Close

Ders İçerikleri

POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş (3-0)5
Siyaset biliminin doğası, siyasetin kırılgan yapısı, toplumsal yapı ve siyaset, güç, meşruiyet, egemenlik ve otorite gibi temel kavramların tanımlanması; ulus-devletin gelişimi; klasik ve çağdaş ideolojilerin temelleri, siyasi düzenlerin sınıflandırılması; devlet ve yurttaş arasındaki ilişkinin tanımlanması; demokratik ve demokratik olmayan hükümet sistemleri; parti ve parti sistemleri.
POLS 201 Klasik Siyaset Kuramı (3-0)5
Siyaset felsefesine giriş, site-devlet kuramı ve Yunan felsefesi, evrensel topluluk kuramı ve Ortaçağ Hıristiyan öğretisi, ulusal devlet kuramı.
POLS 202 Çağdaş Siyaset Kuramı (3-0)6
Çağdaş siyaset teorisindeki temel sorunların ve felsefecilerin gözden geçirilmesi; moderniteye bağlı olarak devlet, ulus, kamusal alan, demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi siyasal kavramların gelişimi.
POLS 203 Kamu Yönetimi (3-0)5
Kamu yönetiminin temel kavramları, idari bilimlerinin tarihsel gelişimi, kamu yönetiminin temel yaklaşımları, güçler ayrımı, demokrasi ve bürokratik iktidar, parlamentonun işleyişi, bütçelendirme ve Türk idari sisteminin genel özellikleri.
POLS 204 Kamu Maliyesi (3-0)5
Kamu maliyesinin temel kavramları, kamu işleyişi ve kamu harcamaları, kamu iktisadı ve kamu sektörü, kamu malları temel teorisi, optimallik ve fiyatlandırma, maliyet-fayda analizi ve politik iktisat, sosyal sigorta ve yeniden bölüşüm, Türkiye’de vergilendirme, vergi yetersizlikleri ve optimal vergilendirme, tüzel vergilendirme ve vergi reformu.
POLS 206 Karşılaştırmalı Siyaset (3-0)5
Siyasal sistemler, kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, din, otorite ve diğer siyasal konuların belli ülkelere odaklanan karşılaştırmalı analizi; kalkınma ve demokratikleşme kuramları; siyasetin incelenmesine ve anlaşılmasına farklı kuramsal yaklaşımlar; karşılaştırmalı analiz yöntemleri.
POLS 301 Türkiye'de Siyaset (3-0)5
Türk siyasetinde kültürel bağlam; siyasal sistem ve kurumsal yapı; Türk siyasal hayatına şekil veren olaylar ve gelişmeler; Türk siyasal hayatının tarihsel gelişimi.
POLS 302 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (3-0)6
Siyasal partilerin gelişimi ve türleri, seçim sistemlerinin incelenmesi, seçim sistemlerinin etkileri, seçim sistemi politikaları, Batı demokrasilerinde parti sistemleri.
POLS 304 Türkiye'de Güncel Siyasal Meseleler (3-0)6
2002'den günümüze gelişmeler; siyasette askerleri etkisi; Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve kimlik; etnik azınlık sorunları; kentleşme; siyasette kadın; yasama-yürütme ilişkisi; sivil toplum.
POLS 312 Edebiyat ve Siyaset (3-0)5
Edebiyatı yeniden düşünmek, ulus-inşa süreci ve ulusal kimlik, siyasi mücadele alanı olarak edebiyat, edebiyat ve Doğu-Batı sentezi düşüncesi, halk ve 'entelektüel'in görevi, direnen gelenek veya muhalif siyaset; Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışını edebi ürünler üzerinden değerlendirmek.
POLS 321 Demokrasi Kuramı (3-0)5
"Demos"un tanımı, doğrudan demokrasi ve modern temsili demokrasi; demokrasi ile bireysel haklar ve parlamenter tartışmaların gelişimini sağlayan klasik liberalizm arasındaki ilişki; değişik demokrasi modelleri; demokrasinin yerleşmesine ilişkin temel tartışmalar; Türkiye ve demokratikleşme.
POLS 322 Yurttaşlık (3-0)5
Çeşitli vatandaşlık tanımlarının karşılaştırılması, vatandaşlık kavramının antik ve ortaçağdan bugüne tarihsel gelişiminin karşılaştırılması; liberal, çoğulcu, sosyal demokratik, komuniteryen, feminist ve post-modern düşünce akımlarının karşılaştırılması; çok kültürlülük, cinsiyet, ulus-devlet ve evrensel vatandaşlık gibi güncel sorunların tartışılması.
POLS 323 Adalet Kuramları (3-0)5
Faydacılık, liberalizm ve libertaryanizm ve diğer adalet teorilerinin karşılaştırmalı analizi; insan hakları kavramının tarihsel ve eleştirel analizi; topluluk hakları, çok kültürlülük ve cinsiyet sorunlarının tartışılması, küresel adaletin kapsamlı tartışılması.
POLS 324 Kamuoyu ve Medya (3-0)5
Kamuoyunun tanımı, kamuoyu yöntemleri, kamuoyu ve seçimler, medya bağımsızlığı, medya ve kamusal alan, popular kültür ve medya, medya ve toplumsal cinsiyet, siyasal davranışlar üzerinde medyanın etkisi, internetin yayılmasıyla siyaset–medya ilişkisinde yaşanan değişimler, siber ağlar ve kampanyalar, Türkiye’de basın ve yayıncılık.
POLS 341 Emek Piyasası Politikaları (3-0)5
Özgür emeğin doğuşu, çalışma saati ve boş zaman, Taylorizm'den esnekliğe üretim süreçleri, göç ve emek piyasaları, bağlı emek, işçi sınıfları, kadınlar ve emek piyasası, engelliler ve emek piyasası, emek piyasasında kayıt dışılık, kadın istihdamının değişen dinamikleri, küreselleşme çağında işçi sendikaları, çalışma koşullu politikalar ve küreselleşme çağında emeğin korunması.
POLS 342 Eğitim Politikaları (3-0)5
Klasik siyasal kuramda eğitim, ulusal eğitimin ortaya çıkışı, kapitalizm ve eğitim arasındaki tarihsel ilişki, eğitime dair eleştirel yaklaşımlar, demokratik yurttaşlığın tesisine yönelik bir araç olarak eğitim, toplumsal değişimin bir aracı olarak eğitim, eğitim alanında politika üretme, uygulama ve etki ölçme, eğitime iktisadi yaklaşımlar, eğitim politikalarında değerler ve kültür, eğitime eleştirel yaklaşımlar, ideoloji ve müfredat savaşları, eğitimin mikro-politikaları, küreselleşme ve eğitim politikalarına etkisi.
POLS 343 Çok Boyutlu Yoksulluk (3-0)5
Yoksulluğun tanımlanması, yoksulluğun ölçülmesi, gelir dağılımında dengesizlik, eşitsizlik, toplumsal ayrışmalar ve farklı yoksulluk deneyimleri, yoksulluk söylemleri, yoksulluk ve eyleyicilik, yoksulluk ve sosyal dışlanma, yoksulluk ve insan hakları, sosyal dışlanma ve kuşaklar, çalışan yoksullar, çocuk yoksulluğu, sosyal dışlanma ve mahalleler ile çok boyutlu yoksulluk ile mücadele politikaları.
POLS 344 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi (3-0)5
1970'lerin krizi ve Keynesci refah devletinin çöküşü, neo-liberalizm ve yeni sağ, yönetişim kavramının keşfi, Dünya Bankası politikaları ve raporları, idari reform dönemi, yapısal uyum politikaları, özelleştirmeler.
POLS 361 Endüstrileşme Sonrası Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti (3-0)5
Siyasal sistemlerin ve kurumların karşılaştırılması, endüstri devrimi, demokratikleşme, anayasalar, seçim ve parti sistemleri, refah kurumları, güncel siyasal sorunlar (demokratik hak hareketleri, çevre, göç ve yabancı düşmanlığı gibi).
POLS 362 Endüstrileşen Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti (3-0)5
Endüstrileşmekte olan ülkelerin siyasal sistemleri ve kurumlarının, tarihlerinin, ekonomilerinin, kültürlerinin karşılaştırılması; gelişme, modernleşme, endüstrileşme, demokratikleşme ve askeri modelleri; küresel kuzey, kolonicilik, emperyalizm ve bağlantısızılık hareketleri.
POLS 363 Politik Şiddet ve İç Savaşlar (3-0)5
Çeşitli siyaset, şiddet, iç savaş ve terörizm tanımları; sosyoekonomik, psikolojik ve rasyonel teoriler de dahil olmak üzere siyasal şiddet konusundaki ana yaklaşımların incelenmesi; iç savaşların karşılaştırmalı tarihsel analizi; önemli iç çatışma ve soykırım vakalarının incelenmesi; ulusal ve uluslararası seviyedeki terörizm ve siyasal şiddet olaylarının nedenleri ve dinamikleri.
POLS 364 Karşılaştırmalı Refah Sistemleri (3-0)5
Refah devletlerinin tarihi ve siyasi temelleri, yurttaşlık ve refah devletleri ile ilişkisi, refah devletlerine soldan yaklaşımlar, refah devletlerine sağdan yaklaşımlar, refah rejimleri yaklaşımı, refah rejimi tipolojileri, kalkınmakta olan ülkelerde refah devletleri, küreselleşme ve küreselleşmenin refah devletlerine etkileri, refah devletlerine toplumsal cinsiyet yaklaşımından getirilen eleştiriler, Avrupalılaşma ve Avrupalılaşmanın refah devletlerine etkileri, demografik ve siyasi engeller gibi refah devletlerinin önündeki engeller ve refah devletlerinin gelecekte alacakları biçimler.
POLS 401 Yerel Yönetimler (3-0)6
Ademi merkezileşme kavramı ve yerel yönetimler, teorik tartışmalar, yerel yönetimler ve siyasal yaklaşımlar, yerel yönetim sistemleri, yerel yönetim örgütlenmesi ve işleyişi, demokrasi ve yerel yönetim, AB ve yerel yönetimler, Türkiye’den örnekler.
POLS 402 Kent Politikaları (3-0)4
Kent siyasetine ilişkin temel kavramlar, kuramlar ve temalar; kent/kır ikiliği; kentleşmenin ekonomi politiği; kentsel altyapının yönetimi; bölgesel kalkınma politikaları; kentsel gelişime yönelik planlama yaklaşımları; kentsel yapılar ve kurumlar: konseyler, yürütme aygıtları; özel birimler; kentleşme ve küresel yeniden yapılanma.
POLS 403 Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi (3-0)6
Bürokrasi tanımları; bürokrasiye ana teorik yaklaşımlar (Max Weber ve Karl Marx'ın devlet teorileri); Türk idari sisteminin tarihsel gelişimi; Türk bürokrasisinde erken reform çabaları; neo-liberal dönem ve bürokratik ikilik; Türkiye idaresinde artan sivil kontrol; yerel ve bölgesel yönetimler; federalizm; yerel kendinden yönetim; küreselleşme çağında bürokratik kontrolün değişen dinamikleri.
POLS 404 Türkiye'de Devlet ve İktisat (3-0)5
Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki devleti ekonomik politikalardan başlayarak tüm ekonomik politikaların karşılaştırmalı tarihsel incelemesi; çok partili sistem döneminin ekonomik politikaları; ithal ikameli sanayileşme sisteminin dinamikleri ve sorunları; ihracata yönelik büyüme sistemine geçiş; küresel dünyada ekonomik politika; liberalleşme, özelleştirme, ve diğer yapısal reformlar; ekonomik ve finansal krizler ve sonuçları; ekonomik politikaların sosyal maliyetleri; Türk refah devletinin dönüşümü; Türk dış ticaretinde yakın dönemdeki büyüme ve sürdürebilirlik.
POLS 411 Osmanlı'nın Son Döneminde Siyaset ve İktisat (3-0)5
Osmanlı imparatorluğunun geleneksel ekonomik sistemi ve dünya görüşü; endüstri devriminin etkileri; Osmanlı tarımının ticarileşmesi; üretimin dönüşümü ve Osmanlı'nın dünya ekonomisine katılımı; düşüşe gösterilen ekonomik ve siyasal tepkiler; 19. yüzyıldaki anayasal ve siyasal reform denemeleri; Genç Türkler'in yükselişi ve ekonomik ve siyasal programları; çok etnisiteli bir sistemde milliyetçiliğin yükselişinin siyasal ve ekonomik boyutları; Balkanlarda, Ortadoğu’da ve diğer yerlerde imparatorluğun ekonomik ve siyasal mirası.
POLS 412 Türk Siyasi Düşüncesi (3-0)5
Yöntemsel tartışma, Türk milliyetçiliğinin kökenleri, Türk muhafazakarlarının kökenleri, resmi ideoloji, milli kimliğin inşasını yeniden düşünmek, milli arayış ve yenilenme.
POLS 421 Toplumsal Cinsiyet Siyaseti (3-0)5
Toplumsal cinsiyet ve politikaya giriş, siyaset çalışmalarını cinsiyetlendirmek, kadınlar ve oy verme hakkı, kadın hareketleri ve siyasi partiler, kadınlar ve siyasi partiler, feminist hareketler ve kadın hareketleri, kadınların temsiline ilişkin normatif savlar, kadınların betimsel ve gerçek temsili, kadın, toplumsal cinsiyet ve devlet, kadın, toplumsal cinsiyet ve kamu politikaları, siyasi bir mesele olarak hane içi şiddet, yoksulluğun kadınlaşması, kadın ve iş, toplumsal cinsiyet ve eğitim.
POLS 422 LGBT Çalışmaları (3-0)5
LGBT çalışmalarına, giriş, özel hayatın gizliliği, queer kuramı, cinsel yurttaşlık, din ve LGBT bireyler, kamuoyu ve LGBT hakları, yasal düzlemde LGBT hakları, mahkemelerde LGBT hakları vakaları, LGBT bireylerin sosyal ve ekonomik hakları, LGBT bireyler ve sağlık, trans komüniteleri ve yaşlanma.
POLS 423 Toplumsal Hareketler (3-0)5
Klasik toplumsal hareketler kuramı, toplumsal hareketler ve demokrasi, toplumsal hareketler kuramında temel kavramlar, kolektif eylem kuramı ve eleştirileri, siyasi fırsat yapıları yaklaşımı, kolektif kimlik yaklaşımı, çerçeveleme yaklaşımı, ihtilaf yaklaşımı, protestoların “idaresi” ve üç vaka çalışması.
POLS 424 Engellilik Çalışmaları (3-0)5
Normallik, sağlamcılık ve eleştirileri, engellilere yönelik ayrımcılığın kısa tarihi, engelliliğin sosyal modeli, engellilere yönelik baskının farklı yönleri, devlet ve engellilik, kapitalizm ve engellilik, engellilerin hayat anlatıları ve kültürel temsilleri, sosyal politika ve refah devleti çalışmalarına engellilik yaklaşımı, engelliliğin politik ekonomisi, istihdam, sosyal yardım, sağlık ve eğitim politikaları ile engellilik ilişkisi, engelliliğe insan hakları yaklaşımı ve dünya politikasında engelli hareketi örgütleri.
POLS 426 Milliyetçilik Kuramları ve Pratikleri (3-0)5
Primordialism ve eleştirileri; modernist yaklaşımlar; modernist yaklaşım: Ekonomik dönüşüm – “eşitsiz gelişme” mi “iç kolonileştirme” mi? Eric Hobsbawn ve ‘geleneğin icadı’; etno-sembolizm, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik, ‘banal milliyetçilik.’
POLS 441 Konut Politikaları (3-0)5
Konut politikaları ve konut piyasasının temelleri, iktisat, mekan ve konut, siyaset ve konut, toplumsal cinsiyet ve konut, yaşlanma ve konut, engellilik ve konut, konut ve sağlık, mutenalaştırma ve konuta etkileri, kentsel marjinallik, evsizlik, evsizliğe karşı politikalar, sosyal konut politikaları ve eleştirileri, bağımsız yaşama.
POLS 442 Sağlık Politikaları (3-0)5
Sağlık politikalarına ve sağlığın siyasetine giriş, sağlığın sosyal belirleyenleri, sağlık ve devlet, sağlık ve kapitalizm, sağlık, değerler ve iktisat, sağlığın finansmanı, ulusal sağlık sistemleri, sağlık sistemi tipolojileri, sağlık reformu, sağlığı yönetmek, sağlığın siyaseti, ilacın siyaseti, hekimliğin siyaseti ve geleceğin sağlık sistemleri.
POLS 443 Çevre Siyaseti (3-0)5
Ekofelsefenin temelleri, çevre siyasetinin temelleri, çevre problemleri alanında siyaset ve bilimin ilişkisi, siyasete ekoloji yaklaşımı, çevre ve adalet, biyoçeşitlilik, biyoteknoloji, yeşiller partileri, çevre hareketleri, küreselleşmenin çevreye etkisi, küresel yönetişim ve çevre sorunları.
POLS 444 Sosyal Hizmet ve İnsani Yardım (3-0)5
Sosyal hizmetin dünü, bugünü ve yarını, sosyal hizmette güçlendirme, sosyal hizmetin değişen niteliği, sosyal hizmette etik ve değerler, sosyal hizmet ve kurumlar, sosyal hizmet ve toplum, sosyal hizmet ve sosyal politika, sosyal hizmet ve hukuk, yaşam boyu sosyal hizmet, radikal sosyal hizmet, sosyal hizmette vakalar, insani yardımın temelleri, kolektif felaketler ve aşamaları, insani yardım çalışanlarının deneyimleri.
POLS 461 Türkiye Siyaseti ve Toplumunda İleri Seviye Konular (3-0)5
İncelenecek konular dersi verecek hocalara göre değişiklik gösterecektir; dersin içeriği dönem başlamadan açıklanacaktır.
POLS 462 Din ve Siyaset (3-0)5
Dini uyanışın farklılaşan açıklamaları; din/siyaset etkileşimine yönelik kuramsal açıklamalar; dini uyanışın sosyopolitik dinamikleri; İslami uyanış ve söz konusu uyanışın Türkiye’ye yansıması; siyasal İslam mı, muhafazakar politika mı? Tarihsel bağlamı içinde Türkiye’de İslam/devlet ilişkileri.
POLS 463 Kalkınma Yardımı Siyaseti (3-0)5
Kalkınmayı anlamak, kalkınma yardımının uluslararası politik ekonomik bağlamını anlamak, kalkınma doktrini ve yardım, tarihsel perspektifle kalkınma yardımı, kalkınma yardımının politik ekonomisi, kalkınma ve devlet, yardımın etkinliği, yardım araçları, yardım koşulları, yoksulluğu azaltmak için, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok etmek için, çevreyi korumak için, piyasa oluşturmak için yardımı kullanmak.
POLS 464 Karşılaştırmalı Siyasette İleri Seviye Konular (3-0)5
İncelenecek ülkeler ve konular dersi verecek hocalara göre değişiklik gösterecektir; dersin içeriği dönem başlamadan açıklanacaktır.
POLS 465 Sivil Toplum ve Çıkar Grupları (3-0)5
Sivil toplum kavramının tarihsel gelişimi üzerine esaslı bir tartışma, kavrama ilişkin çağdaş tartışmalar, sivil toplum örgütlerinin işlevleri ve türleri, ülkeler arası farklılaşmalar, sivil toplum ve devlet, sivil toplum ve merkezi/yerel hükümet, demokrasinin konsolidasyonu ve sivil toplum, 1980 sonrası gelişmeler ışığında demokratikleşme ve sivil toplum, sivil toplum içi farklılaşmalar, çıkar grubu türleri, lobi etkinlikleri, çıkar gruplarının devlet ve siyasetle ilişkileri.