Close

Ders İçerikleri

STV 101 Yönetime Giriş (1+2) 4

Bu ders, film yönetmeninin yaratıcı kimliğinin tüm boyutlarıyla tanımlanması üzerine kuruludur. Yönetmenlik olgusunun tarihsel süreci ve özellikle “Auteur” yönetmen kavramı irdelenir. Öğrenciler kendi temalarını, gözlemlerini artık birer yönetmen adayı olarak araştırırlar, bireysel öykü fikirleri geliştirirler ve gruplar içinde üretim denemeleri gerçekleştirirler.

STV 102 Kurgu ve Anlatım (1+2) 4

Bu ders öğrencilerin kurgu sanatıyla tanışmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler uygulamalı olarak eğitim alır ve temel kurgu ilkelerini öğrenirler. Kurgu nedir, düz kurgu ve girişik kurgu, çekimlerin seçimi, görüntü yakalama, ön kurgu ve son kurgu, geçişlerin ve sesin eklenmesi bu ders kapsamındaki bazı konulardır. 

STV 103 Görüntüye Giriş (1+2) 4

Bu ders, öğrenciye sinemanın görselliğini tanıtmayı amaçlar.  Öğrenci görsel algılama ve görüntünün fiziksel oluşumu; ışık, renk, form ve perspektifi algılama; algı sürekliliği ve yanılsama kavramları ile tanışır ve bunları kamera aracılığı ile araştırır, örnekler üretir ve görsel etkilerini tartışır.

STV 104 Ses   (1+2) 4

Bu ders sinemada işitselliğe giriş dersidir ve aşağıdaki başlıkları ele alır: Sesin Tanımı, Temel Ses Fiziği, Sesin Algılanması, Duyma Kavramı ve Ses Kaydının Tarihçesi. Öğrenciler uygulamalı eğitimle farklı aygıtlara ses kayıt olanaklarını öğrenirler.

STV 105 Senaryoya Giriş (1+2) 4

Senaryo yazımının temel kuralları, senaristin film dünyasındaki yeri ve ilişkileri, sahne ve sinema yazarlığı arasındaki ayrıcalık, edebiyat uyarlamaları ve özgün senaryo, yazar sineması ve kısa öykü yazımı bu dersin ana konularını oluşturur.

STV 106 Film Yapımına Giriş (2+4) 5

Öğrenciler birinci dönem öğrendikleri bilgiler ışığında gruplar halinde film projeleri oluştururlar. Bu projeler “Senaryoya Giriş” dersinde geliştirilen öyküler içinden seçilerek, birden fazla danışman eşliğinde gerçekleştirilir. Böylece öğrenciler değişik üretim aygıtlarıyla bir film çekiminin tüm aşamalarını danışmanlarının da desteğiyle eleştirel ve analitik açılardan irdeleyerek uygulama olanağı bulurlar.

STV 107 Temel Sanat ve Tasarım I (1+2) 4

Bu ders öğrencilerin çevrelerinde gördükleri nesneleri, doğayı, yaşamı farklı bir gözle algılayıp fark etmesi, kendi yaratım gücünü kullanarak,  yeni bakış açıları ortaya koyması amacını taşır. Öğrenciler bu derste ilk defa farklı malzemelerle, ışık-gölge-form-renk-hareket-ses-kurgu-öykü gibi kavramları temel alarak özgün çalışmalar yaparlar. 

STV 108 Temel Sanat ve Tasarım II (1+2) 4

Bu ders kendine özgü bir bakış açısı yaratarak çevresini algılamayı başaran öğrencinin sanatsal sezgilerini geliştirmesi, renklere anlam yükleyebilmesi ve yaşamı farklı bir bakış açısıyla algılayabilmesi amacını taşır.

STV 201 Film Yönetimi(1+2) 4

Bu derste görsel öykü anlatımı vurgulanır. Öğrenciler, yönetmenliğin kameranın yerini belirlemekten öte bir uğraş olduğunun bilincine varırlar ve uygulamalı çözümler ile dramatik olaylar dizgesini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler.

STV 202 Kurgu Teknikleri  (1+2) 4

Orta düzey kurgu dersi şu konuları kapsamaktadır: Kurgu terimleri, özel kurgu tarzları, kurgu ilkeleri, devamlılığın oluşturulması, zamanlama, hız: ritim, belgeleme, yedekleme ve yeniden oluşturma, ses kurgusu.

STV 203 Görüntü Dili ve Tasarımı ( 1+2) 4

Bu ders sinemada görsel anlatım olanaklarını şu başlıklarla ele alır: resimsel ve fotoğrafik öğelerle sinemasal öğelerin karşılaştırılması, devinimli resim oluşturmak, kameranın mekanik yapısı, optik ilkeler, objektifler ve olanakları, kamera aksesuarları ve kullanımı ve bir anlatım aracı olarak kamera.

STV 204 Ses Tasarımı  (1+2) 4

Sinemada işitselliği daha gelişmiş düzeyde ele alan bu ders aşağıdaki başlıklardan oluşur: Sesin kontrolü, ses ve akustik, kayıt aletleri, manyetizma ve manyetik kayıt, mikrofonların özellikleri ve kullanımı, mikrofon aksesuarları, mekânda ses kaydı, boom kullanımı, eşlemeli ses kurgusu.

STV 205 Senaryo Yazımı ( 1+2 ) 4

Bu ders öykü anlatmanın temel ilkeleri üzerine kurulmuştur ve şu başlıklardan oluşur: iyi bir öykünün en iyi biçimde anlatılma yöntemleri, öykülerin üç sahneye bölünerek anlatılması, öykünün doğal ortamı, karakter-karşı karakter ve çatışma, içsel olanı dışsallaştırabilme, objektif ve subjektif dramatik yapılar, senaryoda zamanın kullanımı, sinemada bilinmezliğin gücü.

STV 206 Film Yapım Teknikleri  (2+4) 6

Bu ders Film Yönetimi dersinin uzantısı olarak düşünülebilir. Öğrenciler, sahne çözümleme teknikleri, teknik donanım tanıma ve kullanma ve biraz daha gelişmiş yöntemlerle kendi içlerinden profesyonel çekim ekipleri ( yönetmen, yapımcı, kameraman, sesçi, ışık ekibi vb.)  oluşturarak film projeleri üretimine başlarlar. Tek kamera ile yönetmenlik denemeleri yaparak yine grup projeleri gerçekleştirirler.

STV 207 Sinema Tarihi (1+2) 4

Sinema Tarihi filmleri tarihsel, politik, teknik ve düşünsel bağlamları ve gelişimleri içinde inceler. Başka sanat dallarıyla sinemanın karşılıklı etkileşimlerini tartışır. Bu derste en son kuramsal çalışmaların güncel çatışmaları ve sinemadaki farklı yaklaşımlar araştırılır.

STV 208 Film Kuramı  (2+0) 4

Bu derste ele alınacak konular şunlardır: Sanat olarak film ve diğer dallarla olan ilişkileri, filmin alanları ve unsurları, çağdaş film kuramı, Türk sinema sanatında kuramsal arayışlar, “yaratıcılar (auteur) kuramı”, yeni olasılık arayışları, sorumluluk ve etik…

STV 221 Görsel Anlatım:

Görsel Anlatım dersi, öğrencinin görsel ifade biçimlerini tarihsel ve toplumsal bağlamları içinde anlamasına ve kendini görsel biçimde ifade edebilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Sinemanın ve görsel odaklı diğer anlatıların örnek çözümlemeleri yapılarak, ilerde öğrencinin anlatı biçimini güçlendirmesi de amaçlanmaktadır.

STV 222 Kent Kültürü:

Çağdaş kent yaşamının temel kültürel dinamikleri, antropoloji, coğrafya, tarih, politika, ekonomi, iletişim ve kültürel çalışmalar, çağdaş kenti şekillendiren popüler kültür ve kentsel yaşam biçimleri disiplinlerarası bakış açıları ile geniş bir yelpazede ele alınır.

STV 223 Işık ve Aydınlatma

Bu derste  ışık kaynakları, aksesuarları ve çeşitli aydınlatma teknolojileri kullanılarak, doğal ve yapay aydınlatma tasarımı üzerine uygulama ve tartışmalar gerçekleştirilir. Temel aydınlatmanın ötesinde ışık ile mekanı duyumsatmak, görüntüye boyut getirmek, atmosfer yaratmak, duyguları  ışık ile eğretileme yaparak aktarabilme üzerinde durulur.

STV 224 Müzik ve Ritm:

En geniş anlamında ritim, müziğin zaman içinde akışına denir. Evrende her şey, düzenli hareket halindedir. Yani evrenin hareketi  ritmiktir ve bir müziği vardır. Evrende, birbirine bağlı ve iç içe geçmiş ritmlerin holistik yapısı biyolojik olarak insan bedeninde de karşımıza çıkar. Dersin amacı evrenin ritminin duyumsanması ve herkesin kendi iç ritmini keşfederek yaşamda birçok alanda denge, estetik ve uyum içinde kullanılmasını sağlamaktır.

STV 301 Yönetmenlik Atölyesi (4+2) 6

Bu derste aşağıdaki başlıklar işlenir: Yönetmenin önemi, sinemada “auteur” olabilmek, yönetmenin görevleri, yazarla çalışmak, bütçe sorunları, sanat yönetmeni ile çalışmak, mekânların bulunması, kamera kullanımı, görüntü yönetmeni ile çalışmak, yönetmenin objektif kullanımı.

STV 302 Dramatik Film Kurgusu  (1+2) 4

İleri düzey kurgu dersi şu konuları kapsamaktadır: Kurgu kuramları, kaba kurgudan ince kurguya, ince kurgudan seslendirmeye işlem sırası, ses kaydı yerleştirme, müzik ve yorum kaydı, optik aktarımlar, negatif kurgu, film ve bilgisayar kurgusu, miksaj planı hazırlama, özel etkilerin kurgusu.

STV 303 Kamera ve Işık Teknikleri  (1+2) 4

Bu derste sinemanın görsel boyutu en gelişmiş düzeyde ele alınır: Hareketli kamera, gerçek ve manipüle zaman kayıtları, özel etkiler, ışık birimleri ve aksesuarları, renk ısısı, ışığın yüzey ve formlar üzerindeki etkisi, renklerin oluşumu ve algılanması, ışıkla renkler arasındaki ilişki ve dramatik aydınlatma.

STV 305 Senaryo ve Film Dramaturjisi  (1+2) 4

Bu ders senaryo yazım araçlarını ele alır ve şu konuları işler: Üç boyutlu karakterlerin yaratılması, karakter ve karakterlerin hedefi, öykünün geliştirilmesi, tema ve açılış: engeller, yükseliş, tepe noktası ve düşüş, dramatik atmosfer oluşturma, ekme ve biçme, hazırlık, sunum ve sindirme, geleceğin habercileri, inandırıcılık, hazırlık ve eyleme geçiş, diyalog yazımı, dramatik sahne oluşturma, yeniden yazma.

STV 306 Film Yapımı Atölyesi(4+8) 10

Bu aşamada her öğrenci o ana kadar öğrendiği bilgileri kullanabileceği bireysel bir film projesi gerçekleştirmelidir. Deneysel, kurmaca veya belgesel alanda üretilecek bu filmlerde öğrenciler, danışmanlar eşliğinde tüm yapım aşamalarını kişisel çabalarıyla çözerek yayın kalitesinde bir ürün ortaya çıkarırlar.

STV 307 Film Dili I (1+2) 4

Bu ders filmde im, sentaks ve “dili” kavramaya yönelik araştırmalar yapar. Edebiyat, çizgi roman, senaryo, afiş ve benzeri görsel ve görsel olmayan ortamların “dillerini” karşılaştırır. Çeşitli yönetmenlerin kendi dillerini oluşturmakta kullandıkları yöntemler incelenir. 

STV 308 Film Dili II  (1+2) 4

Bu derste farklı türlerde çeşitli film örnekleri ve bir yönetmenin birkaç filmi izlenerek, “dil” kullanımının ayrıcalıkları incelenir. Öğrencilerden değişik türlerde kendi özgün dillerini oluşturma olanaklarını araştırmaları istenir.

STV 321 Öykü Anlatımı

İyi hikaye anlatıcıları yaratmayı hedefleyen ders;  geleneksel  sözlü anlatılardan yola çıkarak tarihsel, toplumsal ve kültürel bakış açıları ve güncel eğilimler ışığında ilerleyecektir. Farklı performanslar içeren derste böylelikle sözlü veya görsel anlamda bir dil kullanma becerisi iletişim becerilerini de geliştirecektir.

STV 322 Sanat ve Sinema:

Bu derste toplumların sosyal yapıları ve sanatla ilişkilerine yakından tanık olan sinema aracılığı ile yerkürenin yakın tarihi, kültürleri ve sanatı irdelenir. Örnek filmler üzerinden toplumsal olguları kültürel, sanatsal ve insan ilişkileri temelinde gözden geçirerek ülke sinemaları ve toplumsal yapıları üzerine tartışmalar yapılır, sinema aracılığı ile ifade biçimlerine dikkat çekilir. Bu birikimle özgün film örnekleri üretim yöntemleri araştırılır, tartışılır ve paylaşılır.

STV 323 Kısa Film:

“Kısa film”ler çok şey söylemeden çok şey anlatma esasına dayalı sanatsal yaratılar(work of art) olarak tanımlanabilir. Kısa filmi değerli kılan kendine özgü dili ve estetiği kullanarak anlatacaklarını sadece bu olgular içinde anlatabilmiş olmasıdır. Bu derste  her görüntünün, her sözcüğün, her hareketin “çoklu anlamlar” taşıyabildiği, kısa filmlerin dil ve algılama tarzının uzun metrajlı sinematografik anlatılara göre farklılıkları ele alınırken, örnek filmler üzerinden  metafor ve simge kullanımlarına da değinilir. 

STV 324 Görsel Efekt:

Öğrenciler bu derste karakter veya hikâye ile uyum içinde etkiler yaratmayı, görsel efektler geliştirmeyi ve bunları etkili biçimde kullanmayı öğrenirler.  Öğrenciler filmlerin hikaye anlatım yapıları ve konseptlerine uygun tasarımları yine sinematografi çerçevesinde görsel efekt ve görüntü işleme programları yardımıyla geliştirirler.   

STV 401 Kamera ve Oyuncu Yönetimi (4+4) 10

Bu ders üç temel başlıkta yoğunlaşır: Çekim ortamı olarak film seti, oyuncu yönetimi, görselleştirme ve kamera kullanımı. Öğrenciler kendi fikirleri doğrultusunda bir film konusu belirleyerek diploma filmi olarak hazırlamak üzere yönlendirilirler.

STV 402 Mezuniyet Porjesi  (8+8) 14

Ders temel olarak öğrencinin diploma filmini gerçekleştirmesine odaklanmıştır. Öğrenciler eğitmenlerin danışmanlığında, kendi özgün fikirleri doğrultusunda yönlendirilerek, auteur sinemacı olmanın tüm gereklerini yerine getirerek bir diploma filmi hazırlarlar.

STV 403 Yapım ve Finans (1+2) 4

Bu derste, bir film senaryosundan yola çıkarak bütçe ve çekim takvimi oluşturulabilmek için gerekli yöntemler ele alınır. Öğrenciler, ön hazırlık – çekim – çekim sonrası aşamaları ile tanışırlar. Bütçelendirme, çekim takvimi, oyuncu seçimi, mekan bulma, izinler, aksesuarlar, kurgu vb. gibi yapım aşamalarında deneyim kazanırlar. Ekonomik koşulları verimli kullanarak üretecekleri filmlerde yaratıya daha fazla zaman ayırabilme organizasyonunu öğrenirler.

STV 406 Türk Sineması (1+2) 4

Türkiye’deki filmlerin gelişim evresi politik, düşünsel ve sanatsal bağlamları ve tarihsel süreçleri içinde incelenir. Türk filmlerindeki türler ve biçimsel özellikler irdelenerek, diğer ülke sinemaları ile karşılaştırılır.

STV 409 Film Çözümlemesi (1+2) 4

Bu ders “yaratıcı olarak yönetmen” ilkesinde odaklanmaktadır. Yönetmenlerin görsellik anlayışı, kendilerine özgü görsel öykü anlatışları ve bunu nasıl kullandıkları, sahneleme, oyuncunun çerçeve içindeki hareketleri derste irdelenecek konulardır. Birçok örnek gösterilerek farklı yönetmenlerin stil ve yaklaşımları tartışılacaktır.

STV 421 Film Eleştirisi

Film eleştirisinin, temel kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda anlatıldığı derste kuramsal bilgilerinden hareketle öğrencilerin film analizi yapabilmeleri ve eleştiri yazabilmeleri amaçlanmaktadır. Psikanalisttik, sosyal-kültürel, politik, feminist vb. eleştirisel yaklaşımlarla film okumaları yapılır.

STV 422 Oyuncu Yönetimi:

Kamera karşısındaki oyunculuk, tiyatro oyunculuğundan, sinema ve kamera teknolojisinin sunduğu olanaklar açısından farklıdır. Bu derste kamera karşısında oyunculuk teknikleri teorik ve pratik açılardan ele alınarak, öğrencinin kamera karşısında da dilediği biçimde oyunculuk yapabilmesini sağlayacak beceri ve donanım geliştirebilmesi hedeflenmektedir. Kamera önü oyunculuğu ile sahne oyunculuğu arasındaki farklar, sinemanın oyunculuğa sağladığı avantaj ve dezavantajlar, oyunculuk ve role hazırlanma teknikleri, aynı rolün kamera ve sahne için nasıl irdelenmesi ve yorumlanması gerektiği vb. konular kuramsal ve uygulamalı olarak öğrencilerle paylaşılır.

STV 423 Film Müziği:

Görsel ve işitsel bir sanat dalı olan sinemada, en önemli ses ögelerinden olan müziğin, filme eşlik eden bir ses ögesi olmasının ötesinde; görüntüler kadar güçlü ve anlatımı etkileyen yaratıcı bir tasarım ögesi olarak kavranması sağlanır. Bu bağlamda film müziği kavramı açılarak türler içindeki kullanımları irdelenir. Sesli döneme geçişle birlikte filmde önem kazanan müzik olgusu, müziğin iletişimde ve sinemada etkisi, filmin önüne geçen müzikler, film için yapılan özel besteler, film türlerine göre müzik çeşitleri, kullanılan orkestranın ve yorumcunun müzik ve filme bütünleşmesi, ünlü müzikaller,  film müziği işlevleri ayrıca ders içinde ele alınır.

STV 424 Deneysel Sinema:

Bu derste, sinemanın tarihsel gelişimi içerisinde farklı teknikler kullanarak öne çıkmış akımlar ve bunları örnekleyen filmler ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, gibi akımların ve postmodern yaklaşımların sinemayı nasıl etkilediği tartışılacaktır. Avangard Sinema örnekleri, Deneysel sinemanın dili, materyalleri biçim ve içerik olarak irdelenir.