Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

MAN 102 İşletme Yönetimine Giriş (3-0)5
İş dünyası, devlet ve toplum konularına giriş; işletme ve yönetimin gelişimi ve kapsamı; işletmenin temel fonksiyonları, bu fonksiyonlar arasındaki ilişkiler ve şirket yönetimine katkıları; yönetim fonksiyonları ve örgütlere giriş; günümüz küresel ortamında işletmeleri bekleyen zorluklar.
MAN 201 Yönetim ve Organizasyon (3-0)5
Yönetim ve organizasyona yönelik temel kavramlar, modeller ve teoriler; yönetim düşüncesinin evrimi; yönetsel fonksiyonlar: planlama, örgütleme, liderlik etme, kontrol; birey ve grup davranışı; örgütsel yapı, tasarım ve davranış; organizasyonların iç sistemleri; organizasyon ve organizasyonel çevre; organizasyonel uyum; organizasyonel performans; günümüz iş ortamlarında yönetsel karar vermenin zorlukları ve gerçekleri.
MAN 211 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I (3-1)6
Sosyal bilimler ve işletmede araştırma verisi; verinin sunumu ve yorumlanması; temel olasılık kavramları ve teorisi; olasılık dağılımları; tahmin ve güven aralıkları; hipotez testleri.
MAN 212 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II (3-1)6
Basit regresyon ve korelasyon; çoklu regresyon ve korelasyon; regresyon analizinde seçilmiş konular: lineerlik, normallik, vb.; zaman serileri analizi ve tahmin yöntemleri; istatistiki yöntemler kullanarak ilişkileri özetleme; istatistiki raporları yorumlama. Önkoşul: MAN 211
MAN 213 İşletmede Sayısal Yöntemler (3-1)5
Temel lineer cebir (vektörler, matrisler, doğrusal denklem sistemleri); sayısal karar verme yaklaşımı; modelleme; doğrusal programlama ve ilgili diğer konular: model kurma, grafik yöntem, simplex yöntemi; duyarlılık analizi, doğrusal problemlerin ulaştırma problemi olarak tanımlanması, birincil temel çözüm bulunmasına yönelik prosedürler ve ulaştırma algoritması ve aktarmalı ulaştırma problemi.
MAN 221 Finansal Muhasebe I (3-0)5
Temel kavramlar ve muhasebenin temelleri; muhasebe ve defter tutma uygulamaları; çift kayıt sistemi; borç ve alacak kavramları; kayıt işlemleri; defter-i kebir; mizan hazırlama; gelir tablosu ve bilanço hazırlama; yıl sonu ayarlamaları; muhasebe kaydı açma ve kapatma; temel kayıtların analizi: nakit, alacaklar, envanter ve envanter değerleme yöntemleri; mevcut finansal raporlama yöntemine ilişkin örnekler ve konular.
MAN 222 Yönetim Muhasebesi I (3-0)5
Yönetim muhasebesinde temel kavramlar, prosedürler ve sistemler; operasyon planlama, bütçeleme ve finansal kontrol; maliyet sınıflandırması; malzeme maliyeti ve kontrolü; işgücü maliyeti ve kontrolü; fabrika genel üretim gider maliyeti ve kontrolü; maliyet biriktirme sistemleri; iş emri maliyet sistemi; süreç maliyeti sistemi; başa baş ve maliyet-hacim-kar analizleri; maliyet bazlı performans ölçütleri. Önkoşul: MAN 221
MAN 232 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)5
İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonunun işletmedeki rolü; seçme, işe alım, gelişim, performans değerlendirme, iş değerleme, ayrılma, ücretlendirme; endüstri ilişkilerinin temelleri ve yaşanan sorunlar; işçi-işveren ilişkileri; örgüt kültürü; çeşitlilik yönetimi; kariyer yönetimi.
MAN 252 Pazarlama İlkeleri (3-0)4
Pazarlama fonksiyonunun temel kavramları ve ilkeleri; tüketiciyi anlama ve bunu pazarlama ve satış stratejileri ve uygulamaları oluşturmada kullanma; pazarlama ve satış yönetimi kavramları; pazarlama ve satışın diğer işletme fonksiyonları ile ilişkisi ve çevresel kısıtlar; pazarlama araç ve stratejileri: pazar araştırması, satış tahmini, hedef pazarlama, pazar bölümlendirme, hizmet pazarlama ve uluslar arası pazarlama; pazarlama karmasına bakış: ürün, fiyat, dağıtım kanalları, promosyon.
MAN 254 Pazarlamanın Temelleri (Türkçe) (3-0)5
Pazarlama fonksiyonunun temel kavramları ve ilkeleri; tüketiciyi anlama ve bunu pazarlama ve satış stratejileri ve uygulamaları oluşturmada kullanma; pazarlama ve satış yönetimi kavramları; pazarlama ve satışın diğer işletme fonksiyonları ile ilişkisi ve çevresel kısıtlar; pazarlama araç ve stratejileri: pazar araştırması, satış tahmini, hedef pazarlama, pazar bölümlendirme, hizmet pazarlama ve uluslar arası pazarlama; pazarlama karmasına bakış: ürün, fiyat, dağıtım kanalları, promosyon.
MAN 302 İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim (3-0)5
Stratejik yönetim çerçevesi; vizyon ve misyon tanımlama; dış/çevresel analiz ve fırsat ve tehditlerin tarifi; iç/organizasyonel analiz ve güçlü ve zayıf yönlerin tarifi; hedef/amaç belirleme; strateji belirleme, değerlendirme ve seçmede kullanılan araçlar; organizasyonel hedefleri gerçekleştirme ve strateji oluşturma ve uygulamada kullanılan organizasyonel sistemler ve süreçlerin incelenmesi; hedef yayılımı. Önkoşul: MAN 201
MAN 321 Finansal Yönetim (3-0)6
Modern finans araç ve yöntemlerine giriş; şirketin finansmanı, yatırımları ve temettü politikalarının şirket değerini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik çerçeve; paranın zaman değeri; yatırım karar kriterleri ve sermaye bütçelenmesi; sermaye yapısı kararları; sermaye maliyeti; temettü politikası; bono ve hisse değerlendirme; finansal durum analizi; finansal kiralama; proje analizi; getiri-risk ilişkisi; finansal pazarlar ve araçlar; türev araçlara giriş; şirket yapılanması; birleşme, satınalma ve tasfiye etme. Önkoşul: MAN 221
MAN 322 Kurumsal Finansman (3-0)5
Finansal Yönetim (MAN 321) dersinde sözü edilen konuların geliştirilmesi ve uygulamaları; kurumsal finansman konusunda görüşler; finansal yönetim kararlarının kurumsal stratejiyle ilişkisi; işletme sermayesi yönetimi; yatırımlar ve faaliyetlerin finansmanı; yatırımlarla değer yaratılması; finansal planlama ve yapılandırma; risk yönetimi; sermaye maliyeti hesaplamaları; finansal yatırım aracı değerleme; dünyadan örnek ve uygulamalar. Önkoşul: MAN 321
MAN 323 Finansal Muhasebe II (3-0)5
Mali tablo ve hesaplar üzerine detaylı inceleme ve uygulamalar; sabit kıymetler, amortisman ve yeniden değerleme; kısa vadeli borçlar, banka kredileri; uzun vadeli borçlar; sermaye, dağıtılmamış kar, rezerv hesapları; vergiler, vergi sonrası kar ve kar dağıtımı; tahakkuklar ve kayıtların zamanlaması ve kar üzerine etkisi; muhasebe değişiklikleri; hata, ayarlama ve düzeltme kayıtları; nakit akışı tablosu; yerel ve uluslararası mali raporlama ilkeleri ve standartları. Önkoşul: MAN 221
MAN 324 Yönetim Muhasebesi II (3-0)5
Yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrol konusunda bütünleşik yaklaşımlar; yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrole destek olan prosedür ve sistemler; ürün maliyeti ve strateji ve kaynak tahsisi kararları arasındaki ilişki; farklı maliyet hesaplama sistemlerinin analiz, tasarım ve uygulamaları, standart maliyet; standart oluşturma, sapmaların hesaplanması ve analizi, muhasebeleştirilmesi; süreç iyileştirme ve maliyet azaltma arasındaki ilişki; performans değerlendirme için bütçe kontrol sistemleri ve mali verilerin kullanılması; teşvik sisteminin yönetilmesi; sonuçların değerlendirilmesinde şirket karnesi gibi çoklu ölçütlerin kullanılması. Önkoşul: MAN 222
MAN 331 Girişimcilik (3-0)5
Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.
MAN 332 Liderlik ve Takım Dinamikleri (3-0)5
Liderlik teorileri, kavramlar ve uygulamaya yönelik konular; bireylerin birlikte çalışması; takım kurma ve takım yönetme; etkili liderlik ve takım becerileri; farklı organizasyonel ortam ve kademelerde liderlik; lider-takipçi yaklaşım ve davranışları; liderlik özellikleri; değişime liderlik etme; delegasyon ve yetkilendirme; etkileme ve güç; motivasyon; takımda karar alma; çatışma yönetimi stratejileri; toplantı yönetimi.
MAN 333 Örgütsel Değişim Yönetimi (3-0)5
Değişim yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri, değişim ihtiyacının teşhisi; değişim türleri; değişim süreç modelleri; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama stratejileri ve geçişi yönetme; değişim yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü.
MAN 334 Liderlik ve Takım Yönetimi (Türkçe) (3-0)5
Liderlik teorileri, kavramlar ve uygulamaya yönelik konular; bireylerin birlikte çalışması; takım kurma ve takım yönetme; etkili liderlik ve takım becerileri; farklı organizasyonel ortam ve kademelerde liderlik; lider-takipçi yaklaşım ve davranışları; liderlik özellikleri; değişime liderlik etme; delegasyon ve yetkilendirme; etkileme ve güç; motivasyon; takımda karar alma; çatışma yönetimi stratejileri; toplantı yönetimi.
MAN 335 İşletmede Müzakere (3-0)5
İşletmede müzakere ve pazarlığın rolü; müzakere süreci ve aşamaları; planlama ve hazırlık; müzakerenin yapısı, çeşitleri; ticari pazarlıklar, sözleşme çeşitleri, sendika ilişkileri, takım kurma, uyuşmazlıkların çözümü gibi alanlarda müzakereler; adalet anlayışı; etkili müzakereyi zorlaştıran önyargı ve engeller.
MAN 337 Girişimciliğin Temelleri (Türkçe) (3-0)4
Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.
MAN 344 Stratejik Kalite Yönetimi (3-0)5
Kalite ve kalite yönetiminin tanımı; toplam kalite yönetimi anlayışı; kalite ve rekabetçilik; kalite uzmanları (Deming, Juran, Crosby); kıyaslama yaklaşımı; kalite yönetimi model ve araçları: altı sigma, EFQM, Malcolm Balridge, vs.; kalite stratejisi oluşturma ve uygulama; kalite kültürünü yönetme; hizmetlerde kalite yönetimi.
MAN 351 Pazar Araştırması (3-0)5
Pazarlama stratejisi oluşturulmasında ve ürün, fiyat, tanıtım, dağıtım konularında karar alınmasında gereken temel araştırma sorunları; pazarlama kararlarını desteklemek ve yönlendirmek için veri analiz yöntem ve araçları; bilgi ihtiyacının belirlenmesi; araştırma tasarımı; istatistik paket programlarına giriş; örneklem oluşturma, tek ve çok değişkenli veri analiz yöntemleri. Önkoşul: MAN 212
MAN 352 Tüketici Davranışı (3-0)5
Tüketici davranışlarının kökeni; tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri; tüketici davranışının pazarlama stratejisinde kullanımı; tüketici araştırmalarına giriş; tüketim motivasyonu; tüketici tavırlarının oluşması ve değişmesi; kültürün tüketici davranışları üzerine etkisi; kültürlerarası ve küresel tüketici davranışları; tüketici karar süreçleri; tüketimde sosyal sorumluluk ve yeşil pazarlama.
MAN 353 Tüketici Davranışlarının Temelleri (Türkçe) (3-0)5
Tüketici davranışlarının kökeni; tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri; tüketici davranışının pazarlama stratejisinde kullanımı; tüketici araştırmalarına giriş; tüketim motivasyonu; tüketici tavırlarının oluşması ve değişmesi; kültürün tüketici davranışları üzerine etkisi; kültürlerarası ve küresel tüketici davranışları; tüketici karar süreçleri; tüketimde sosyal sorumluluk ve yeşil pazarlama.
MAN 354 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0)5
Müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) temel kavram ve yöntemleri; müşteri sadakati ve sadakat programları; CRM projeleri planlama ve uygulama; müşteri veritabanlarının geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılması; veri madenciliği; müşteri portföyü yönetimi; müşteri yaşam döngüsü yönetimi: pazar bölümlendirme, müşteri edinme ve elde tutma, müşteri karlılık analizi; müşteriler için değer yaratma; CRM için bilgi teknolojisi; müşteri ilişkileri ve örgüt yapısı.
MAN 382 Yönetim Ekonomisi (3-0)6
Ekonomik muhakemenin uygulanması ve yönetsel karar alma için analizi; maliyetler, fiyatlar, gelir, kar ve rekabet stratejilerine yönelik işletme problemleri; talep ve arz analizi; pazar yapılarının analizi; monopol ve oligopoller; üretim ve fiyatlama kararları; farklı fiyatlama uygulamaları; rekabet, liderlik, gizli anlaşma, monopol fiyat farklılaştırma, miktar indirimleri, taşıma bedelinin alıcıya ödetilmesi, ölçme, transfer fiyatlama; beklenen fayda kavramı; riskten kaçınma; sigorta ve vadeli işlemler; bilginin değeri; asıl-vekil sorunu; sübjektif risk; iyi risklerin ayrılması. Önkoşul: ECON 101 veya ECON 280
MAN 399 Yaz Stajı (0-0)5
Bir işletmede yaz stajı uygulaması.
MAN 400 İşletme Yönetiminde İleri Seviye Konular (3-0)5
İşletme yönetimi kuram ve uygulamalarıyla ilgili güncel konular ve eğilimler. Önkoşul: MAN 201
MAN 403 Küresel Rekabet Stratejisi (3-0)5
Rekabet avantajının sürdürülebilirliği; küreselleşen iş ortamının yarattığı fırsat ve zorluklar; ülkeler arası farklar ve sınırların kalkması; verimlilik, kalite ve piyasaya çıkış hızının önemi; uzmanlaşma, üretim sürecinin daha fazla bölünmesi ve artan etkileşim; rekabet avantajı için operasyonel iyileştirme ve mükemmellik; özgün stratejiler ve buna uygun ürün, hizmet ve örgütler oluşturma. Önkoşul: MAN 201
MAN 404 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yönetimi (3-0)5
Toplumun bir parçası olarak STK’lar; paydaşlık kuramı; devlet ve özel sektör kuruluşları ve resmi olmayan topluluklar ile ilişkiler; vakıflar ve hayırseverlik; dernekler ve katılımcı demokrasi; STK’ların yapısal özellikleri ve hukuki çerçeveleri; STK’lar için strateji ve pazarlama; kültürel yapıtaşları olarak STK’lar; tüzel kişilik taşımayan topluluk ve cemaatler; sivil toplumda liderlik ve STK’ların geleceği.
MAN 406 Hizmet Yönetimi (3-0)5
Hizmet yönetiminde yeni yaklaşımlar; geleneksel ve yeni hizmet sektörleri; hizmetlerde performans ölçümü; çalışan ve müşteri tatmini; hizmet operasyonları; hizmet sektörü kuruluşları için strateji, pazarlama, bilgi teknolojileri ve örgütlenme; müşteri ilişkileri yönetimi; operasyonel mükemmellik ve rekabetçilik; yeni hizmet geliştirme; hizmet sektöründe girişimcilik fırsatları.
MAN 408 Alan Projesi (1-5)7
Öğrencilerin işletme alanındaki bilgi ve becerilerini gerçek hayatta uygulayacakları akademik proje.
MAN 409 İşletme Yönetiminde Serbest Çalışma (3-0)5
İşletme yönetimi ile ilgili bir konuda, bir öğretim üyesi rehberliğinde serbest çalışma. Önkoşul: MAN 201
MAN 420 Muhasebe ve Finans Yönetiminde İleri Seviye Konular (3-0)5
Muhasebe ve finans yönetimi kuram ve uygulamalarıyla ilgili güncel konular ve eğilimler. Önkoşul: MAN 321
MAN 421 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3-0)5
Yatırım yönetimi süreci; risk ve getiri; risk primi; sermaye ve para piyasaları; çeşitli yatırım araçları; yatırım değerleme (hisse senedi, tahvil, bono, opsiyon, ileri vadeli araçlar, vb.); nakit akışı modelleri; katsayılarla değerleme; temel analiz ve teknik analiz; portföy teorisi, risk paylaştırma, yatırım portföyü çeşitlendirmesi ve dağılımı; etkin işleyen piyasalar; yatırım kurumları ve fonlar; yatırım aracı alım-satım uygulamaları; risk azaltmaya yönelik işlemler ve spekülasyon; performans değerlendirme.
MAN 422 Denetim (3-0)5
Denetim teori ve uygulamaları; örgütlerde iç ve dış denetimin rolü; hesap verebilirlik ve etik kavramları; risk ve kontrol; denetim standart ve prosedürleri; belgelendirme; profesyonel davranış kuralları; denetim süreci: denetim öncesi hazırlık faaliyeti, ön denetim, denetim planlama ve uygulama aşamaları, bağımsız denetçi raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi; bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin kontrol ve denetimi; erişim kontrolü; afet kurtarma planları. Önkoşul: MAN 221
MAN 429 Muhasebe ve Finans Yönetiminde Serbest Çalışma (3-0)5
Muhasebe ve finans yönetimi ile ilgili bir konuda, bir öğretim üyesi rehberliğinde serbest çalışma. Önkoşul: MAN 321
MAN 431 Sosyal Sorumluluk ve Profesyonel Etik (3-0)4
Sosyal sorumluluğun temellleri ve tarihsel gelişimi; paydaş teorisi; etik ve yönetim arasındaki ilişki; profesyonel sorumluluk ve mesleklerin sosyal rolü; çevre kirliliği gibi işletme ve toplumu ilgilendiren konuların incelenmesi; sivil toplum kuruluşlarının rolü; küresel ortamda sosyal sorumluluk.
MAN 432 Kurumsal Yönetişim (3-0)5
Kurum ve kurumsal yönetim nedir; hissedarlar, yönetim kurulu, yöneticiler ve çalışanların rolleri, hakları ve sosyal sorumlulukları; etik ve yönetim arasındaki ilişki; yönetimde dürüstlük, şeffaflık ve profesyonellik; uluslararası kurumsal yönetim; Türkiye ve dünyadan uygulamalara ilişkin örnekler.
MAN 441 Süreç Yönetimi (3-0)5
Süreç yönetiminin geçmişi; kalite yönetim sistemlerinde süreç yaklaşımı; iş süreçlerinde yaşam döngüsü; değer zinciri ve iş süreçlerinde sınıflandırma; süreç mimarisi; iş süreçleri modelleme, süreç haritalandırma ve iş akışları; süreçlerin yeniden tasarımı ve değişim mühendisliği.
MAN 450 Pazarlama Yönetiminde İleri Seviye Konular (3-0)5
Pazarlama yönetimi kuram ve uygulamalarıyla ilgili güncel konular ve eğilimler. Önkoşul: MAN 252
MAN 451 Pazarlama Stratejisi (3-0)5
Stratejik pazarlama kararlarının merkezinde yer alan pazarlama analizi bileşenleri; başlıca pazarlama faaliyetleri ve kararları; stratejik pazarlama planı; pazarlama verisi toplama ve analiz etme; rekabet avantajı ve stratejik odaklanma yaratma; müşteriler, bölümlendirme ve hedef pazarlama; ürün stratejisi, fiyat stratejisi, dağıtım stratejisi, bütünleşik pazarlama iletişimi; gerçek yaşamdan pazarlama problemlerinin teşhisinde analitik yaklaşım. Önkoşul: MAN 252
MAN 452 Hizmet Pazarlaması (3-0)5
Hizmet pazarlamasına ilişkin konular ve zorluklar; hizmet kalitesi; müşteri araştırmaları; müşteri sadakati, ilişki süreci ve yaşam boyu müşteri değeri; pazar bölümlendirme; hizmet standartları; hizmetlerde aksama ve yeniden iyileştirme; yenilikçilik ve yeni hizmet geliştirme; hizmetlerde satış öncesi, satış ve satış sonrası aşamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar; hizmetlerde tatminin belirleyicileri; bütünleşik pazarlama iletişimi.
MAN 453 Stratejik Marka Yönetimi (3-0)5
Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.
MAN 454 İşletmede Tahmin Yöntemleri (3-0)5
İstatistiki değerlendirme; tahmin modellerinin yapısı; veri örüntülerinin keşfedilmesi ve tahmin yönteminin seçimi; satış, üretim, stok tahmini, faizler, kurlar gibi makroekonomik faktörlerin tahmini, kısa ve uzun vadeli planlamanın gerektirdiği diğer konuların tahmininde kullanılan temel istatistik yöntemleri: hareketli ortalama, üstel düzleme, regresyon analizi, zaman serileri analizi, Box-Jenkins modeli vb. Önkoşul: MAN 212
MAN 455 Marka Yönetimi (Türkçe) (3-0)5
Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.
MAN 456 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (3-0)5
Bütünleşik pazarlama iletişiminde kavram ve uygulamalar; çeşitli eğilimler: markalama, küreselleşme, teknoloji ve e-ticaret, hesap verebilirlik; pazarlama iletişimi için müşteri bilgilerinin kullanılması; müşteri odaklı organizasyon; toplam müşteri deneyimi; pazarlama iletişimi faaliyetlerinin eşgüdümü; mevcut ve potansiyel müşteri değeri; pazarlama iletişimi içerik ve sunumu; getiri ölçümü ve değerlendirme.
MAN 459 Pazarlama Yönetiminde Serbest Çalışma (3-0)5
Pazarlama yönetimi ile ilgili bir konuda, bir öğretim üyesi rehberliğinde serbest çalışma. Önkoşul: MAN 252