Close

Ders İçerikleri

ECON 101 Mikroiktisadın Temel İlkeleri (3-0)6
Ekonomik aktör olarak tüketiciler, firmalar ve çalışanlar; ekonomik etkileşim ve ilişkilerin niteliği; ekonomik seçim ve kısıtları; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyetler ve arz; genel denge, piyasa yapısı, piyasa aksaklıkları; eksik bilgi; refah; hükümetin rolü, Türk ekonomisinden örnekler.
ECON 102 Makroiktisadın Temel İlkeleri (3-0)6
Ulusal gelirin, ulusal tasarruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; klasik teori ve istihdam; ekonomik büyüme teorileri ve gelişme; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansal akımlar dengesi, para ve mali politikalar; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar, Türk ekonomisinden örnekler.
ECON 201 Mikroiktisat Teorisi (3-0)5
Genel denge teorisi (üretim, sosyal seçim ve refah ile denge), piyasa başarısızlıkları, kamusal mallar ve dışsallıklar, oyun teorisinin elemanları, bilgi ekonomisi (ters seçim, gizli bilgi modelleri, ahlaki tehlike, sinyalizasyon), sözleşme teorisi.Önkoşul: ECON 101 veya ECON 280.
ECON 202 Makroiktisat Teorisi (3-0)5
Ekonomik büyümenin itici güçleri, iş çevrimleri nedenleri, büyümenin artmasında ve ekonomik dalgalanmalarda makroekonomik politikanın rolü.Önkoşul: ECON 102 veya ECON 280.
ECON 280 İktisadın Temel İlkeleri (3-0)4
Ekonomik aktör olarak tüketiciler, firmalar ve çalışanlar; ekonomik etkileşim ve ilişkilerin niteliği; ekonomik seçim ve kısıtları; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyetler ve arz; genel denge, piyasa yapısı, piyasa aksaklıkları; eksik bilgi; refah; hükümetin rolü, Türk ekonomisinden örnekler. ECON 280 dersini alan bir öğrenci, ECON 101 ve/veya ECON 102 alamaz.
ECON 302 İktisadi Düşünce Tarihi (3-0)5
Adam Smith'ten önce iktisadi düşünce, değer, büyüme ve dağıtımın klasik teorileri, klasik para iktisadı, bankacılık ve politika, Marksist iktisat, marjinalistler, Marshall ve geç neoklasik iktisat, Keynes, neoklasik sentez ve parasalcı meydan okuma ve tarihi dönüm noktasında iktisadi düşünce.
ECON 303 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (3-0)5
Klasik büyüme ve gelişme/kalkınma teorileri, büyüme ve gelişme/kalkınmaya ilişkin yeni teoriler, yoksulluk ve eşitsizlik, nüfus artışı ve gelişme/kalkınma, kentleşme ve göç, eğitim ve sağlık, tarım ve kalkınma, bölgesel gelişme/kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, kredi ve sigorta piyasaları ve mikrofinans, dış yardım ve dış borç. Önkoşul: ECON 101, ECON 102 veya ECON 280.
ECON 304 Kamu Maliyesi ve Politikası (3-0)5
Pareto optimalite, kamu malları, dışsallıklar, oy kullanma kuralları, maliyet-fayda analizi, sosyal haklar, yeniden dağıtım politikaları, emeklilik programları, yoksulluk programları, vergiler ve etkinliği, vergi yansıması ve gelir dağılımı, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve vergi reformu. Önkoşul: ECON 101, ECON 102 veya ECON 280 .
ECON 306 Dünya İktisadı (3-0)5
1945 yılından bu yana dünya ekonomisinin tarihi, Breton Woods sistemi (IMF, Dünya Bankası ve GATT), Avrupa bütünleşme süreci, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi konusunda DTÖ rolü, bir ulusun rekabet avantajını belirleyen faktörler, güncel ekonomik gelişmeler ve dünyanın en büyük ekonomileri (ABD, Almanya, Japonya v.b.), dünyanın gelişmekte olan bölgeleri (Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa).Önkoşul: ECON 101, ECON 102 veya ECON 280.
ECON 308 Oyun Teorisi (3-0)5
Normal-form oyunları ve saf bir strateji, Nash dengesi, normal-form oyunları ve karma strateji; normal-form oyunları: ileri konular, geniş-form oyunları ve alt-oyun mükemmel denge, diğer konular ve uygulamalar: tekrarlanan oyun, seçim, deneyler, açık artırma, sınırlı rasyonellik. Önkoşul: MATH 101, MATH 102, ECON 101.
ECON 311 Ekonometri I (3-0)6
Basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon, gösterge değişkenleri ve sınırlı bağımlı değişkenler, eşzamanlı-denklem modelleri.Önkoşul: MAN 212.
ECON 312 Ekonometri II (3-0)6
Zaman serisi analizi, eşanlı denklem modelleri, ampirik modeller altında yatan klasik varsayımlar ihlal edildiğinde modelleri tahmin etme yolları, ekonomik veriler kullanılarak ekonomik hipotezleri test etme teknikleri.Önkoşul: ECON 311.
ECON 313 İşgücü İktisadı (3-0)5
İşgücü arzı teorisi, işgücü talep teorisi, işgücü piyasası dengesi, telafi edici ücret farklılıkları, temsil sorunu, İşgücü ve işsizlik, işgücü arzı kararları, kadınların işgücü arzı, gelir destekli programların işgücü arzı üzerindeki etkisi. İşgücü talebi: uzun dönem ve kısa dönem, faktör talebi ve ikamesi, rekabetçi işgücü piyasası, asgari ücret, telafi edici ücret farklılıkları, göç ve rekabetçi olmayan piyasalar, ücret yapıları ve eşitsizlik, beşeri sermaye ve ayrımcılık. Önkoşul: ECON 101, MAN 212.
ECON 315 Enerji İktisadı (3-0)5
Enerji üretimi ve tüketiminde eğilimler, ekonomik verimlilik, büyüme ve modelleme, birincil enerji endüstrileri, enerji dönüşümü, diğer enerji kaynakları, politika analizi.Önkoşul: ECON 101, ECON 102 veya ECON 280.
ECON 316 Endüstriyel Organizasyonlar (3-0)5
Firmanın ve piyasa yapısının temel mikroekonomik teorisi, firma maliyeti ve firmanın optimal büyüklüğü, tam rekabet teorisi, eksik rekabet piyasası, firma giriş-çıkış koşulları, firmaların fiyatlama, yatırım ve büyüme kararları, pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri.Önkoşul: ECON 101 veya ECON 280.
ECON 318 Para ve Bankacılık (3-0)5
Bankacılık sistemi, kredi, para ve faiz oranı belirlenmesi, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar, makro politika tartışmaları, faiz oranları, ekonomik büyüme, döviz kurları, uluslararası ticaret ve sermaye akımları, fiyat ve istihdam istikrarı arasındaki ilişkiler.Önkoşul: ECON 102 veya ECON 280.
ECON 401 Türkiye İktisadı (3-0)5
Sanayi, yatırım ve döviz getirici faaliyetler, yabancı sermaye politikası, bu politikaların etkileri, dış ticaret politikasının tarihi; döviz kurları, gümrük vergileri, sübvansiyonlar, vergi iadeleri, Türk dış ticaretinin geliştirilmesi, turizm politikası, küçük işletme politikası, Türk deniz ticaretinin geliştirilmesi, ticaret ve sanayinin geliştirilmesi üzerine yapılan planlar.Önkoşul: ECON 101, ECON 102 veya ECON 280.
ECON 408 Yönlendirilmiş Okuma ve Araştırmalar (1-5)7
Öğrencilerin farklı derslerde öğrendikleri bilgileri sentezlemesini sağlayan uygulamaya yönelik bitirme projesi.
ECON 411 Mikroiktisatta İleri Seviye Konular (3-0)5
Oyun teorisine ve Nash dengesine giriş, belirsizlik ve risk, tam rekabet ile geniş form oyunları, Bayesian oyunlar, optimizasyon teorisi ve eksik rekabet, fiyat farklılaşması, gizli bilgi ve ters seçim. Önkoşul: ECON 201.
ECON 412 Makroiktisatta İleri Seviye Konular (3-0)5
Temsili ajanların varlık fiyatlamaları, skodastik iskontolma metodu, faktör modelleri, işgücü geliri, üretim, iş çevrimleri, şoklar, asimetrik bilgi varlığında beklenmeyen şokların etki analizleri. Önkoşul: ECON 202.
ECON 413 Çevre İktisadı (3-0)5
Yenilenebilir kaynakların tüketilmesi, yenilenemeyen kaynakların tüketilmesi, kamu ve çevresel mallar, negatif dışsallık ve piyasa aksaklıkları, sosyal etkinlik ve fayda-maliyet analizi, komuta ve kontrol ve kirlilik kontrolü için vergi ve sübvansiyon, çevresel mal değerlemesi, küresel ısınmanın ekonomisi ve Kyoto protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikasında tersinmezlik.Önkoşul: ECON 101 veya ECON 280.
ECON 414 Uygulamalı Makroekonometri (3-0)5
Fark denklemleri, durağan zaman serisi modelleri, oynaklıkların modellenmesi, trende sahip modeller, çok değişkenli zaman serisi modelleri, Co-integration ve error-correction modelleri, doğrusal olmayan zaman serisi modelleri.Önkoşul: ECON 202, ECON 312.
ECON 415 Finansal İktisatta İleri Seviye Konular (3-0)5
Finansal zaman serileri ve özellikleri, volatilite modelleme ve finansal zaman serilerinde aşırı değer analizi, varyans portföy optimizasyonu, portföy tahmin hataları, senaryo optimizasyonu ve doğrusal olmayan risk ölçümleri, portföy performans analizi.Önkoşul: ECON 202, ECON 312.
ECON 416 İktisatta Bağımsız Çalışma (3-0)5
Öğrencinin iktisadi işletmelerle ilgili özel ilgi duyduğu bir alanda derinlemesine akademik çalışmalar yapması.Önkoşul: ECON 201, ECON 202.
ECON 417 Finansal Ekonometri (3-0)5
Finansal piyasaların temelleri, bugünkü değer hesapları, içsel getiri oranları, finansal analiz için temel istatistik, sermaye dağıtım modelleri, finansal piyasa dengesi, tek ve çok faktörlü modeller. Arbitraj fiyatlama modelleri, bono piyasası analizleri, borç müzayedeleri ve opsiyon fiyatlama. Önkoşul: ECON 102, ECON 312.