişi; Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa diplomasisi.
IR 202 Siyasi Tarih II (1914’den günümüze) (3-0)5
Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze diplomasi tarihi: Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi; iki savaş arası gelişmeler; İkinci Dünya Savaşı; Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler.
IR 204 Uluslararası İlişkiler Teorileri        (3-0)6

Uluslararası ilişkiler çalışmalarına ve anlayışına farklı teorik yaklaşımlar; realizm, neorealizm, liberalizm, idealizm, neoliberalizm, dünya-sistem kuramı, yapısalcılık ve eleştirel teoriler, Thucydides’den günümüze başlıca uluslararası ilişkiler teorisyenleri; güç, egemenlik, anarşi ve işbirliği gibi temel uluslararası ilişkiler kavramları. 

IR 232 Avrupa Bütünleşmesi (3-0)5

Avrupa’nın birleşmesinin felsefi temelleri; İkinci Dünya Savaşı ve Avrupa bütünleşmesine etkileri; Avrupa bütünleşme tarihi; siyasi kurumların ortaya çıkışı ve dönüşümü; klasik Avrupa bütünleşme kuramları; güncel kuramsal yaklaşımlar; Avrupa Birliği’nin genişlemesi; Avrupa Birliği ve küreselleşme; Avrupa Birliği’nin geleceği.

IR 301 Dış Politika Analizi (3-0)6
Dış politika kavramının tanımlanması, siyaset biliminde stratejik karar alma çalışmalarını etkileyen en temel kuramsal yaklaşımlar; dış politika karar alma sürecini etkileyen çeşitli faktörler; iç politika-dış politika ilişkisi; dış politika oluşturma sürecinde kuramsal yaklaşımların uygulamayla ilişkilendirilmesi; dış politikada örnek olayların incelenmesi.
IR 302 Uluslararası Örgütler (3-0)6
Teorik ve uygulamalı olarak uluslararası örgütlerin işleyişini ve uluslararası ilişkilerde artan önemlerini anlamak; uluslararası kuruluşların tarihsel kökenleri ve işlevleri; uluslararası örgütlerin etkinliklerini ve faaliyetlerini etkileyen ulusal ve uluslararası güçler; güvenlik, finans, ticaret, çevre, insan hakları alanlarındaki uluslararası örgütler; karşılıklı bağımlılık, küresel yönetişim ve egemenlik konuları ve uluslararası örgütler.
IR 303 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri (3-0)5
Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları v.b.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri v.b.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar.
IR 304 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırması (3-0)5
Saha araştırmalarının hazırlanması, yürütülmesi ve analizi; niteliksel ve niceliksel araştırmalar; geçerlik, güvenirlik, örnekleme, randomizasyon; anlatım, sıralama ve çerçeveleme etkileri; anketler, soru formları, mülakatlar, odak grupları, söylem analizi ve içerik analizi.
IR 305 Spor ve Uluslararası İlişkiler          (3-0)5
Toplumsal sorunların spora yansıması; grup psikolojisi ve spor; siyaset ve spor; gelişmekte olan ülkelerde sporun rolü; spor ve ekonomi; spor ve medya.
IR 308 Siyasi Psikoloji (3-0)5
Bilişsel kestirme yollar; siyasi karar alma süreçlerine etki eden mantık yanılmaları ile önyargıları tespit etme ve onlardan kaçınma yöntemleri; görüş oluşturulması, ideoloji, partizanlık, siyasi katılım ve eylemi belirleyen psikolojik süreçler; siyasal kampanyalar ve sistem meşrulaştırmanın psikolojik boyutları; demokratik ve demokratik olmayan siyasi ortamlarda psikolojik manipülasyon kullanımı.
IR 312 Türk Dış Politikası (3-0)5
Türk dış politikasını etkileyen aktörler, politika oluşturma süreçleri, tarihsel konular ve ulusal ve uluslararası yapılaşmalar; Türk dış politika oluşturma süreçleri ve Türkiye'nin dış ilişkilerindeki engel ve fırsatlar; uluslararası ve bölgesel gelişmelerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri; kilit aktörlerin ve kurumların dış politikayı şekillendirmedeki rolleri; politik, ekonomik, kültürel ve askeri faktörlerin dış politika oluşumunda etkileşimleri.
IR 331 Avrupa Birliği Kurumları ve Karar Alma Süreçleri (3-0)5
Avrupa Birliği siyasal kurumlarının ortaya çıkması ve dönüşümü, Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkiler; karar verme sürecinde farklı kurumların rolü, Avrupa Birliği karar-alma sürecinde kurallar ve prosedürler; danışma, rıza ve ortak karar alma prosedürlerinin ayrıntılı incelenmesi ve örneklenmesi.
IR 332 Uluslararası Aktör Olarak Avrupa Birliği (3-0)5
Uluslararası ilişkilerde AB'nin rolü, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya siyasetinde önemli bir aktör olarak AB'nin ortaya çıkışı; yeni bir siyasi yapılanma olarak AB'nin dünya siyasetine katılımının farklı yönleri; AB'nin Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya ile ilişkileri, Akdeniz ülkeleri ile AB ilişkileri, AB'nin komşuluk politikası.
IR 333 Avrupa Birliği’nde Kültür ve Kimlik Meseleleri (3-0)5
Avrupa kimliğinin farklı boyutları; çoğulcu bir Avrupa kimliğinin inşası, üye devletlerin kimlik algıları, Avrupa düzeyinde aidiyet sorunları, Avrupa kamusal alanına ilişkin tartışmalar; kamusal alanının dönüşümünde Avrupa siyasi partilerinin ve sivil toplumun rolü; Avrupa yurttaşlığı kavramı.
IR 334 Avrupa Birliği Politikaları (3-0)5
Avrupa entegrasyon sürecine ivme kazandıran AB politikalarının analizi; politikaların sınıflandırılması: AB'nin özel yetkilere sahip olduğu politika alanları, AB'nin paylaşılan yetkilere sahip olduğu politika alanları, eşgüdümlü politikalar ve tamamlayıcı politikalar; topluluk politikalarının dış boyutları; politikaların finansmanı ve AB bütçesi.
IR 351 Uluslararası Siyasal İktisat (3-0)5
Uluslararası ölçekte ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiler; uluslararası siyasal iktisat içerisindeki kurumlar, aktörler ve yapılara yönelik temel teorik bakış açıları; küresel ticaret, üretim, finans ve bilgi sistemleri; uluslararası örgütler, ulus ötesi şirketler, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, Kuzey-Güney ilişkileri, kalkınma söylem ve uygulamaları, küresel yoksulluk sorunları ve siyasal iktisatta cinsiyet ve çevre konuları.
IR 352 Küreselleşme ve Küresel Yönetişim (3-0)5
Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda küreselleşmenin neden ve sonuçları; devletlerin ve devlet harici aktörlerin faaliyetlerini yönlendiren belirli norm, prensip, ve kurallar; karar alma mekanizmalarına dayalı belli konularda uluslararası rejimler; ticaret, finans, güvenlik, çevre ve kamu sağlığı alanlarında ortaya çıkan uluslararası rejimler; küresel örgütlerde şeffaflık, etkinlik ve uyum mekanizmaları ve bunların toplumlar ve ülkeler üzerindeki dağılımsal etkisi.
IR 354 Kalkınmanın Siyasal İktisadı (3-0)5
Gelişmişlik ve azgelişmişlik teorileri; gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı etkileyen yurtiçi ve uluslararası etmenler; kalkınma modellerini şekillendiren fikirler, değerler, kurumlar ve uluslararası politika oluşturma mekanizmaları; ulusal ve uluslararası örgütlerin ve aktörlerin reformları desteklemede ve engellemedeki rolleri ve ulusal ve küresel düzeydeki iktidar ilişkileri; sanayileşme, yoksulluk, eşitsizlik, insani gelişme, borç, kalkınma yardımı ve kredileri.
IR 356 Kuzey-Güney İlişkileri (3-0)5
Sanayileşmiş "Kuzey" ülkeleri ile gelişmekte olan "Güney" ülkeleri arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan temel konular; hükümetler, uluslararası örgütler, piyasalar, sivil toplum örgütleri ve fikirler arasındaki ilişkiler; Kuzey-Güney ilişkilerini şekillendiren emperyalizm, kolonileşme, ticaret, dış yardım, yatırım, bölgesel ekonomik bütünleşme ve finans gibi geleneksel politik ve ekonomik konular; insan hakları, göç, yasadışı uyuşturucu ve insan trafiği ve çevrenin korunması gibi günümüzde önemi artan yeni konular.
IR 375 Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyaset ve Toplum (3-0)5
ABD'nin siyasal sistem ve kurumları; tarih, ekonomi, kültür, otorite, yönetişim ve diğer siyasi konuların karşılaştırmalı analizi; anayasa, güçler ayrılığı, kongre, başkanlık, çıkar grupları, hukuk sistemi, seçim sistemleri, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler, federalizm ve yerel yönetimler, iç savaş, kölelik ve ırk ayrımcılığı, çeşitlilik, sivil haklar ve özgürlükler, 11 Eylül ve sonrası.
IR 376 Asya-Pasifik'te Siyaset ve Toplum (3-0)5
Asya-Pasifik bölgesindeki siyasal sistem ve kurumların karşılaştırmalı analizi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, yönetim ve diğer siyasi konular; Güney Asya, Güneydoğu Asya, Doğu Asya ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zellanda.
IR 377 Kafkaslar ve Orta Asya'da Siyaset ve Toplum (3-0)5
Kafkaslar ve Orta Asya'daki ülkelere odaklı karşılaştırmalı siyasi analiz; siyasal sistemler ve kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, otorite ve diğer siyasi konular; SSCB, bağımsızlık süreci, komunizmden geçiş süreci, Rusya ve komşular ile ilişkiler, doğal kaynak politikaları, demokratikleşme, etnik bölünmeler, dinin değişen rolü.
IR 378 Rusya'da Siyaset ve Toplum (3-0)5
Rus siyasal sistem ve kurumlarının karşılaştırmalı analizi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, dış politika ve diğer siyasi konular; feodalizm, devrim, sanayileşme, komünizm, Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, nükleer silahlanma, perestroyka, glastnos, Sovyetler Birliği, siyasi ve ekonomik rejim geçiş, otoriter seçimler, medya, eski Sovyet cumhuriyetleri ile ilişkiler, etnik çatışmalar, terör ve eski Sovyet cumhuriyetleri ile olan ilişkiler.
IR 379 Latin Amerika'da Siyaset ve Toplum (3-0)5
Latin Amerika'daki siyasal sistemler ve kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, otorite ve diğer siyasi konuların karşılaştırmalı analizi; koloniyal tarih ve bağımsızlık, demokratikleşme, ordunun siyaset üzerindeki etkisi, sosyalizm, ABD ile ilişkiler, ekonomik korumacılık, liberalleşme, eşitsizlik, kentleşme, doğal kaynaklar, göç ve iç terör.
IR 400 Uluslararası İlişkilerde İleri Seviye Konular (3-0)5
Konular öğretim üyesine göre değişir. Dersin içeriği yarıyıl başlamadan önce ilan edilecektir.
IR 401 Uluslararası Güvenlik ve Devletdışı Aktörler (3-0)6
Uluslararası siyasi sistem içerisinde savaşın nedenleri, koşulları ve geleceğe dair değerlendirmeler; temel uluslararası güvenlik kuramları; algılama ve yanlış algılama; uluslararası güvenlikte silahlanma, silahsızlanma ve silahların denetiminin rolü; kitle imha silahlarının yayılması; uluslararası terör şebekelerinin ortaya çıkışı; küreselleşmenin güvenlik sorunlarının dönüşümüne etkileri.
IR 402 Diplomasi ve Stratejik Düşünce (3-0)5
Diplomasi tarihi ile karmaşanın ve çatışmaların hüküm sürdüğü dünya düzeninde ülkelerin ulusal çıkarlarını koruma stratejileri; dünya politikasındaki kilit aktörler ve uluslararası düzeyde uyguladıkları düşünsel ve maddi taktikler; çok taraflı platformlarda işbirliğinin imkân ve limitleri; diplomasinin uygulamalı yönü ve ülkelerin birbirleriyle müzakere stratejileri; diplomatların ve kişilerin uluslararası müzakerelerdeki rolleri.
IR 403 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler (3-0)5
İnsan haklarının teorik temelleri ve tarihsel gelişimi; uluslararası insan hakları rejiminin değişimi ile uluslararası ve yerel politikaya etkileri; günümüzdeki insan hakları sorunlarının nedenleri; insan haklarının gelişimiyle ilgili ekonomik, sosyal ve siyasal faktörler; farklı alanlarda insan hakları koşullarını geliştirmek için uygulanan stratejik yaklaşımlar; devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının faaliyetlerinin insan hakları standartlarının gelişimine etkisi.
IR 404 Küresel Çatışmaların Çözümü ve Barışın İnşası (3-0)5
Uyuşmazlıklar ve çözümlerine ilişkin temel teorik açıklamalar; anlaşmazlıkların nedenleri, süreçleri, sonuçları ve çözümü; devrim, isyan, ayaklanma ve etnik çatışma gibi ülke içi ile ülkelerarası çatışmalar ve uluslararası yansımaları; anlaşmazlıkların çözümünün uygulamaları ve uyuşmazlıkların analizi ile müdahale arasındaki ilişki; çatışmanın dönüşümü ve çatışma sonrası barışın inşası ve uzlaşmanın dinamikleri.
IR 405 Uluslararası Müzakere Süreçleri (3-0)5
Uluslararası müzakere süreçleri; uluslararası platformda müzakerenin kendine has özellikleri; müzakere öncesi süreç ve tarafların müzakere sürecine katılımı, müzakere dinamikleri, teknik, fikri ve maddi yeterliliklerde simetri ve asimetri konuları, kültür ve değerlerin müzakere sürecine etkisi; uluslararası müzakere strateji ve taktikleri; uluslararası arabuluculuk ve tahkim konuları; çoktaraflı müzakerelerdeki özel sorunlar ve müzakere edilen anlaşmaların uygulanması.
IR 406 Uluslararası İlişkiler Alanında Simülasyonlar (3-0)5
Uluslararası aktörlerin davranış biçimlerini ve gerekçelerini anlamak için grup simulasyonları; oyun teorisi, işbirliği stratejileri, çatışmanin ortaya çıkması, grup davranışı dinamikleri, uluslararası ilişkilerde belirsizlik, asimetrik bilgi ve güvensizlik sorunları ve uluslararası kurumların rolü.
IR 407 Serbest Çalışma I (3-0)5
Öğretim üyesinin onayı ile kararlaştırılacak. Dersin içeriği eğitmen ve öğrenci tarafından ortaklaşa kararlaştırılacaktır. Öğrencinin ileri düzeyde araştırma tamamlaması beklenmektedir.
IR 408 Serbest Çalışma II (3-0)5
Öğretim üyesinin onayı kararlaştırılacak. Dersin içeriği eğitmen ve öğrenci tarafından ortaklaşa kararlaştırılacaktır. Öğrencinin ileri düzeyde araştırma tamamlaması beklenmektedir.
IR 409 Amerika Birleşik Devletleri Dış Politikası (3-0)5
ABD dış politikası, Amerikan devrimi ve sömürgecilik karşıtlığı, Monroe Doktrini, izolasyonculuk, Marshall Planı, Truman Doktrini, soğuk savaş, yumuşama dönemi, Amerikan hegemonyası ve uluslararası kuruluşlar, uluslararası ticaret ve yardım, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu’ya müdahale, Clinton doktrini, Soğuk Savaş sonrası dönemde müdahalecilik, ticari yaptırımlar, 11 Eylül sonrası dış politika, önleyici savaş doktrini, dış politikanın özelleştirilmesi, tektaraflılık.
IR 411 Vatandaşlık, Göç ve Kalkınma (3-0)5
Çokkültürlülük ve kalkınma çerçevesinde vatandaşlık ve göç konuları; uluslararası göç ve siyasi bütünleşme teorileri ve bunların insani ve ulusal kalkınmaya yansımaları; salgın hastalıklar, iş gücü piyasası ve insan ticareti gibi sınır ötesi konular; uluslararası göçün göç veren ve göç alan ülkelere ekonomik, sosyal ve siyasal kalkınma açısından etkileri.
IR 430 Avrupa Birliği Siyasetinde İleri Seviye Konular (3-0)5
Konular öğretim üyesine göre değişir; dersin içeriği yarıyıl başlamadan önce ilan edilecektir.
IR 431 Türkiye-AB İlişkileri (3-0)6
Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel temelleri, Ankara Antlaşması’nın imzalanması; hazırlık ve geçiş aşamalarında Türk siyasetinin temel dinamikleri; tam üyelik müzakereleri ve Türk siyasal sisteminin "Avrupalılaşması"; AB’ye ilişkin konularda ve tartışmalarda anahtar siyasal aktörlerin tavırları ve görüşleri; Türkiye-AB ilişkilerinde sivil aktörlerin artan rolü.
IR 432 Avrupa Birliği Programları ve Destek İmkanları (3-0)5
Eğitim ve kültür, özellikle Hayatboyu Öğrenme Programı (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet ve Ortak Konulu Programlar) alanında Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen programların ve finansman olanaklarının incelenmesi; Yedinci Çerçeve Programı (FP7) ile birlikte Kültür, Gençlik, Erasmus Mundus Programları; farklı tematik ve coğrafi araçlar çerçevesinde sunulan diğer finansman olanakları, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finansman olanakları (IPA) ve bunların Türkiye açısından değerlendirilmesi.
IR 433 Avrupa Birliği Siyasetinde Güncel Tartışmalar (3-0)5
Konular öğretim üyesine göre değişir; dersin içeriği yarıyıl başlamadan önce ilan edilecektir.
IR 450 Uluslararası Siyasal İktisatta İleri Seviye Konular (3-0)5
Konular öğretim üyesine göre değişir; dersin içeriği yarıyıl başlamadan önce ilan edilecektir.
IR 451 Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları (3-0)5
Uluslararası ticaret ve yatırım sistemlerini çevreleyen politik, ekonomik, yasal ve kurumsal konular ve sorunlar; karar alma ilkeleri ve mekanizmaları; uluslararası ticaret ve yatırımlarla ilgili temel konular: Doha Turu, NAFTA, EU, ASEAN ve MERCOSUR gibi bölgesel ticaret anlaşmaları, çevre ve çalışma standartları; Dünya Ticaret Örgütü’nde pazara giriş, hizmetler, tarım, ticaretle ilişkili fikri mülkiyet hakları, adil ticaret, koruma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların halli mekanizması kuralları.
IR 452 Uluslararası Finans Politikaları (3-0)5
Uluslararası finansın temel kavramları: ödemeler dengesi, döviz kuru, faiz, özelleştirme, sermaye piyasalarının liberalleşmesi, cari işlemler; uluslararası finans ve siyaset arasındaki ilişki; uluslararası finansta temel konular: finansal krizler, yapısal düzenleme programları, kriz sonrası düzenlemeler; ulus devletler ile uluslararası finansal kuruluşlar arasındaki ilişki; IMF, Dünya Bankası, G-20 ve finansal düzenleyici kuruluşların işleyişleri ve etkileri; finansal faaliyetlerin toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkisi.
IR 453 Yükselen Ülkelerin Siyasal İktisadı (3-0)5
Küresel ekonomide yükselen ülkeler için fırsatlar ve zorluklar; Asya, Latin Amerika ve Afrika’da izlenen kalkınma stratejilerinin kıyaslamalı analizi; hızlı büyüyen ekonomiler: Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Türkiye, Meksika ve Asya Kaplanları; rejim tipleri, kurumlar, fikirler, norm ve değerler, tarihsel miras ve uluslararası kural ve düzenlemeler gibi ulusal ve uluslararası faktörlerin gelişmekte olan ülkelerin uluslararası arenadaki ekonomik performansına etkileri.
IR 454 Uluslararası Siyasette Enerji, Teknoloji ve Yenilik (3-0)5
Enerji politikalarında temel tarihi ve güncel konular: enerji güvenliği, iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması, etanol, OPEC’in işleyişi ve artan enerji fiyatlarının toplumlar ve ülkelere etkisi; teknoloji ve yeniliklerin, sürdürülebilir enerji politikaları üretmede ve ekonomik kalkınmadaki yeri; devletlerin, sivil aktörlerin ve iş kuruluşlarının enerji, teknoloji ve yenilik politikaları üretme ve geliştirmedeki rolleri.
IR 471 Doğu Avrupa ve Balkanlar'da Siyaset ve Toplum (3-0)5
Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki siyasal sistemler ve kurumların karşılaştırmalı analizi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, dış politika ve bölgedeki diğer siyasi konular. Soğuk savaş ve komünizm, "Balkanlaşma"nın tarihi, Demir Perde'nin çöküşü, rejim değişiklikleri, kapitalizme geçiş, demokratikleşme, AB genişlemesi, ekonomik ve demografik sorunlar, etnik, dilsel ve dinsel çatışmalar, Rusya, Batı Avrupa ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkiler.
IR 472 Çin'de Siyaset ve Toplum (3-0)5
Çin siyasal sistem ve kurumlarının karşılaştırmalı analizi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, dış politika ve diğer siyasi konular. Konfüçyanizm, yarı-sömürgeleşme, 20. Yüzyıl tarihi, devrim, Maoizm, Büyük Sıçrayış, şehirleşme, sanayileşme, nüfus kontrolü, kapitalizme geçiş, Komünist Parti, etnik çatışmalar.
IR 473 Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum (3-0)5
Ortadoğu'daki siyasal sistem ve kurumların karşılaştırmalı analizi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, dış politika ve bölgedeki diğer siyasi meseleler; sömürge tarihi, Arap-İsrail çatışması, pan-Arabizm, milliyetçilik, sosyalizm, İslam, İslamcılık, dini ve etnik çatışmalar, iç savaş, militarizm, demokratik hareketler ve geçişler, petrol politikası, Batı ülkeleri ile ilişkiler, bölgenin Müslüman dünyası üzerindeki nüfuzu. Kapsanan ülke ve konular öğretim üyesine göre değişir.