Close

Ders İçerikleri

PS 103 Desen I                                                                                                        (3-2)8

 

Plastik sanatlarda kullanılan malzemeler ve iki boyut içinde üçüncü boyutu yaratan öğeler; malzeme bilgileri; çizgi, düz çizgi, yuvarlak (oval) çizgi, spiral çizgi; desende oran, ölçü, plan kavramı; geometrik hacimlerde plan ilişkileri; canlı model çalışmalarında plan ilişkileri; iç mekan, dış mekan çalışmalarında plan ilişkileri; canlı ve cansız doğa çizimlerinde ölçülendirme prensipleri.

 

PS 104 Desen II                                                                                                      (3-2)8

 

Temel tasarım elemanları; çizim yoluyla görme, algılama, ifade etme ve kompozisyon kurma; canlı modelde iç form, dış form; natürmortta iç form, dış form; peyzajda iç form, dış form.

 

PS 105 Temel Sanat Eğitimi I                                                                                (3-4)9

 

Plastik değerlerle birlikte yaratıcı düşünce sürecini oluşturan, görme, algılama ve ifade etme farklılıkları; görsel dili oluşturan temel elemanlar, ilkeler ve ışık; ışık gölge, doğal ve yapay objeler üzerinde ışık, gölge; kurşunkalem ile etütler; füzen ile model; noktanın tanımı, olanakları, karakterleri, düzenlenmesi; düzenli ritim, düzensiz ritim, çizginin tanımı, olanakları, doğal ya da yapay çizgi çeşitlerinin ele alınması.

 

PS 106 Temel Sanat Eğitimi II                                                                              (3-4)9

 

Plastik Sanatlarda kullanılan malzemeler ve iki boyut içinde üçüncü boyutu yaratan öğeler; renk; rengin tanımı, ana renkler, ana ara renkler, ara renkler, renk skalası, renk psikolojisi, renk form ilişkisi, renk fonksiyon ilişkisi, renk kontrastları, tamamlayıcı kontrast, renk kontrastları, simültane kontrast, renk kontrastları, sıcak-soğuk kontrast, renk kontrastları, miktar kontrastı.

 

PS 110 Malzeme ve Teknoloji                                                                               (2-0)3

 

Sanat ve tasarım alanlarında kullanılan malzemeler; iki boyut içinde üçüncü boyutu yaratan öğeler; boyalar, pigmentler, boyar maddeler; boyalarda ışığın etkisi vb; ham maddeden mamul maddeye kadar olan sürecin ana hatları.

 

PS 111 Kültür Tarihi                                                                                             (3-0)4

 

Kültürün oluşumu; maddi ve manevi kültür; kültürü etkileyen faktörler; Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve Antik Roma gibi eski uygarlıklarda kültür; Ortaçağ ve Hıristiyan dönemde, Rönesans’ta kültür; 18. yüzyılda kültür, Fransız İhtilalinin ve Sanayi Devriminin siyasal, düşünsel ve kültürel yansımaları; Modernizmin siyasal, düşünsel ve kültürel yansımaları; günümüzde kültür kavramı, küreselleşme politikası.

 

PS 112 Sanat Tarihine Giriş                                                                                  (3-0)4

 

Paleolitik dönemden başlayarak Antik Yunan ve Antik Roma Dönemi sanatlarına, Mezopotamya ve Mısır sanatına uzanan Ortaçağ Sanatı ve Erken Hıristiyan Dönemi Sanatını takip eden Rönesans, Maniyerizm, Barok ve Rokoko; 20. yüzyıl öncesine kadar Romantizm ve Realizmi içeren bir sanat kronolojisi.

 

PS 207 Sanat Kavramları                                                                                      (2-0)4

 

Sanatın tanımı, dalları, kaynağı ve içeriği; sanatın estetikle, din ile ahlak ile ilişkisi; sanat-doğa, sanat-bilim ilişkisi; sanat politika ilişkisi; plastik sanatlarda klasik ve modern kavramların ele alınması.

 

PS 217 Artistik Perspektif                                                                                     (2-0)3

 

İki boyutlu düzlemde üç boyutlu obje ve mekanların çizimi.

 

PS 219 Estetik                                                                                                         (2-0)4

 

Estetiğin temel kavramları; güzellik, doğadaki güzel, sanatta güzel kavramı, güzelliğin nitelikleri; orantı ve simetri, uyum, güzellik- hakikat- iyi- hoş-yüce ilişkisi; güzel ve hakikat (doğruluk), güzel ve iyi, güzel ve hoş, güzel ve faydalı, güzel ve yüce kavramları; estetiğin temel sorunlarına yaklaşımlar.

 

PS 221 Sanat Felsefesi I                                                                                         (2-0)4

 

İnsanın varlık nedeni ve yaşamı üzerine yoğunlaşan düşüncenin sanat eserine yansıması; sanatın salt biçimsel değerler açısından değil de düşünsel ve içerik boyutu ile algılanması.

 

PS 222 Sanat Felsefesi II                                                                                        (2-0)4

 

Felsefesinin konusu olarak sanat; estetik ile sanat felsefesinin farkı; Hegel, Kant, Marx, Schophenhauer, Nietzche ve Foucault’nun sanata bakışı; kapitalist toplumda sanat.

 

PS 233 Modelaj I                                                                                                    (3-2)5

 

Modle/şekillendirme teknikleri ile yapılan çalışmalarda (düz, piramit, konkav, konvex planlar gibi) elin ve gözün koordine olarak eğitilmesi sağlanırken malzemenin olanakları ve sınırlarının araştırılması, modelden negatif/pozitif kalıp alma teknikleri, alçı malzeme kullanılarak deneyimlenmesi.

 

PS 234 Modelaj  II                                                                                                  (2-2)5

 

Düz, piramit, konkav, konvex planlarda elin ve gözün koordine olarak eğitilmesi, malzemenin olanakları ve sınırlarının araştırılması, modelden negatif/pozitif kalıp alma tekniklerinin, çeşitli malzemeler kullanılarak deneyimlenmesi.

 

PS 241 Desen III                                                                                                     (2-2)5

 

Temel tasarım elemanları; çizim yoluyla görme, algılama, ifade etme ve kompozisyon kurma; yerleştirme ve oran; skeç, kroki, kontur, çizgi ve birbiri ile ilişkileri; çizgi ve çizgilerin birbirleriyle ilişkileri.

 

PS 242 Desen IV                                                                                                     (2-2)4

 

Form, hacim, plan, espas kavramları; yaratıcı düşüncenin görselliğe aktarımı; peyzajda ön plan, orta plan ve arka plan; gözleme dayalı peyzaj çalışmaları; iç mekan: yüzey bölünmesi ve espas; dış mekan: düzlem-derinlik, açık-koyu çalışmaları.

 

PS 251 Resim I                                                                                                        (2-2)6

 

Görsel anlatım öğeleri; kompozisyon oluştururken anlatım öğelerini kullanabilme; malzeme bilgisi.

 

PS 252 Resim II                                                                                                      (2-2)5

 

Kompozisyon kurarken görsel anlatımın öğelerinin kullanılması; gözlem ve yorumun önemi; malzeme bilgisi; renk, rengin fiziksel ve kimyasal sistemde oluşumu; simultan renk ilişkileri; renkte miktar dengesi, renkte kalite, renklerin sıcak soğuk ilişkileri; renklerin açık koyu ilişkileri; renkte derinlik etkileri ve hava perspektifi; resimde kalite kontrastlıkları; resimsel anlatımda gözlem ve yorumlar.

 

PS 261 Sanat Tarihi                                                                                               (2-0)3

 

Ortaçağ sanatı; Rönesans sanatı; Barok dönem sanatı; Rokoko ve Neo-Klasizm; Romantizm;

Realizm; Sanayi Devrimi ve Modernleşme döneminde sanat.

 

PS 271 Dijital Ortamda Tasarım I                                                                        (2-2)5

 

Dijital çizim ve tasarım konusunda genel bilgi ve uygulamalar.

 

PS 272 Dijital Ortamda Tasarım II                                                                      (2-2)5

 

Bu ders kapsamında bilgisayar ortamında üç boyutlu modellemelerinin nasıl yapıldığı, bu modeller oluşturulurken hangi yüzey çeşitlerinin kullanıldığı, araç program menü ve tool larının kullanım şekli ve modelleme yaparken hangi ilkelere bağlı kalınması gerektiği konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.Karakter modelleme konusu irdelenmektedir.

 

 

PS 273 Seramik I                                                                                                    (2-2)5

 

Öğrencilere temel şekillendirme yöntemleri öğretilip, Temel Sanat Eğitimi dersinde ele alınan kompozisyon kuralları kapsamında işlevsel ve serbest biçimler oluşturulmaktadır.

 

PS 274 Seramik II                                                                                                  (2-2)5

 

Tornada şekillendirilebilecek en temel formların oluşturulması. Bu formlar silindirik altyapıya sahip, verilen konuya göre saptanan formlardır.

 

 

PS 282 Sanat Psikolojisi                                                                                         (2-0)4

 

Psikolojinin tanımı, işlevleri; estetiğin iç duyumsal dünyası; sanat yapıtlarını okuyabilmek; sanatsal yaratıcılık ve psikoloji.

 

PS 291 Özgün Baskıresim I                                                                                   (3-2)5

 

Baskı yoluyla tasarımları çoğaltma, eser üretme; baskı resmin tarihçesi; yerli yabancı baskı resim sanatçıları; ünlü yapıtların incelenmesi; monotype baskı; malzeme baskı; tasarımın hazırlanması, baskı denemeleri, şablon baskı.

 

PS 292 Özgün Baskıresim II                                                                                  (3-2)5

 

Baskı yoluyla tasarımları çoğaltma, eser üretme; yüksek baskı kavramı, baskı çeşitleri; içerik ve malzeme bilgisi; linol baskı için kompozisyon oluşturulması; kalıp malzemesine desen aktarımı ve oyma işlemleri; doku ritim; hareket ve dengeli bütünlüğün sağlanması; tek renkli baskı uygulamaları, tek renkli baskıların geliştirilmesi; baskıyı paspPSulama, numaralama, isimlendirme ve imzalama; ağaç ve linol tek renk baskılarda açık ve koyu denge çalışmaları.

 

PS 294 Sanat Sosyolojisi                                                                                        (2-0)3

 

Sanat ve toplum kavramlarına genel bakış; sanatın toplumsal işlevi; modern öncesi ve sonraki dönemlerde toplum ve sanat ilişkisi.

 

PS 323 Sanat Eleştirisi I                                                                                         (2-0)4

 

Sanat ontolojisinde kullanılan eserlerin varlık katmanları; plastik çözümleme; ikonografik çözümleme.

 

PS 324 Sanat Eleştirisi II                                                                                       (2-0)4

 

Sanat ontolojisinde kullanılan eserlerin varlık katmanları; plastik çözümleme; ikonografik çözümleme.

 

PS 326 Türk Sanatı Tarihi                                                                                    (2-0)3

 

Türk Sanatı Tarihinin kapsamı; sanat ile ilgili terimlerin tanımı; Orta Asya Türk sanatı; Orta Asya Türk sanatı özellikleri; Anadolu Selçuklu dönemi sanatına genel bakış; Anadolu Selçuklu dönemi geleneksel sanatlar; Anadolu Selçuklu dönemi geleneksel sanatların özellikleri ve Osmanlı Dönemi sanatına genel bakış; sanat Terimleri; Tanzimat’la başlayan batılılaşma çabaları; Sanayi-i Nefise; Türkiye Cumhuriyeti dönemi ve ilk sanat kurumları oluşumları; 1950’li yıllara kadar olan gelişmeler; 1950-1970 arası gelişmeler; 1970 ve sonrası sanat.

 

PS 333 Vitray I                                                                                                       (3-2)5

 

Vitray tekniği ve kullanım alanları; Kurşunlu vitray tekniği, kurşunlu vitray tekniğinin tarihteki örnekleri; tekniğe ve mekana uygun ön eskiz çalışmaları; orijinal işin seçilmesi ve eskizin büyütülmesi, renklendirilmesi, şablonun hazırlanması, teknik için malzeme tanıtımının yapılması.

 

PS 334 Vitray II                                                                                                      (3-2)5

 

Vitray tekniği ve kullanım alanları; alçılı vitray tekniği, alçılı vitray tekniğinin tarihteki örnekleri; tekniğe ve mekana uygun ön eskiz çalışmaları.

 

PS 341 20.Yüzyıl Sanat Akımları                                                                          (2-0)3

 

Empresyonizm, Puantalizm, Sembolizm, Kübizm, Fovizm, Fütürizm, Dadaizm; Kavramsal Sanat, Gerçeküstücülük, Metafizik Resim; Soyut Sanat, Nabiler, Art Nouveau, Ham Sanat, Naif Sanat, Toplumsal Gerçekçi Sanat, Soyut Dışavurumculuk, Pürizm, Minimalizm, Süprematizm, Land art, Kinetik Sanat.

 

PS 343 Desen V                                                                                                      (2-2)4

 

Temel tasarım elemanları; çizim yoluyla görme, algılama, ifade etme ve kompozisyon kurma; yerleştirme ve oran; skeç, kroki, kontur, çizgi ve birbiri ile ilişkileri; çizgi ve çizgilerin birbirleriyle ilişkileri.

 

PS 344 Desen VI                                                                                                     (2-2)4

 

Form, hacim, plan, espas kavramları; yaratıcı düşüncenin görselliğe aktarımı; peyzajda ön plan, orta plan ve arka plan; gözleme dayalı peyzaj çalışmaları; iç mekan: yüzey bölünmesi ve espas; dış mekan: düzlem-derinlik, açık-koyu çalışmaları.

 

PS 347 Serigrafi I                                                                                                   (3-2)5

 

Serigrafi baskı tekniği; alanla ilgili malzeme bilgisi; tasarımların çoğaltılması ve eser üretimi; serigrafinin tarihçesi, serigrafi sanatçıları, yapıtları ve yapıtlarından seçilen örnekler; malzeme, araç ve gereçlerin tanıtımı, serigrafi baskı, baskı öncesi teknik hazırlık.

 

PS 348 Serigrafi II                                                                                                  (3-2)5

 

Serigrafi baskı tekniği; alanla ilgili malzeme bilgisi; tasarımların çoğaltılması ve eser üretimi; baskı kavramı, çeşitleri, tekniğin araç-gereç ve makine tanıtımı; serigrafi baskı tekniğine uygun kompozisyon hazırlama; renk ayırımları, kağıt-boya, baskı makineleri ve kavramlar; kalıp hazırlama, ipek germe, emülsiyon çekme, kurutma, pozlama; baskıya geçme, poza ayarları, boya hazırlama, ragle çekimi; baskının tamamlanması ve sergilenmeye hazır hale getirilmesi; ortaya çıkan baskıları tekniğe uygunluk bakımından incelenmesi.

 

PS 353 Resim III                                                                                                     (2-2)5

 

Sanat eserlerini analiz ederek ve yağlıboya tekniğini kullanarak mekan içinde nesne-mekan, figür-nesne ilişkileri; iç mekan, planlar, oranlar, nesnelerin konumu; ışığın nesne üzerindeki etkileri.

 

PS 354 Resim IV                                                                                                     (2-2)5

 

İç mekan-dış mekan analizi; mekanda figür-nesne ilişkisi; figür-nesne görüntülerinin etütü; iç mekan (enteriör), iç mekan-nesne ilişkisi; iç mekanda planlar, perspektif ve ışık etkileri; 17. yüzyıl ve empresyonistlerde peyzaj analizleri; yağlıboya ile dış mekan ve nesnelerin ışıktaki etkileri.

 

PS 371 Mitoloji ve İkonografi                                                                               (2-0)4

 

İkonografi; ikonografinin içeriği; mitos, ritüel ve tarihi gerçeklerin ayrımsanması; coğrafyaya göre İkonografinin tanımlayabilme; ikonografik sembollerin dönemlere göre kullanımı; Erken Hıristiyan dönemde, Rönesans’ta ikonografi ve semboller; Avrupa Resim sanatında 18. yy ve 19.yy ikonografisi ve sembolleri başlıklarının ele alınıp incelenmesi.

 

PS 381 1960 Sonrası Sanat                                                                                    (2-0)4

 

Pop PS; obje sonrası sanatı ve olaylar; enstalasyon, happening, performans sanatı ve vücut sanatı; Fluxus, Joseph Beuys; dijital sanatlar; video sanatı, mail PS, Nam June Paik; video yerleştirme; Rebecca Horn; yeni dışavurumculuk; fotoğraf ve sinema sanatı; hiper gerçekçilik; postmodernizm.

 

PS 395 Seramik Teknikleri                                                                                    (2-2)5

 

Seramik temel şekillendirme yöntemleri ile farklı disiplinlerdeki öğrencilere el becerilerini geliştirme fırsatı vermek amacı ile iki ve üç boyutlu serbest formlar çalıştırılması.

 

PS 396 Seramik Tasarım                                                                                       (2-2)5

 

Seramik şekillendirme yöntemleri ile öğrencilere üç boyutlu serbest formlar çalıştırılması.

 

 

PS 397 Heykel I                                                                                                      (3-2)5

 

Heykel sanatının temeli olan üç boyutlu görme, gördüğünü plastik bir dilde ifade etme becerisini geliştirme; sanatının güncel boyutlarının, sanatın temel kavramları çerçevesinde disiplinlerarası bir anlayışa uygun olarak aktarılması.

 

PS 398 Heykel II                                                                                                     (2-2)5

 

Heykel sanatının temeli olan üç boyutlu görme, gördüğünü plastik bir dilde ifade etme becerisini geliştirme; sanatının güncel boyutlarının, sanatın temel kavramları çerçevesinde disiplinlerarası bir anlayışa uygun olarak aktarılması.

 

PS 445 Gravür I                                                                                                     (2-2)5

 

Gravür baskı tekniği; alanla ilgili malzeme bilgisi; tasarımların çoğaltılması ve eser üretimi; gravür baskı kavramı, içerik ve malzeme bilgileri; gravür baskı için kompozisyon oluşturulması,  malzeme temini, kalıp malzemesine desen aktarımı, laklama ve oyma işlemleri; tek renkli baskı uygulamaları, kazıma, asitle oyma, baskıların geliştirilmesi; çok renkli baskılar, baskıların paspartulanması, numaralanması, imzalanması.

 

PS 446 Gravür II                                                                                                    (3-2)5

 

Çok renkli baskı uygulamaları, kazıma, asitle oyma, iz çıkarıcı malzemelerle doku oluşturulması; baskıların paspartulanması, numaralanması ve imzalanması; çok renkli baskıların doku ve renk uyumlarının incelenmesi.

 

PS 455 Resim V                                                                                                      (3-2)8

 

Sanat eserlerinin analizlerini yaparak farklı bakış ile teknik değişiklikler yaptırarak birleşim ve sentez becerisi; espri kopyası; örnek eser incelemesi, eserdeki elemanların farklı bakış açıları ile incelenmesi; eserdeki görüntülerin farklı tekniklerde yeniden yapılandırılması; kolaj çalışması, biçim, biçim kurma, biçim bozma, armoni, soyutlama, biçim-mekan kurgusu, yüzey, renk ve kontrastları.

 

PS 456 Resim VI                                                                                                     (3-2)8

 

Malzeme farklılığının ifade çeşitliliği; farklılıklara karşın şeylerin bir araya gelerek (kolaj) yeni anlam ve varlık oluşturabilmesi; malzeme değişiklikleri, yeni arayışlar; kolaj, transfer, malzeme kolajı; asamblaj; yüzey, doku, doku etkileri, doku çeşitleri araştırmaları.

 

PS 473 Yeni Medya Sanatı                                                                                    (2-0)4

 

Avrupa sanatında 20. yüzyıl avangardının izini süren sanat üretimleri hızla değişen yeni medya olanaklarıyla ele alınacak, ortaya çıkan yeni medya sanatına, düşünceyi şekillendiren çağdaş teoriler ekseninde sistematik bir yaklaşım geliştirilerek, günümüze değin karşılaştırmaları.

 

 

PS 481 Duvar Resim Teknikleri I                                                                         (3-2)5

 

Dekoratif resim ile mekanı değerlendirebilme; özgün tasarımlarla tekniği birleştirerek farklı görsel işler yapabilme; lake tekniği ile ilgili bilgi; boya ve özellikleri; boya zemini; lake tekniğine uygun ön eskiz çalışmaları; eskiz çalışmalarından uygulama resminin hazırlanması; lake zemininin hazırlanması; seçilen resmin lake zeminine aktarılması.

 

PS 482 Duvar Resim Teknikleri II                                                                       (3-2)5

 

Dekoratif resim ile mekanı değerlendirebilme; özgün tasarımlarla tekniği birleştirerek farklı görsel işler yapabilme; lake tekniği ile ilgili bilgi, boya ve özellikleri; boya zemini; lake tekniğine uygun ön eskiz çalışmaları; eskiz çalışmalarından uygulama resminin hazırlanması; lake zemininin hazırlanması; seçilen resmin lake zeminine aktarılması; boya ile seçilen eskizin çalışılması; kuruma ve zımpara işleminin yapılması.

 

PS 491 Video Sanatı I                                                                                            (3-2)5

 

Video sanatının felsefesi; video yapım pratiklerinin ders içi çeşitli gösterimler, tartışmalar ve sergi ziyaretleriyle kavramsallaştırılması.

 

PS 492 Video Sanatı II                                                                                           (3-2)5

 

Video sanatı uygulamalarının teknik yönleri, tarihsel ve kuramsal temelleri; enstalasyon ve yayına yönelik sunumlarla ilişkili video sanat uygulamalarına eleştirel bir yaklaşım; video dağıtım amfileri, video geri besleme kavramları, kapalı devre TV ve ekran manipülasyonları gibi çeşitli video enstalasyon teknikleri.

 

PS 496 Bitirme Projesi                                                                                           (3-2)6

 

Öğrenci yeteneklerini belirleyen, kişiliğini geliştiren, bağımsız ve bireysel olarak yaratıcı bir diploma çalışmasının gerçekleştirilmesi.