Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğretim Üyesi Tolga DemiryolDeğerli Öğrenciler,

 Siyaset, Amerikalı Siyaset Bilimci Harold Lasswell’in deyişiyle, “kimin, neyi, ne zaman, nasıl elde ettiğidir.” Bu anlayışa göre siyaset, gündelik hayatın dışında vücut bulan ve sadece siyasetçiler, kanun koyucular gibi bir grup insana özgü bir faaliyet biçimi değildir. Bireylerin ya da toplulukların birlikte var olma zorunluluğu olduğu her alana nüfuz eder siyaset. Biz Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü böylesine geniş ve kapsayıcı bir siyaset anlayışından hareketle kurduk ve geliştirdik. Amacımız, temel siyasal düşünceleri, süreçleri ve kurumları eleştirel olarak kavrayan ve siyasetin her alanındaki neden-sonuç örüntülerini bilimsel olarak değerlendirebilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 Bölümün müfredatı, disiplinlerarası öğrenmeyi destekler bir biçimde oluşturulmuştur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi literatürünü içeren zengin bir zorunlu ve alan seçmeli ders portföyüne ek olarak, bölümümüz öğrencileri uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyoloji, tarih ve hukuk gibi disiplinlerden seçmeli dersler alabilmektedirler. Aynı zamanda müfredatımıza yöntemsel çoğulculuk prensibi hâkimdir. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca istatistiksel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı ve tarihsel analize kadar geniş bir yelpazede araştırma yöntemlerine aşinalık edinme fırsatı bulmaktadırlar. Eğitim dilimizin İngilizce olması, öğrencilerimizin ilgi alanlarındaki en son gelişmeleri ve yayınları yakından takip etmesini mümkün kılmaktadır.  Öğrencilerimiz bölümüzün anlaşmalı olduğu pek çok Avrupa üniversitesinde Erasmus değişim programı kapsamında bir yıla kadar eğitim görme şansına sahiptirler.

 Bölümümüz eğitim felsefesini “öğrenci merkezli eğitim” prensibi etrafında inşa etmiştir. Buna göre, öncelikle öğrencilerimizi güncel ve doğru bilgiye doğrudan erişebilmeleri ihtiyaç duydukları araç ve becerilerle donatmayı hedefliyoruz. Bu şekilde elde edilen verileri analiz eden öğrencilerimiz,  bağımsız çıkarımlarda bulunmayı ve araştırma sonuçlarını en ikna edici şekilde ortaya koymayı da öğrenirler. Söz konusu bu beceriler, akademik alanın ötesine transfer edilebildikleri ölçüde öğrencilerimizin iş yaşamına da en iyi şekilde hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programını başarıyla tamamlayan mezunlarımız Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşunda, yerel yönetimlerde, uluslararası kuruluşlarda, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, akademide ve özel sektörün hemen her alanında çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın, tercih ettikleri kariyer ne olursa olsun, yaşam boyu öğrenmeye istekli, eleştirel düşünceye açık ve sürekli kendilerini geliştirmek için çabalayan bireyler olarak yetişmeleri en temel amacımızdır.

 

Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Tolga Demiryol