Close

Ders İçerikleri

  TPECTS
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 5
Öğrenme, motivasyon, algı, duygular, kişilik ve psikopatoloji gibi temel psikolojik kavramlar ve teoriler.

 

  TPECTS
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 6
Duyu ve algı, bilinç durumları, kişilik ve normal olmayan davranışlar gibi ileri psikoloji konuları. Önkoşul: PSY 101.

 

  TPECTS
PSY 142 Kültürlerarası Psikoloji 3 0 4
Davranış bilimlerine giriş; kültür ve kültürler arası iletişime dair psikolojik teorileri; insanlar arasındaki çeşitlilik ve ortak yanlar; etnosentrizm ve kültürel görecelik.

 

  TPECTS
PSY 221 Öğrenme Psikolojisi 3 0 5
Klasik ve edimsel koşullanma, ödül ve ceza, davranış farklılıklarının oluşması. Önkoşul: PSY 102.

 

  TPECTS
PSY 222 Bilişsel Psikoloji 3 0 5
Algı, dikkat, kısa ve uzun dönemli hafıza, problem çözme ve karar alma gibi zihinsel süreçler. Önkoşul: PSY 102.

 

  TPECTS
PSY 231 Gelişim Psikolojisi I 3 0 5
Çocuk gelişimini fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal açıdan incelenmesi; doğum, bebeklik, okul öncesi ve orta çocukluk dönemi. Önkoşul: PSY 102.

 

  TPECTS
PSY 232 Gelişim Psikolojisi II 3 0 5
Fiziksel, zihinsel ve kişiler arası toplumsal etkileşimin ergenlik döneminden yetişkinliğe ve yaşlılık dönemine kadar olan gelişimi. Önkoşul: PSY 102.

 

  TPECTS
PSY 241 Sosyal Psikoloji I 3 0 5
Sosyal psikolojinin tarihi, toplumsal etmenlerin bireyi nasıl etkilediği üzerine teoriler ve araştırmalar, grup davranışı, toplumsal algı.

 

  TPECTS
PSY 242 Sosyal Psikoloji II 3 0 5
Tutum edinimi ve değişimi, toplumsal etki ve uyumluluk, toplumsal kalıplar, önyargı ve ayrımcılık, kişiler arası ilişkiler; grup dinamikleri.

 

  TPECTS
PSY 261 Stres Yönetimi 3 0 5
Stres ve stresle mücadele ile ilgili teoriler; strese tepki mekanizmaları; stres etkenleri ve stresi azaltmada kullanılacak baş etme teknikleri.

 

  TPECTS
PSY 312 Deneysel Psikoloji 3 1 6
Psikoloji deneylerini düzenlemek ve deneylere katılmakla ilgili gereklilikler; algı, dikkat, öğrenme, hafıza ve dil ile ilgili rapor yazma. Önkoşul: PSY 313.

 

  TPECTS
PSY 313 Psikolojide Ölçme Değerlendirme 3 0 6
Psikolojik testlerin kullanımı ve prensipleri, geçerlilik, güvenilirlik ve diğer istatistiksel konuları; test geliştirme; zekâ ve kişilik testlerinin kullanımı; elde edilen sonuçların kliniksel olarak yorumlanması. Önkoşul: MAN 212.

 

  TPECTS
PSY 315 Davranışın Psikolojik Temelleri 3 0 5
Bu ders kapsamında sinir hücreleri ve sinir iletileri, sinapslar, sinir sisteminin anatomisi, duygu temelli davranışlar, öğrenme ve belleğin biyolojik temelleri, bilişsel süreç ve işlevler, bilincin farklı düzeyleri, hormonlar ve psikolojik rahatsızlıkların biyolojik temelleri gibi konular ele alınmaktadır.

 

  TPECTS
PSY 323 Hafıza 3 0 5
Bilginin elde edilmesi, depolanması ve geri getirilmesi süreçlerine dair teori ve araştırmalar.

 

  TPECTS
PSY 351 Kişilik Kuramları 3 0 6
Psikodinamik, kişiler arası, davranışsal, var oluşçu, hümanistik, fenomenolojik teoriler.

 

  TPECTS
PSY 352 Psikopatoloji 3 0 6
Normal ve patolojik davranış kavramları; DSM-IV'e göre temel hastalık kategorileri.

 

  TPECTS
PSY 353 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 0 5
Çocukluk ve ergenlik döneminin psikiyatrik rahatsızlıklarına tanı koyma; etimoloji üzerine güncel ve tarihi bakış açıları. Önkoşul: PSY 352.

 

  TPECTS
PSY 354 Yetişkin Psikopatolojisi 3 0 5
Yetişkinlik döneminin psikiyatrik rahatsızlıklarına tanı koyma; etimoloji üzerine güncel ve tarihi bakış açıları. Önkoşul: PSY 352.

 

  TPECTS
PSY 355 Kadın Psikolojisi 3 0 5
Toplumsal cinsiyet ve cinsiyete özel davranışların gelişimi ile ilgili güncel bakış açıları; toplumsal cinsiyet farklılıklarının var olup olmadığı ile ilgili araştırmalar; kadının ailedeki rolünün psikolojik değerlendirmesi; kadına uygulanan duygusal, sözlü ve fiziksel tacizin şiddet halkası ve taciz çemberi yöntemleri ile açıklanması.

 

  TPECTS
PSY 362 Endüstriyel Psikoloji 3 0 5
Psikolojinin organizasyonlarda ve iş ortamında uygulanması; çalışan psikolojisi; performans değerlendirilmesi; motivasyon ve iş tatmini; örgütsel davranış; liderlik ve yönetim.

 

  TPECTS
PSY 363 Duygusal Zekâ 3 0 5
Kişinin kendi hislerini ve başkalarının hislerini anlama kapasitesi; empati; motivasyon; sosyal yetenekler; bireysel farkındalık; bu konuların örgütsel ortamlarda uygulanması.

 

  TPECTS
PSY 364 Sağlık Psikolojisi 3 0 5
Fiziksel sağlık; davranış ve bilişsel süreçler arasındaki ilişki ve teoriler; sağlığın korunması; hastalıklardan korunma ve hastalıkların iyileştirilmesine ilişkin biyo-psiko-sosyal etmenler. Önkoşul: PSY 352.

 

  TPECTS
PSY 403 Psikolojinin Tarihçesi I 3 0 5
Psikolojideki modern ve tarihi bakış açıları; çevre ve doğa arasındaki ilişkiye dair kritik değerlendirmeler; davranışçılık, psikanaliz, yapısalcılık ve Gestalt gibi psikolojik teorilerin geçmişini ve bugünü.

 

  TPECTS
PSY 404 Psikolojinin Tarihçesi II 3 0 5
Postmodern teoriler ve evrimsel psikoloji gibi güncel teorik gelişmeler.

 

  TPECTS
PSY 465 Klinik Psikoloji 3 0 4
Klinik psikologların görevleri ve rolleri; tanı koyma ve terapi süreçlerindeki stratejiler; yasal ve etik meseleleri; ruh sağlığı uzmanlarının Türkiye’deki konumu. Önkoşul: PSY 352.

 

  TPECTS
PSY 466 Aile ve Grup Dinamikleri 3 0 5
Sistem Yaklaşımı ve Aile Gelişimi Teorisi gibi aile teorileri; aile ile ilgili dinamikler ve süreçler; aile psikolojisindeki güncel konular.

 

  TPECTS
PSY 467 Klinik Görüşmelere Giriş 3 0 5
Görüşme teknikleri üzerine temel kavramlar ve anahtar süreçler; hastalarla etik ve etkin görüşmeler yapmaya dair pratik bilgiler.

 

  TPECTS
PSY 471 Psikolojide Etik ve Kurallar 3 0 4
Etik kurallar ve uygulamaları; psikologları ilgilendiren etik meseleleri; hasta ile olan ilişkilerdeki ikilemler.

 

  TPECTS
PSY 481 Son Sınıf Proje I 3 0 5
Bir araştırma projesi tasarımının ve araştırma önerisi hazırlamanın uygulaması. Önkoşul: IR 303.

 

  TPECTS
PSY 482 Son Sınıf Proje II 3 0 5
PSY 481’nin devamı niteliğindedir. Araştırma projesinin uygulanması, rapor yazma, metot ve veri analizi. Önkoşul: PSY 481.