Close

Ders İçerikleri

POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş

(3-0)6

Siyaset tanımları, siyasal ideolojiler, devlet teorileri, doğrudan ve temsili demokrasi, seçim sistemleri, oy verme davranışı, siyasal partiler ve parti sistemleri, siyasal rejimler, hükümet erkleri, parlamenter sistemler ve başkanlık sistemleri, federal ve üniter sistemler, milliyetçilik, küreselleşme.

POLS 102 Kamu Yönetimi

(3-0)6

Temel kavramlar (bürokrasi, hükümet, idare, yönetim, vb.) ve kamu yönetiminin tanımı; kamu yönetimi disiplininin temel tartışmaları (politika-yönetim ikiliği, bir sanat veya bilim olarak kamu yönetimi, yönetim-işletme vb.); bürokrasiye temel yaklaşımlar (Weberian, Marksist, vb.); Örgüt teorisinde paradigma değişiklikleri (klasik, neo-klasik, modern, neo-modern ve post-modern kamu yönetimi)

POLS 200 Sosyal Bilimlerde Etik

(2-0)2

Etik teorisine giriş, etik ve akademik yazma, etik ve siyaset, etik ve kamu yönetimi, etik dış politika ve diplomasi, etik ve sosyoloji, alan çalışmasında etik.

POLS 201 Klasik Siyaset Kuramı

(3-0)5

Siyaset felsefesine giriş, Site-devlet kuramı ve Yunan felsefesi,evrensel topluluk kuramı ve Ortaçağ Hıristiyan öğretisi, ulusal devlet kuramı.

POLS 202 Çağdaş Siyaset Kuramı

(3-0)6

Çağdaş siyaset teorisindeki temel sorunların ve felsefecilerin gözden geçirilmesi; moderniteye bağlı olarak devlet, ulus, kamusal alan, demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi  siyasal kavramların gelişimi.

POLS 204 Kamu Yönetimi

(3-0)5

Kamu maliyesinde temel kavramlar, ekonomide hükümetin işlevleri; gelir dağılımı, sosyal adalet ve ekonomi sistemleri; kamu malları, dışsallıklar ve pazar başarısızlığı; kamu tercihi ve siyasi süreçler; kamuda bütçe ve kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergilendirmede temel prensipler; vergilendirme (gelir, satış ve tüketim, varlık vergisi); Türkiye’de maliye ve bütçe sürecinin yönetimi; Türkiye’de mali reformlar

POLS 205 Türkiye’de İdari Yapı

(3-0)5

Türkiye'de kamu idaresinin anayasal, siyasi ve idari esasları (birlik ve devletin birliği, merkezileşme, idari vesayet, vb.) açıklanacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısı analiz edilecektir. Bu bağlamda idari sistemin merkezi organizasyonunun yapısal ve işlevsel yapısı ve bu örgütlerin (başkanlık, başbakanlık, bakanlıklar, kalkınma ajansları, düzenleyici organlar, vb.) birbirleriyle olan ilişkileri ele alınacaktır.

POLS 206 Karşılaştırmalı Siyaset

(3-0)5

Siyasal sistemler, kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, din, otorite ve diğer siyasal konuların belli ülkelere odaklanan karşılaştırmalı analizi; kalkınma ve demokratikleşme kuramları; siyasetin incelenmesine ve anlaşılmasına farklı kuramsal yaklaşımlar; karşılaştırmalı analiz yöntemleri.

POLS 301 Türkiye’de Siyaset

(3-0)5

Türk siyasetinde kültürel bağlam; siyasal sistem ve kurumsal yapı; Türk siyasal hayatına şekil veren olaylar ve gelişmeler; Türk siyasal hayatının tarihsel gelişimi.

POLS 302 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri

(3-0)6

Siyasal partilerin gelişimi ve türleri, seçim sistemlerinin incelenmesi, seçim sistemlerinin etkileri, seçim sistemi politikaları, Batı demokrasilerinde parti sistemleri.

POLS 304 Türkiye’de Güncel Siyasal Meseleler

(3-0)6

2002’den günümüze gelişmeler; siyasette askerleri etkisi; Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve kimlik; etnik azınlık sorunları; kentleşme; siyasette kadın; yasama-yürütme ilişkisi; sivil toplum.

POLS 312 Edebiyat ve Siyaset

(3-0)5

Edebiyatı yeniden düşünmek, ulus-inşa süreci ve ulusal kimlik, siyasi mücadele alanı olarak edebiyat, edebiyat ve Doğu-Batı sentezi düşüncesi, halk ve ‘entelektüel’in görevi, direnen gelenek or muhalif siyaset? İslam; Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkışını edebi ürünler üzerinden değerlendirmek.

POLS 321 Demokrasi Kuramı

(3-0)5

“Demos”un tanımı, doğrudan demokrasi ve modern temsili demokrasi; demokrasi ile bireysel haklar ve parlamenter tartışmaların gelişimini sağlayan klasik liberalizm arasındaki ilişki; değişik demokrasi modelleri; demokrasinin yerleşmesine ilişkin temel tartışmalar; Türkiye ve demokratikleşme.

POLS 322 Yurttaşlık

(3-0)5

Çeşitli vatandaşlık tanımlarının karşılaştırılması, vatandaşlık  kavramının antik ve ortaçağdan bugüne tarihsel gelişiminin karşılaştırılması; liberal, çoğulcu, sosyal demokratik, komuniteryen, feminist ve post-modern düşünce akımlarının karşılaştırılması; çok kültürlülük, cinsiyet, ulus-devlet ve evrensel vatandaşlık gibi güncel sorunların tartışılması.

POLS 323 Adalet Kuramları

(3-0)5

Faydacılık, liberalizm ve libertaryanizm ve diğer adalet teorilerinin karşılaştırmalı analizi; insan hakları kavramının tarihsel ve eleştirel analizi; topluluk hakları, çokkültürlülük ve cinsiyet sorunlarının tartışılması, küresel adaletin kapsamlı tartışılması.

POLS 324 Kamuoyu ve Medya

(3-0)5

Kamuoyunun tanımı, kamuoyu yöntemleri, kamuoyu ve seçimler, medya bağımsızlığı, medya ve kamusal alan, popular kültür ve medya, medya ve toplumsal cinsiyet, siyasal davranışlar üzerinde medyanın etkisi, internetin yayılmasıyla siyaset –medya ilişkisinde yaşanan değişimler, siber ağlar ve kampanyalar, Türkiye’de basın ve yayıncılık.

POLS 341 Emek Piyasası Politikaları

(3-0)5

Özgür emeğin doğuşu, çalışma saati ve boş zaman, Taylorizm’den esnekliğe üretim süreçleri, göç ve emek piyasaları, bağlı emek, işçi sınıfları, kadınlar ve emek piyasası, engelliler ve emek piyasası, emek piyasasında kayıtdışılık, kadın istihdamınn değişen dinamikleri, küreselleşme çağında işçi sendikaları, çalışma koşullu politikalar ve küreselleşme çağında emeğin korunması.

POLS 342 Eğitim Politikaları

Klasik siyasal kuramda eğitim, ulusal eğitimin ortaya çıkışı, kapitalizm ve eğitim arasındaki tarihsel ilişki, eğitime dair eleştirel yaklaşımlar, demokratik yurttaşlığın tesisine yönelik bir araç olarak eğitim, toplumsal değişimin bir aracı olarak eğitim, eğitim alanında politika üretme, uygulama ve etki ölçme, eğitime iktisadi yaklaşımlar, eğitim politikalarında değerler ve kültür, eğitime eleştirel yaklaşımlar, ideoloji ve müfredat savaşları, eğitimin mikro-politikaları, küreselleşme ve eğitim politikalarına etkisi.

(3-0)5

POLS 344 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi

Klasik siyasal kuramda eğitim, ulusal eğitimin ortaya çıkışı, kapitalizm ve eğitim arasındaki tarihsel ilişki, eğitime dair eleştirel yaklaşımlar, demokratik yurttaşlığın tesisine yönelik bir araç olarak eğitim, toplumsal değişimin bir aracı olarak eğitim, eğitim alanında politika üretme, uygulama ve etki ölçme, eğitime iktisadi yaklaşımlar, eğitim politikalarında değerler ve kültür, eğitime eleştirel yaklaşımlar, ideoloji ve müfredat savaşları, eğitimin mikro-politikaları, küreselleşme ve eğitim politikalarına etkisi.

(3-0)5

POLS 361 Endüstrileşmiş Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti

  Kalkınma kuramları; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İskandinavya, Japonya ve Rusya’nın siyasi yapıları ve kurumları; göçmenlik, eşitsizlik ve güvenlik sorunları.

(3-0)5

POLS 362 Endüstrileşen Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti

Kalkınmışlık ve geri kalmışlık kavramları, kalkınma olgusuna kurumsal yaklaşımlar, kalkınma olgusuna coğrafi yaklaşımlar, modernleşme teorileri ve eleştirileri, kolonicilik ve mirası, bağımlılık ve dünya sistemi teorileri, demokratikleşme, otoriter kalkınma, iç çatışmalar ve kalkınma, doğal kaynaklar ve kalkınma, küreselleşme, dış yardım, ticaret.

(3-0)5

POLS 363 Politik Şiddet ve İç Savaşlar

Çeşitli siyaset şiddet, iç savaş ve terörizm tanımları; sosyo-ekonomik, psikolojik ve rasyonel teoriler de dahil olmak üzere siyasal şiddet konusundaki ana yaklaşımların incelenmesi; iç savaşların karşılaştırmalı-tarihsel analizi; önemli iç çatışma ve soykırım vakalarının incelenmesi; ulusal ve uluslararası seviyedeki terörizm ve siyasal şiddet olaylarının nedenleri ve dinamikleri.

(3-0)5

POLS 364 Karşılaştırmalı Refah Sistemleri

Refah devletlerinin tarihi ve siyasi temelleri, yurttaşlık ve refah devletleri ile ilişkisi, refah devletlerine soldan yaklaşımlar, refah devletlerine sağdan yaklaşımlar, refah rejimleri yaklaşımı, refah rejimi tipolojileri, kalkınmakta olan ülkelerde refah devletleri, küreselleşme ve küreselleşmenin refah devletlerine etkileri, refah devletlerine toplumsal cinsiyet yaklaşımından getirilen eleştiriler, Avrupalılaşma ve Avrupalılaşmanın refah devletlerine etkileri, demografik ve siyasi engeller gibi refah devletlerinin önündeki engeller ve refah devletlerinin gelecekte alacakları biçimler.

(3-0)5

POLS 365 Otoriter Rejimler

Demokrasi ve diktatörlüğün özellikleri, otoriter rejimlerin türleri, otoriterleşmeyi hazırlayan nedenler, otoriterleşme ve siyasal kurumlar, otoriterleşme ve seçimler.

(3-0)5

POLS 401 Yerel Yönetimler

Ademi merkeziyet ve yerel yönetimler, demokrasi ve yerel yönetimler gibi teorik tartışmalar; Yerel yönetim araştırmalarındaki kavramlar: yerindenlik, yerel yönetim, yerelleştirme ve glokalizasyon ve bölgeselcilik ve Türkiye'de yerel yönetimlerin fiili - hukuki durumu ve yerel yönetimlerin idari yapısı, organizasyonu ve işlemleri ve yerel reform süreçleri: AB ve ulus-üstü aktörler.

(3-0)5

POLS 403 Türkiye’de Devlet ve Bürokrasi

Bürokrasi tanımları; bürokrasiye ana teorik yaklaşımlar (Max Weber ve Karl Marx'ın devlet teorileri); Türk idari sisteminin tarihsel gelişimi; Türk bürokrasisin temel yapısı ve reform çabaları; neo-liberal dönem ve yeni kamu yönetimi; iyi yönetişim ve Türkiye’de idari reformlar; yerel kendinden yönetim ve yerel yönetişimin gelişmesi; küreselleşme ve Avrupalılaşma sürecinde bürokrasinin (askeriye ve yargı) değişen dinamikleri.

(3-0)6

POLS 404 Türkiye’de Devlet ve İktisat

Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki devleti ekonomik politikalardan başlayarak tüm ekonomik politikaların karşılaştırmalı-tarihsel incelemesi; çok partili sistem döneminin ekonomik politikaları; ithal ikameli sanayileşme sisteminin dinamikleri ve sorunları; ihracata yönelik büyüme sistemine geçiş; küresel dünyada ekonomik politika; liberalleşme, özelleştirme, ve diğer yapısal reformlar;  ekonomik ve finansal krizler ve sonuçları; Türkiye’de iş dünyası; Türkiye’nin uluslararası ekonomi ile ilişkileri, bölgeselleşme süreçleri (AB’ye üyelik süreci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile artan ticaret) ve Türkiye’deki ekonomik örgütlenmeye etkileri; Kapitalizmin çeşitlerinin karşılaştırılmalı analizi (Türkiye, Meksika, Arjantin)

(3-0)5

POLS 423 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

(3-0)5

Toplumsal cinsiyet ve politikaya giriş, siyaset çalışmalarını cinsiyetlendirmek, kadınlar ve oy verme hakkı, kadın hareketleri ve siyasi partiler, kadınlar ve siyasi partiler, feminist hareketler ve kadın hareketleri, kadınların temsiline ilişkin normatif savlar, kadınların betimsel ve gerçek temsili, kadın, toplumsal cinsiyet ve devlet, kadın, toplumsal cinsiyet ve kamu politikaları, siyasi bir mesele olarak hane içi şiddet, yoksulluğun kadınlaşması, kadın ve iş, toplumsal cinsiyet ve eğitim.

POLS 423 Toplumsal Hareketler

(3-0)5

Klasik toplumsal hareketler kuramı, toplumsal hareketler ve demokrasi, toplumsal hareketler kuramında temel kavramlar, kolektif eylem kuramı ve eleştirileri, siyasi fırsat yapıları yaklaşımı, kolektif kimlik yaklaşımı, çerçeveleme yaklaşımı, ihtilaf yaklaşımı, protestoların “idaresi” ve üç vaka çalışması.

POLS 426 Milliyetçilik Kuramları ve Pratikleri

(3-0)5

Primordialism ve eleştirileri; Modernist yaklaşımlar; Modernist Yaklaşım: Ekonomik dönüşüm – “eşitsiz gelişme” mi “iç kolonileştirme” mi? Eric Hobsbawn ve ‘geleneğin icadı’; etno-sembolizm, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik, ‘banal milliyetçilik.’

POLS 442 Sağlık Politikaları

(3-0)5

Bu ders şu temaları kapsar: sağlık politikalarına ve sağlığın siyasetine giriş, sağlığın sosyal belirleyenleri, sağlık ve devlet, sağlık ve kapitalizm, sağlık, değerler ve iktisat, sağlığın finansmanı, ulusal sağlık sistemleri, sağlık sistemi tipolojileri, sağlık reformu, sağlığı yönetmek, sağlığın siyaseti, ilacın siyaseti, hekimliğin siyaseti ve geleceğin sağlık sistemleri.

POLS 443 Çevre Siyaseti

(3-0)5

Ortakların yönetimi; çevre politikası rejimleri;  çevre siyaseti ve dünya toplumu, küresel çevre yönetişimi; küresel çevre politikalarını etkileyen fikirler, aktörler (yeşil partiler, epistemik topluluklar, sosyal hareketler, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler), yapılar ve süreçler; güncel çevre sorunları (sürdürülebilir büyüme, küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ormancılık)

 

POLS 445 Enerji Siyaseti

(3-0)5

Küresel enerji görünümü, enerji güvenliği; enerji ve siyasal rejim türü, bir dış politika aracı olarak enerji, enerji ve çatışma, iklim değişikliği; konvansiyonel olmayan enerji kaynakları; nükleer enerji, vaka incelemeleri (Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa ve Türkiye)

POLS 461 Türkiye Siyaseti ve Toplumunda İleri Seviye Konular

(3-0)5

İncelenecek konular dersi verecek hocalara göre değişiklik gösterecektir. Dersin içeriği dönem başlamadan açıklanacaktır.

POLS 464 Karşılaştırmalı Siyasette İleri Seviye Konular

(3-0)5

Nitel yöntemler, nicel yöntemler, çoklu araştırma yöntemleri, siyasal kurumlar, oy verme davranışı, iç savaşlar, terörizm, rejim değişikliği, göçmenlik. İncelenecek ülkeler ve konular dersi verecek hocalara göre değişiklik gösterecektir.